Οἶον τί ἀν τό ἐλεύθερον εἴη κατά Θουκιδίδην, φίλτατοι Νεοέλληνες; Πότερον ἐλεύθεροι ἤ ἀνελεύθεροι, ὥσπερ τά ἀνδράποδα, διατελοῦμεν ὄντες τῆς σήμερον ἐν Ἐλλάδι, κρίσεως ἔνεκεν; Αὐτό τοῦτο βουλοίμην ἄν ἡμᾶς κοινῶς νῦν σκοπεῖν, πότερον οὖν Ἐλλάς ἀνδραποδῶς ἤ ἐλευθέρως τυγχάνει προβαίνουσα εἰς τό μέλλον;
Θουκιδίδης, φίλτατοι, παλαιόθεν ἔφη τόδε: Ἕως πόλις τις τυγχάνει ἅμα τε αὐτόνομος καί αὐτοτελής καί αὐτόδικος οὖσα, μᾶλλον ἐλευθέρα ἐστίν τό παράπαν ἤ ἀνελευθέρα. 
Ἀλλά τί ἀκριβῶς ἐστι τούτων ἕκαστον, τό αὐτόνομος - αὐτοτελής - αυτόδικος;  
Πειράσομαι τοίνυν εἰπεῖν ὑμῖν, φίλτατοι, τί ἕκαστον τούτων ἐστίν κατά Θουκιδίδην, ἵνα ἔτι σαφέστερον νοήσομεν τά ἐν Ἐλλάδι παρόντα. 
Α ὐ τ ό ν ο μ ο ς: Τί τῷ ὄντι αὐτόνομος πόλις ἄν εἴη; Ἀπλούστατον φίλτατοι, εἰ δύναιτο νόμους τιθέναι ὡς τῇ πόλει δοκεῖ ἄριστα εἶναι, αὐτόνομος ἄν εἴη, ὥσπερ ἀκριβῶς καί ἐγένετο ὑπό τῶν ἀρχαίων Ἀθηναίων. 
Νῦν ἐν Ἐλλάδι ὑπό ἀλλοδαπῶν κατά τό ἐαυτῶν συμφέρον πλεῖστοι τῶν νόμων τίθενται, ὥστε οὐ δυνάμεθα αὐτόνομοι εἶναι!!!!

Α ὐ τ ο τ ε λ ή ς: Ἄλλο τοῦτο πάλιν. Τί ἅρα γε ἐστιν τοῦτο; Τοῦτο φίλτατοι ἐστί τό μετά αὐτοτελοῦς δυνάμεως ἀλέξασθαι ἀλλοδαπούς καί πολεμίους καί πάντα ἄλλον κίνδυνον. Νῦν φίλτατοι, ὡς εἴρηται τηλεοράσει, ΝΑΤΟ ἡμῖν ἀλεξήσει ἀλλοδαπούς καί πρόσφυγας, ὥστε οὐδέ αὐτοτελείς δυνάμεθα εἶναι!!!

Α ὐ τ ό δ ι κ ο ς: Αὐτόδικος φίλτατοι ἐστί τοῦτο, τό ὡς ἀληθῶς καί δικαίως ἀδικούντας εἰσάγεσθαι εἰς δικαστήριον και δίκας δικάζεσθαι κατά νόμον ὑπό Ἐλλήνων. Οὐδέ οὖν τοῦτο οἶον τ´ ἐστ´ ἡμῖν πράττειν, ὥστε οὐδέ αὐτόδικοι δυνάμεθα εἶναι!!!

Τούτων ἔνεκεν, φίλτατοι, Ἐλλάς καταδεδούλωται Εὐρωπαίοις καί ἐπί τά χείρω ἔοικεν καθ´ ἐκάστην ἰέναι. Εἰς δε τοῦτον ἤκομεν κρίσεως, ὥστε τό παρ´ ἀρχαίοις λεγόμενον  "Ἡ θύρα ἐστί ἀνεωγμένη, εἰς ὀβολός, εἰσπήδησον", ἀληθές ἔοικεν νῦν εἶναι. 
Ἐλλάς, τό χάος τοῦ αἰῶνος φίλτατοι. 

Ὑγιαίνετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top