Ἀφωνότερος μήν ἀνδριάντος ἐγενόμην τῆς ἐσπέρας, ὦ φίλοι, ὅτι ἐν ᾧ ἐτύγχανον τηλεορών,  ἐξαίφνης ἤκουσα παρά τηλεοράσεως ὅτι καλύπτρες περιετέθησαν ὑπό τῶν Ἱταλῶν περί τῶν ἀγαλμάτων, τῶν ἐν Ρώμης μουσείῳ, ἵνα μή οἶα τε ἦ ἰδέσθαι ὑπό τοῦ νῦν Ἱρανοῦ προέδρου, ὅς Χασάν Ροχανί καλεῖται.
Εὖ γάρ ἴστε, ὦ φίλοι, ὅτι Χασάν Ροχανί τόν νῦν χρόνον περιέρχεται κατά τήν Ευρώπην ὡς συνθήκας συνεργείας ποιήσων μετά τῶν Εὐρωπαίων. Ἠνίκα δε ἄν σχολή λάβῃ, ἀσμένως καταναλίσκει αὐτήν ἐρχόμενος εἰς μουσεῖα, παραιτούμενος τό πρῶτον, τά γυμνά ἐαυτόν παρέχοντα ἀγάλματα καλύπτεσθαι, ὡς οὔκ ἔξεστι αὐτῷ ἰδεῖν αὐτά, τῆς θρησκείας ἔνεκεν. 
Καί τίς γάρ ὁ ..ἔμφρων ἐστίν, ὅς ἐτόλμησεν κελεῦσαι γενέσθαι τοῦτο; Ὁ τῆς Ἱταλίας... Τσίπρας, ὦ φίλτατοι, ὁ Ρέντζι, ὅς ταῖς τοῦ Χασάν Ροχανί βουλαῖς ἐπείθετο. !!!! 
Τούτου δε ἔνεκεν, τῶν ἀγαλμάτων τά ἑαυτόν γυμνόν παρέχοντα ἰδέσθαι ὑπό τῶν ἡκόντων πρός τοῦτο, περικεκάλυπται τό παράπαν. 
Ἐγώ δε ἀκούσας τούτου ἠχθέσθην τε καί τόν Ρέντζι ἔτι μήν κακίζω τε καί μέμφομαι ὅτι Ἱταλός ὤν οὐκ ἠσχύνθη ποιῶν τοῦτο γε καί ἄλλα τοιουτότροπα ἔργα. Ὅτι οὐ τοί καλῶς τά πραχθέντα ὑπό τοῦ Ρέντζι πέπρακται, οὐ χαλεπόν τινί κατανοῆσαι καί τό γάρ αἴτιον αὐτοῦ, οὔκ ἔχω εἰπεῖν. 
Εἰ γάρ Ρέντζι ἠσχύνετο περί τῆς μή περιβολῆς τῶν ἀγαλμάτων, ἐξῆν αὐτῷ διδόναι τά γυμνά ἀγάλματα ἡμῖν, τοῖς Ἔλλησιν, οἵ ἀεί διατελοῦμεν ὄντες κύριοι αὐτῶν, τῶν ἀγαλμάτων.  

Υγιαίνετε

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top