Τοῦτο δέ δή πάλιν τί ἐστίν, ὦ Ἔλληνες ἀρνοφάγοι, τό ἀεικές ἔθος ὅτι κατά τό εἰωθός μύρια ἀμνῶν κατασφάττονται κατά Πάσχα ἑκάστου ἔτους!!! 
Κακῶν γάρ δή ὄντων μυρίων καθ´ Ἑλλάδαν, οὐδέν κάκιον ἐστί τούτου, τοῦ σφάττειν ἀνηλεῶς τε καί ἀνασκολπίζειν μυρίους ἀμνούς, ἑθίμου χάριν, ὥσπερ οἱ βάρβαροι ἔσφαττον τό παλαιόν. Πάντες δε οἱ σφάττοντες σεμνύνονται ἐπί τῇ σφαγῇ καί οἴονται τί μέγα εἴναι, μηδενός ἄξιοι τῇ ἀληθείᾳ ὄντες. 
Ἴνα τί γένηται, τοῦτο πράττεται;  Σφάττουσιν, ὦ ἄνθρωποι, ἴνα ἑορτήν ποιήσουσιν τῆς ἀναστάσεως ἔνεκεν καί πρός τοῦτο παρατιθέασιν ἐπί τήν τράπεζαν ἀνασκολπισθέντα κρέα ἄρνεια τε καί ἐρίφεια συν πολλοῖς ἄρτοις τε καί κρατήραις οἴνου, πίνοντες τε καί ἄδοντες μετά τῶν συγγενῶν κατά πᾶσαν τήν ἡμέραν ὥσπερ οἱ καννίβαλοι κατά τήν Ἀφρικήν!!!! 
Βουλοίμην ἄν φίλτατοι ὑμῖν διηγήσασθαι ὅτι οὔκ ἐξῆν τοῖς προγόνοις ἡμῶν νόμῳ κατασφάττειν ἀμνόν μήπω ἐνός ἔτους γενόμενον. 
Πρός δε τούτῳ ἀπέκτου ἀρνός μηδένα ἐξῆν γεύεσθαι, καί ἄρνειος φόνος ἐνομίζετο εἶναι τοῦτο. Νόμος δε ἐτέθη τό πρῶτον ὑπό Σόλωνος (592π.χ) ὅπως μή ἔξεστι τοῖς Ἀθηναίοις σφάττειν πρόβατον ἄπεκτον ἤ ἄτοκον τό παράπαν. Παραθέτω ὑμῖν τόν Σόλωνος νόμον ἀναγιγνώσκειν αὐτόν.

Ἄρθρο 250: Βοῦν ἀρότην μή θύειν.
Ἄρθρο 251: Βοῦς μή καταθύεσθαι.
Ἄρθρο 252: Μή σφάττειν πρόβατον ἄπεκτον ἤ ἄτοκον.
Ἀρθρο 253: Ζῶα μή σίνεσθαι.

Χρή ἡμᾶς σκοπεῖν, φίλτατοι, εἰ ἡμῖν πρέπει ἤ οὐ σφάττειν καί ἀνασκολπίζειν ἐν ἔτῃ 2016  ἀμνούς. Δεινόν γάρ δοκεῖ μοι τοῦτο. Ὡς οὖν οἶμαι νόμους τιθέσθαι ὅπως μή τοιοῦτοι ἔσονται οἱ πολῖται κακουργοῦντες τε καί ἀνασκολπίζοντες ἀμνούς. Πῶς ἀν αὐτό γένοιτο οὔκ ἔχω εἰπεῖν.  

Ὑγιαίνετε.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top