Οἴμοι τῆς κακῆς ἀγγελίας, ὦ σεμνότατοι Ἔλληνες. Ἐλικόπτερον, ΑΒ 212 ΠΝ 28, ἐτύγχανε πετόμενον ἐγγύς τῆς νήσου Κινάρου ὅτε ἐξαίφνης δεινή φλόξ ἄσβεστος ἀνῆκεν ἀπό τοῦ αὐτομάτου καταρρίπτουσα καί ἀφανίζουσα αὐτό κατά τῆς θαλάσσης. 

Εἰσίν καί τινές ἄλλοι οἵ λέγουσιν ὅτι σφοδρῶς προσκροῦσαν τινί γηλόφῳ ἐπί τό ἄκρον τῆς Κινάρου κατέπεσεν ὅμοῦ τοῖς ἐπιβαίνουσιν ἐπί κρημνώδην χαράδραν ὡς καί ὑπό τοῦ Ναυτικοῦ νῦν ἄρτι ηγγέλθην.
Μέγα πένθος καί θρῆνος πᾶσαν Ἐλληνίδαν γῆν ἵκετο τῶν τριῶν τεθνεώτων τοῦ Ναυτικοῦ ἔθνους. Ἅμα τε γε κλαυθμοί καί ὀδυρμοί Ἐλλήνων μετά πολλῶν δακρύων ὑπέρ τεθνεώτων κατά πᾶσαν τήν χώραν ἵκοντο. Ἆρα τίς μήν αὖ ὁ αἴτιος ἤ τό αἴτιον τῆσδε τῆς νέας δεινῆς συμφοράς τῶν Ἐλλήνων ἄν εἴη;  
Δεύτερον τοίνυν αὖθις τοῦτο ἐλικόπτερο, πρῶτον γάρ δη ἐκεῖνο τῶν Ἰμίων ἐστίν, νυκτός τῆσδε ἐπί θάλασσαν κατέπεσεν ἀερόθεν τοῖς νεκροῖς ἀξιωματικοῖς ὁμοῦ. Καί ταῦτα τῇ ἀληθείᾳ γεγόνασιν ὑπό εἰρήνην!!! 
Πάντες τοίνυν ἡμῶν τήν αἰτίαν ἐπιφέρομεν τοῖς πολιτικοῖς καί δη τῷ Καμμένῳ ὡς τῆς ἀμύνης ὑπουργός τυγχάνει ὤν τρίτον ἔτος τουτί καί οὐδέ ποτέ χρήματα ἔδωκεν τῇ ἐλικοπτέρων ἀρχῇ πρός συντήρησιν αὐτῶν. Ἐτι δε αὐτά ταῦτα πάντες κατά πάντων τῶν πολιτικῶν ἔχομεν λέγειν. Πρός δε τούτοις ὀργή μεγάλη ἐστί τοῖς Ἔλλησιν ὅτι εἰ καί ὑπό εἰρήνην διατελοῦμεν ὄντες, οὔκ ὀλίγα τῶν ἀεροπλάνων τε καί ἐλικοπτέρων καταπεπτώκασι τοῖς πληρώμασι ὁμοῦ ἔνδειας χρημάτων καί συντηρήσεως ἔνεκεν. Χρή ἡμᾶς ὡς μάλιστα ἐπιμελεῖσθαι τῶν ἐλικοπτέρων ὅπως μή ποτέ εἰς τό μέλλον ἀπόληται πάλιν ἐλικόπτερον συντηρήσεως ἔνεκεν. 

Κλέος ἄφθιτον καί μνήμη ἀγήραος τοῖς τεθνεῶσιν:

Κωνσταντῖνος Πανανάς ἔτη γεγονώς 36, 
Ἐλευθέριος Εὐαγγέλου ἔτη γεγονώς 36 ,
Ἀναστάσιος Τουλίτσης ἔτη γεγονώς 37.

Γένοιτο.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top