Τίς ἄν ἡ διαφορότης εἴη ἀρχαίων παίδων, τοῖς νῦν παισῖν κατά τάς παιδιάς, ὦ φίλοι Ἔλληνες;  Πολλοί ὑμῶν τοίνυν ἴσως καί καλῶς βούλοιντο ἄν ὅτι μέγα τό διάφορον ἐστίν. Βουλόμενος οὖν δή αὐτός ἐπισκοπεῖν περί τίνος διαφέρουσιν τῇ ἀληθείᾳ, καί ἀναζητήσας τάς ἀρχαίας γραφάς, τάς περί τῶν ἀρχαίων παιδιῶν, εὗρον τῷ ὄντι μικρόν τι τό διάφορον ὄν ἐν ταῖς πλείσταις αὐτῶν. Ἔνιαι δε ἐκείνων ὅμοιαι εἰσί τοῖς νῦν τό παράπαν, εἰ καί ὑπέρ τάς δύο χιλιάδας ἐτῶν ἀπό ἐκείνων ἐστίν. 
Περισυλλέξας οὖν αὐτός τινάς τῶν γραφῶν, τάς περί ἀρχαίων παιδιῶν, παρατίθημι αὐτάς, ὥστε ἡδέως ὑμᾶς ἀπογεύσασθαι αὐτῶν.   

Χαλκῆ μυῖα. (τυφλόμυγα)!!!!

Ἡ δέ χαλκῆ μυῖα, ταινίᾳ τὼ ὀφθαλμώ περισφίγξαντες ἑνός παιδός, ὁ μέν παριστρέφεται κηρύττων, χαλκήν μυῖαν θηράσω, οἱ δέ ἀποκρινάμενοι, θηράσεις ἀλλά οὐ λήψει, σκύτεσι βυβλίνοις παίουσιν αὐτόν, ἕως τινός αὐτῶν λήψεται.


Πόσα; !!!!!!

Δραξάμενος τις καρύων καί ἐκτείνας τήν χεῖρα ἐρωτᾶ: πόσα; και ἐάν ἐπιτύχῃ λαμβάνει ὅσα ἔχει ἐν τῇ χειρί. Εάν δέ ἀμάρτῃ κατά τήν ἀπόκρισιν ἀποτίνει ὅσα ἀν ὁ ἐρωτήσας εὑρεθείη ἔχων. 

Ἐκπεπληγμένοι ἔτι διατελεῖτε ὄντες τῆς ὁμοιότητος, ὦ φίλτατοι, ὥσπερ καί ἐγώ αὐτός; 
Ἐπίδηλον ἀπό τούτου γίγνεται τοῖς πᾶσιν ὅτι ἀπόγονοι τῶν Ἐλλήνων ἀεί ἡμεῖς αὐτοί διατελοῦμεν ὅντες ἀπό ἀρχαιοτάτων ἄχρι τῆς σήμερον. 
Εὔχομαι, ὦ φίλοι, δύναμιν ἡμῖν οἱ θεοί παραθεῖεν τοσσήνδε, ὁσήνδε δεόμεθα σωθῆναι ἀπό τῆς νῦν κρίσεως.

Ὑγιαίνετε.  


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top