Τῇ προτεραῖᾳ αὖ πάλιν, ὦ φίλτατοι, ἀθρόοι συλλεγόμενοι τινές τῶν κουκουλοφόρων ἐξ ἀπροσδοκήτου ὑβρίζοντες ἐπετέθησαν βουλευτῇ τινί, Οἰκονόμου λέγω, ἐσθίοντι ἐν τινί τῶν ἔν Ἐξαρχείοις ἐστιατορίων. Κουκουλοφόροι ἔπαιον πύξ τε λάξ καί ἔβαλλον καί ἐλοιδόρουν τόν Οἰκονόμου ἐπί μακρόν βοηθούμενον δε ὑπό οὐδενός τῶν παρόντων!!!!
Οἰκονόμου, τυπτηθείς σφοδρῶς καί φαινόμενος κακῶς ἔχων τῆς ὑγείας διά τό τύπτεσθαι, εἰς νοσηλευτήριον Ἐρυθρός Σταυρός ἐκομίσθη τῷ ΕΚΑΒ ὡς ἐξετασθησόμενος ὑπό τῶν ἱατρῶν. Καί ὡς ἄρτι ἠγγέλθη, εἰς οὐδέν ἀσθενεῖ καί οὕτως ἐξῆν αὐτῷ ἐξιέναι τοῦ νοσηλευτηρίου, ὅπερ καί ἐγένετο ὁψέ τῆς ἰδίας ἡμέρας.
Εὖ γάρ πάντες ἴστε, ὦ φίλτατοι, ὅτι τά Ἐλλάδος πράγματα ἠτύχησαν καί ὅτι οἱ Ἔλληνες ἔν αἰτίᾳ ἔχουσι τούς ἄρχοντας. Πλεῖστοι δε τῶν πολιτῶν, ὅντες ἐνδεεῖς τῶν ἀναγκαίων τε καί δειπνοῦντες πολλάκις ἄπαξ τῆς ἡμέρας, ἔν μεγάλῃ ὁργῇ ἔχοντες τούς ἐκάστοτε ἄρχοντας διατελοῦσιν. 
Πολλάκις δε ἐπανάστασις ἐγένετο ἔν Ἀθήναις ἡγουμένων κουκουλοφόρων, τῶν κακά νοουμένων τοῖς ἄρχουσιν τε καί τῇ ἀρχῇ. Αἴτιον δέ τούτων ἐστί οὔχ ἡ ἔνδεια τῶν ἀναγκαίων τοσοῦτον ὅσον τό κλέπτεσθαι τά δημόσια ὑπό τῶν ἀρχόντων!!!

Δεῖ οὖν τούς νῦν ἄρχοντας ἐπιμελεστέρους γενέσθαι  τῶν πρόσθεν ἴνα βία παρέλθῃ καί ἐν εἰρήνῃ διαβιώσωμεν τό ἐπίλοιπον. 
Καί ἀεί μιμνῄσκετε τοῦτο ὄ Σοφοκλής εἴρηκεν: "Ἀναρχίας οὔκ ἔστι μεῖζον κακόν". 

Εὐχαριστῶ ὑμῖν καρδιόθεν.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top