Πρίν πέντε ἐνιαυτούς γεγογέναι, ὦ φίλτατοι Ἔλληνες, ἀπό τῶν Μαβί Μαρμαρά γεγονότων ἐγγύς Γάζας, Τουρκία τε καί Ἰσραήλ πρεσβείας ἐξαίφνης ἔπεμψαν ἐν κρυπτῷ εἰς Ἐλβετίαν ὡς ταχύ σπονδάς ποιησομένας τάς περί τήν Γάζαν γενομένας ἐχθροπραξίας. 
Καί οὕτως, φίλτατοι, οἱ πρεσβευταί διαλεγόμενοι ἀλλήλοις περί τῶν σπονδῶν, ἐκεχειρίαν αὖ ἐποιήσαντο καί οὔκ ἔτι πολέμιοι εἰσίν Τουρκία τε καί Ἰσραήλ πρός ἀλλήλους!!!
Ὡς δε οἱ εἰδότες λέγουσιν, ἐν ταῖς σπονδαῖς σαφῶς δεδήλωται τούς Ἰσραηλινούς πρῶτον μέν ἀποτίσειν ἀργύρια ἱκανά Τούρκοις ὑπέρ τῶν δέκα ἀπολομένων Τούρκων ὁπλιτῶν, ὕστερον δε ἱκανόν ἀεραγωγόν καταστήσουσιν ἀρξόμενον ἀπό τοῦ Ἰσραήλ καί τελευτησόμενον εἰς Τουρκίαν ἴνα οὕτως μή ἔτι Τουρκία διατελῇ ἔν Ρωσίας χρείᾳ οὖσα.
Οἶμαι δέ, ὦ φίλτατοι, ὅτι εἰ καί μισόλογος τε καί βάρβαρος Ἐρντογάν ἐστί, ὅταν τι δέηται διαπράξασθαι πρός τινα τῶν κρατῶν, εὖ γε καί μάλα καλῶς ποιεῖ τοῦτο ἀεί ποριζόμενος τά βέλτιστα ὡς μάλιστα κατά τό Τουρκίας συμφέρον.  
Εἰ καί Ἰσραήλ φίλος τε καί σύμμαχος βούλεται νῦν εἶναι ἅμα τῇ Ἐλλάδι τε καί Τουρκίᾳ, δοκεί μοι ἀδύνατον εἶναι Ἰσραήλ ἐξικνεῖσθαι ἐπ´ ἀμφότερα, τά τε Ἐλληνικά καί τά Τουρκικά. Ἔτι δέ ἔοικεν ὅτι εἰ ἀναγκαῖον εἴη Ἰσραήλ ἑλέσθαι, Τουρκίαν μᾶλλον ἔλοιτο ἄν ἤ Ἐλλάδαν  ὥσπερ καί κατά τό παλαῖον εἵλετο.
Οὐδόλως δε τῷ ὄντι ἥσθην, ὦ φίλτατοι, τήν ἐκ τῶν Ἰσραηλιτῶν εἰς τοὺς Τούρκους συμμαχίαν ἰδών. Μέμνημαι γάρ τοῦ Ἐρντογάν ὁποίᾳ βίᾳ τε καί ἀγριότητι ὥσπερ θηρίον πρός τόν Σιμόν διελέγετο ἐν τῷ ΟΗΕ καί ἔτι δε ὁποίᾳ βαρβαρότητι καί ἀχαριστίᾳ προυπηλάκισε τόν Νετανιάχου κατά τά Γάζας γεγονότα. 
Νῦν δέ χρή τήν Ἐλλάδαν ἕτι πλέον φυλάττεσθαι μή ἡμῖν ἐξαίφνης οἱ βάρβαροι ἐπιθῶνται.

Ευχαριστῶ ὑμῖν, φίλτατοι. 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top