Οὔ μήν ἀσύνηθες τοῖς Κινέζοις, φίλτατοι Ἔλληνες, τεφροῦν λεωφορεῖα πυρί, μεστά ἀνθρώπων ὄντα, ὄπερ καί ἐγένετο τῷ προτέρῳ θέρει εἰς Σιαμέν ἔνθα ἑπτά καί τεσσαράκοντα τῶν ἐπιβαινομένων ἀπέθανον τῆς πυρκαϊῆς ἔνεκεν. 
Παρά τοῖς Κινέζοις τοίνυν νομίζεται ὅτι πλείστα τῶν τεφρουμένων λεωφορείων ἐν πυρί τίθενται κατασκευαστῶν ἀμαρτημάτων μᾶλλον ἤ πυρπόλου τινός ἔνεκεν.
Ἔτερον δη λεωφορεῖον, φίλοι Ἔλληνες, μεστόν ἀνθρώπων ὄν πυρί ἐτεφρώθη, τῇ προτέρῃ Τρίτῃ περί τήν ἐβδόμην πρωϊνήν ὤραν, ὑπό ἀγνῶτος τινός εἰς Νιγκσιά Κίνας. 
Πυρκαϊῆς δε μεγάλης γενομένης, πλέον τῶν ἑπτά καί δέκα τῶν ἐπιβαινομένων ἀπέθανον καί οὔ μεῖον τῶν δύο καί τριάκοντα τιτρωσκόμενοι εἰσιν τῶν δεινῶν φλογῶν ἔνεκεν. 
Ὁ αὐτόχειρ τοῦδε τοῦ ἐγκλήματος κατά ζητεῖται ὑπό ἀστυνομίας οἰομένης ὅτι ταχά λάβῃ αὐτόν, τόν πυρπόλον. Ὅτι οὔχ οἶον τ´ ἐστίν νῦν εἰδέναι τό ἐμπρησμοῦ αἴτιον, πάντες ἐν ὑπομονῇ διατελοῦσι ἔως ἄν τό αἴτιον πυνθάνωνται ὑπό τῆς ἀστυνομίας, ληψομένης τόν αὐτόχειραν. 
Ἐπί τῆς ἡμετέρας Πατρίδος οὐδέν ἔχω τοιοῦτον εἰπεῖν,φίλτατοι, καί δοκεῖ μοι οὐκ ἄν ποτέ τοιοῦτον τί γενέσθαι. 

Ὑγιαίνετε.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top