Πρῶτον μέν, φίλτατοι, τῶν νῦν ἡμερῶν ἔνεκεν, λέγω τοῖς Ἔλλησιν ὑγιαίνειν τε καί ἐς πολλά ἔτη εὐδαίμοσι διαβιῶναι. 
ρν οὖν τήν ἀνωτέραν εἰκασίαν, ἄναυδος ἐγενόμην τοῦ πάχους καί  αὐτίκα ἐμνήσθην τῶν προγόνων ἡμῶν οἵ ἔλεγον "Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ". Καί τῷ ὅντι οὐδέν ἀληθέστερον τούτου. Χρή ἡμᾶς σκέψασθαι, φίλτατοι,  τίνα τρόπον διαιτησόμενοι, ὑπὸ τούτου μέν ἔσεσθαι ὑγιεῖς, ἔτι δε μή ποτέ παχύτατοι γενέσθαι.
Μεξικόν, φίλτατοι Ἔλληνες, χώρα ἐν τοῖς πρώτοις ἐστι ἐν ᾗ τῶν ἀνθρώπων παχύτατοι φύονται, ὡς λέγουσιν οἱ εἰδότες.
Ὁ ἀπάντων τῶν νῦν ἀνθρώπων παχύτατος, Ἀντρές Μορένο Σεπουλβέντα καλούμενος, ἀπεβίωσεν τῇ προτεραῖᾳ ἐν τῷ Μεξικῷ, ἔτη γεγονώς ὀκτώ καί τριάκοντα (38)!!!. 
Οὖτος παχέως διαιτᾶσθαι ἐτύγχανεν ἐθισθείς κατά παντός τοῦ βίου αὐτοῦ, καταβιβρώσκων σιτία πολλά καθ´ ἑκάστην, ἐξ οὖ καί παχύσαρκος ἐγεγόνει ἀμφί τά 445 κιλά. 
Μορένο ἀπεβίωσεν ἀπό τῆς καρδίας αὐτοῦ ἀποφραγνυμένης καθ´ ὁδόν, ἔν νοσοκομειακῷ αὐτοκινήτῳ ὀχήματι, κομιζόμενος ἐκ τοῦ αὐτοῦ οἴκου εἰς τοῦ Σάν Χοσέ νοσηλευτήριον!!!!! 
Ταφῆς δε τεύξεται τήν σήμερον ἐν τῇ Σονόρας νεκροπόλει, παρόντων φίλων τε καί συγγενῶν. 
Εὔχομαι τὴν εἰς Ἅιδου πορείαν αὐτοῦ, τήν ἐνθένδε ἐκεῖσε, εὐτυχῆ γενέσθαι.

Γένοιτο.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top