Τοῦ ΙΚ ἔνεκεν, φίλοι Ἔλληνες, ὁ Γαλλίας ἀμύνης ὑπουργός παρήγγειλε ταῖς ἀμύναις ὑπουργοῖς ἐκάστοις συλλέγειν  ὡς δυνατόν πλείστους καί βελτίστους στρατιώτας κατά Εὐρωπαϊκήν χώραν καί ἀθροιζομένους αὐτούς, λαβόντες τά ὅπλα κατά τοῦ ΙΚ μάχεσθαι ὡς ἐπιβουλεύοντος Εὐρώπης.  Οἱ δὲ ἄλλοι Εὐρωπαῖοι, πλήν Γάλλων, οἵ ταῦτα ἀκούσαντες οὔκ ἐπαινοῦσιν ὅτι Ζαν-Ιβ Λε Ντριάν φαίη ἐπί τοῦ ISIS  πορεύεσθαι στρατῷ Εὐρωπαϊκῷ καί βούλονται τοῦ πρός τόν ΙΚ πολέμου παύσασθαι καί σκεπτέον ἡμῖν ὅπως ἀσφαλέστατα καί εἰρηνικῶς ἐν Εὐρώπῃ πάντες διατελοῦμεν. Μνησθέντες γάρ τῶν μυριάδων Μουσουλμάνων νεκύων ὑπό τῶν Γάλλων, εἰ Γάλλοι δίκαια  ποιοῦσιν, οὐκ ἴσασιν.
Εὖ γάρ ἴστε, φίλοι Ἔλληνες, ὅτι πάντες τῶν Γάλλων χαλεπῶς φέρουσιν τῆς παροῦσι πράγμασιν τοῦ ΙΚ ἔνεκεν. Νομίζουσιν γάρ ὅτι τοι μάλα ἠδίκηνται ὑπό τοῦ ΙΚ καί αἰσχυνόμενοι περί τούτου, βούλονται ἰέναι μάχεσθαι ἐπί τό ΙΚ ἐν Συρίᾳ ὡς ἀποκτενοῦντες ὡς μάλιστα πλείστους τε καί ὡς ἐκβαλοῦντες ΙΚ ἐκ Συρίας. 
Ἔλληνες, φίλοι, εἴκαζουσιν ἄλλοι ἄλλως. Εἰσί τινές ἐγκέλευστοι οἴ οἴονται ὅτι πολλάκις Γαλλία τά τε ἄλλα ἐτίμησεν ἡμᾶς καί μυριάδας Εὐρώ ἔδωκεν ἡμῖν ὡς βοηθήσουσα καί ὅτι χρή νῦν ἡμᾶς συμπολεμεῖν Γάλλοις πρός ΙΚ. 
Ὑπό ἄλλων δε τινῶν λέγεται ὅτι οὐχ ὥρα ἐστί ἡμῖν πολεμεῖν οὐδ᾽ ἀμελεῖν τῆς Ἐλλάδος τοῦ πολέμου ἔνεκεν, ἀλλὰ βουλεύεσθαι ὅ τι χρὴ ἡμᾶς ποεῖν ὅπως ἀσφαλέστατα βιοῦμεν.Ταχά, φίλτατοι, ὀψόμεθα...   Εὐχαριστῶ ὑμῖν.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top