Οὐ μοί δοκῶ, φίλοι Ἔλληνες, εἰ καί τό ἀπεργίας πλῆθος οὐπώποτε ἔτυχεν τοσοῦτον ὅσον τῆς σήμερον, ὡφέλιμον τί καί ἄξιον λόγου, οὐδέν ἐγένετο ἡμῖν τῆσδε τῆς ἀπεργίας. 
 Ὡς καί τηλεοράσει εἴρηται, ἀμφί τούς δέκα μυριάδας τό πλῆθος τῶν ἀπεργῶν ἐγένετο μόνον ἐν Ἀθήναις. 
Τό δε αἴτιον τῆς ἀπεργίας τοιοῦτον τί ἐστίν, ὅτι Ἐλλάς ἐπί πολύν χρόνον μάλα χαλεπαίνουσα τυγχάνει τῶν μνημονίων καί οὐδέν ἐστί ὅτι οὔκ ἀπώλετο ἐν Ἐλλάδι.
Πρός δέ τούτοις ἠγγέλθη ὅτι καί νέαν ἀπροσδόκητον δεινήν τάξην φόρων βούλονται ἑλέσθαι.
Τούτων ἔνεκεν καί ἐπεί πρός μεσημβρίαν ἐγίγνετο, οἱ ἀπεργούντες, συλλεχθέντες περί τήν Ὁμόνοιαν, ἐπορεύθησαν διά τῆς Πανεπιστημίου ἐπί τῇ βουλῇ, τῶν ΜΑΤ ὁδοστατούντων. Ἐπειδή δε ἀφίχθησαν, πάντες ὁμοῦ ὁξύ ἐβόων τῇ βουλῇ μή ἐλέσθαι νέας τάξεις φόρων καί μή θέσθαι νόμον καινόν μηδέναν ἐνάντια τοῖς Ἔλλησιν. 
Ἔτι δέ ἐμέμφοντο τῷ Τσίπρᾳ, βοῶντες ὅτι ὁδε Τσίπρας ψευδολόγος τέ ἀπατεών καί καταγέλαστος ἀποδέδεικται τοῖς πᾶσιν καί ὅτι οὔκ ἔτι βούλονται ὑπό τοῦ Τσίπρα πρωθυπουργεύεσθαι. 
Ἐπί δε τῷ τέλει, πλῆθος ἀθέσμων κουκουλοφόρων ἐξαίφνης παρεισέφρησε εἰς τούς ἀπεργούς, μαχομένων πρός τά ΜΑΤ ταῖς μολότωφ, τά δέ ΜΑΤ ἀντιμαχούμενα ταῖς χειροβομβίδαις κρότου-λάμψης. Ἔτι δέ πυρί ἐνεπρήσθη οὔκ ὁλίγα τῶν ἐπί τῶν ὁδῶν σταθμευμένων ὀχημάτων τέ καί τῶν παρακειμένων καπηλείων ὑπό κουκουλοφόρων.   

Τά οὖν πράγματα τῶν νῦν Ἐλλήνων τοιαῦτα ἐστίν, φίλτατοι, καί παντί δῆλον ὅτι ἐφ´ ἡμῖν ἐστίν τούς  πολιτικούς κολάζειν μᾶλλον διά τῶν ἐκλογῶν ἤ διά τῶν ἀπεργιῶν.   

Ὑγιαίνετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top