Βόρειος Κορέα, φίλτατοι, χρησαμένη τοῖς καιροῖς ὀρθῶς, βόμβαν τέτευχεν ὑδρογόνου, ἐπιτιμωμένη ὑπό πάντων. Καί τοῦτο, ὡς ἔοικεν, μέγιστο πάντων κακῶν ἐστίν!!!!!
Ἅμα δε Εὐρωπαῖοι ἀκούσαντες ὅτι βόμβα ὑδρογόνου σιγῇ τετεύχαται Κορεατῶν χερσίν τε καί ἐπιστήμῃ οὐδενός κωλύοντος τῶν Ἀμερικανῶν , τρόμος μέγας ἐγένετο τοῖς πᾶσιν.
Ἔτι δέ τοίνυν ἡ βόμβα ἐμποιεῖ ἐν ταῖς ψυχαῖς τῶν ἀνθρώπων φόβον μέγαν, ὅτι παρά τοῖς ἐπισταμένοις ἐδοκιμάσθη καταλλήλως τά πάντα καλῶς ἔχουσα, ἐν ὑπογείῳ τινί χωρίῳ εἰς Βόρειον Κορέαν τῇ ἕκτῃ Ἱανουαρίου 2016, 
Ἡ βόμβα ὑδρογόνου, φίλτατοι, δυνατοτάτη ἐστί τῶν βομβῶν ἀπάντων ὀλλῦσα οὐσίας τε καί ἀνθρώπους χιλιάκις πλείων πρός τήν βόμβαν πλουτωνίου καί ἔοικεν ὅτι ἡ τῆς Κορέας πρός ἰσχύν ἄριστα τετεύχαται καί οὔτω λύπην μέγιστην παρέχει τοῖς ἀνθρώποις!!!
Οὔκ ἔστι ὅστις σωθήσεται τῶν ἀνθρώπων ἑάν βόμβα ὑδρογόνου ριπτῇ πρός κράτος τινά!!!! Ἡ γή, φίλτατοι, ἐκκινήθη, εἰς Βόρειον Κορέαν ὡς 5,1 βαθμούς τῆς Ριχτερ κλίμακος ἀπό τούτου τοῦ τολμήματος, ὡς ἠγγέλθη ὑπό δημοσίας τηλεοράσεως εἰς Κορέαν. 
Πάντες τῶν Δυτικῶν κυβερνήσεων διατελοῦσιν ἅμα τε ὁργιζόμενοι τοῖς πεπραγμένοις ὑπό Κορέας ἅμα τε λογιζόμενοι τί χρή ποεῖν ἴνα βέλτιστα φυλάττωνται τοῦ παρόντος κινδύνου. 
Ὡς εὖ ἴστε φίλτατοι, Βόρειος Κορέα πολέμιος τῆς Δύσεως τυγχάνει οὖσα, μάλιστα δε τῶν Ἀμερικανῶν καί οὔκ ἔστι ὅπως ὁμονοήσει τε καί σπονδάς ποιήσει.
Ὁ τῆς Βορείου Κορέας ἀρχοντεύων Κίμ Γιόνγκ Ούν, ἀνήρ ἐχθρός τῶν Ἀμερικανῶν, ἔλεξεν τῇ τηλεοράσει ὅτι οὔκ ἄν ποτέ τῇ βόμβᾳ χρίοι εἰ μή ποτέ ἐπιτεθεῖεν ὑπό τῶν Ἀμερικανῶν.  Φαίνεται μοι ὅτι ἄτοπα ἐπιχειρεῖ λέγειν, φίλτατοι, εἰ καί οὔκ ἔχω εἰπεῖν ἴνα τί γένηται καί εἰς τί ποτέ ἀποβλέπων ποεῖ ἐκάστοτε ἅ ποιεῖ οἶον πρῶτον ἐστί ἡ βόμβα ὑδρογόνου. Πρός τί ἄν χρήσιμον ἦ παρασκευάζων βόμβας καί παντός εἴδους ὀπλισμόν;  
Τυφλῶς ἔχων ὁ Κίμ Γιόνγκ Ούν πρός τό ὠφέλημον καί ἀγνοῶν γε, ὡς ἔοικεν, οἶον ἐστί ἄνθρωπος, ψυχή, ἀρετή, πολιτισμός, εἰρήνη κινδυνεύει ποιῆσαι τό μέγιστον τῶν κακῶν εἰς τούς ἀνθρώπους. Ἀναγκαῖον ἡμῖν, φίλτατοι, συλλογίσασθαι τὰ συμβαίνοντα. 
Ὑγιαίνετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top