Δῆλον τοῖς πᾶσι, φίλοι Ἔλληνες, ὅτι Κινέζοι χαλεπῶς φέρουσι τοῖς παροῦσι πράγμασι καί ὅτι ἀναγκαῖον ἐστίν αὐτοῖς ἐνέγκασθαι προσωπίδας διυλήσεως ἀέρος τοῦ αἰθαλόεντος τε καί θανασίμου νέφους ἔνεκεν.
Θανάσιμον γάρ αὐτοῖς ἐστίν ἀναπνεῖν τοῦ ἀέρος ἄνευ τῶν προσωπίδων, τῆς ρύπων πυκνότητος ἔνεκεν. Εἰκοσαπλῆ, φίλτατοι, ἐστί ἡ τῶν θανασίμων ρύπων πυκνότης ἧς ἀναγκαῖον ἐστί τοῖς ἀνθρώποις καλῶς βιώσασθαι!!!!!! 
Ἐξ οὖ, φίλτατοι, καί ὁ καλούμενος  "κόκκινος συναγερμός" δυάκις τῆς παρούσης ἐβδομάδος ἐτέθη ἐν ἰσχύ ὑπό τῶν Κίνας ἀρχῶν. 
Αἴτιον τούτου ἐστί ὅτι ἐν ὁλιγωρίᾳ ποιοῦνται τά ἔργα ὑπό τῶν ἐργοδοτῶν περί τοῦ ἐκπέμπειν ρύπους, ὡς οἱ εἰδότες λέγουσιν.
Εὔχομαι, φίλτατοι Ἔλληνες, ὅπως μή μέλλοιτο τά δέοντα ὑπό τῶν ἀρχῶν καί αὐτίκα ἐπιμελητέον αὐτοῖς τῆς πόλεως καί τῶν ἀνθρώπων.

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top