Κατά τό Σύνταγμα, φίλοι λληνες, ἐγενόμην τῇ προτεραίᾳ μεσημβρίας ἱσταμένης, βουλόμενος ὄμμασι θεάσασθαι τίνα τρόπον ἀγρότες ἄνδρες ἅμα τέ διαπράξονται καί διαμαχήσονται πρός τήν Τσίπρα ἀρχήν τοῦ ἀσφαλιστικοῦ ἔνεκεν. Παντάπασιν ἔοικεν γάρ ἐκ διαμέτρου εἶναι τά τῶν ἀγροτῶν καί τά τῆς ἀρχῆς, τοῦ τε Τσίπρα καί τῶν λοιπῶν βουλευτῶν.
Ἀφικόμενος οὖν ὁρῶ γε πλῆθος πάμπολυ ἀγροτῶν πανταχόθεν συνεστηκός, οὔκ ὁλίγους μέν ἐν τῇ πλατείᾳ, ἐνίους δε πέριξ τῆς πλατείας καί πολλούς ἅμα τε βοῶντας καί διατεινομένους τάς χεῖρας πρός τήν βουλήν. 
Ὁρῶ καί πλῆθος πάμπολυ τοῦ ΠΑΜΕ πλέον ἤ μυρίους ὡς τοῖς ἀγρόταις βοηθήσοντας, και πλῆθος τῶν ΜΑΤ, ὥσπερ ἐρπετοφύλακες, πέριξ τῶν ἀγροτῶν ἐφισταμένους αὐτοῖς ὅπως μή τί ἔκνομον ποιήσουσιν. 
Τοσοῦτον γάρ μέγα πλῆθος ἀγροτῶν οὔκ ἔτυχεν συνηθροῖσθαι τό πρότερον ἐν Συντάγματι.
Ἔτι δέ ὁρῶ τῶν ἀγροτῶν τινά, δίοπτρα φορών, ἀπό βάθρου ἀγορεύοντα τοῖς ἀγρόταις μεγαφώνοις, κραυγήν πολλήν προϊέμενον, λέγοντα ὡς ἤν μήν τό ἀσφαλιστικόν ψηφίσηται, ὁ βίος ἀβίωτος ἔσται τῶν ἀγροτῶν τό λοιπόν, τῆς μεγάλης τάξεως τῶν φόρων ἔνεκα.
Ὥρας δέ γενομένης πρός ἐσπέρας, τῶν ἀγροτῶν γενομένων πλεόνων, ἔτι πλέον ἤ το πρότερον ἐβόων ὁμοῦ τοῖς ΠΑΜΕ, διατείνοντες τάς "μαγκούρας" πρός τήν Βουλήν, αἰτούμενοι τήν κυβέρνησιν καταψηφίσασθαι τό ἀσφαλιστικόν. Ἔτι δε ἐβόων ὅτι τοινυν ἐνταῦθα μενοῦσι ἡμέρας τρεῖς πρίν οἴκαδε ἐπανιόντες, διαμαχόμενοι ὑπέρ δικαίων. 
Θαυμασμοῦ ἄξιον ἐστί, φίλτατοι, πῶς δη τοσοῦτον πλῆθος ἀγροτῶν δεῦρο ἐκομίσαντο. 
Πέμπτον ἔτος τόδε καί οἱ λληνες τῷ ὄντι ἑκ τῆς κρίσεως κόλασιν ἀπολαμβάνουσιν μακροτέραν ἤ πρό τοῦ.
Οἶμαι πρίν οὖν δη αὐτούς, τούς Ἔλληνας,  λογίσασθαι τί κακόν γέγονεν αὐτοῖς ἄρτι νῦν, ἔτερον καινόν κακό χείρων τούτου αὐτίκα ἱκνεῖται καί οὔτω ἐλπίδος γάρ καί σμικρᾶς οὔκ ὑποφαινούσης ἐν Ἐλλάδι πάντες αἰσθάνονται.  
Τίς γάρ καί διά τί ἠμῖν ἐπικουρῆσαι βούλοιτο ἀν, οὔκ ἔχω εἰπεῖν, φίλτατοι λληνες.

Ὑγιαίνετε 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top