Πολλοί τῶν Ἐλλήνων ἀρχόντων, ὁνόματα οὐ βούλομαι λέγειν ἔχων, διατελοῦντες παλαιόθεν ἀργυριζόμενοι πάντοθεν τε καί παντοίως μάλιστα δε Ζήμενθεν καί πεποιηκότες τήν Ἐλλάδαν γέλωτος ἀξίαν τε καί ἀδοξοτέραν πάντων τῶν Εὐρωπαϊκῶν Ἑθνῶν, ὑπεράνωθεν τῶν νόμων διατελοῦσιν ἔτι καί νῦν ὅντες, ἐν ἔτῃ 2016!!!! Πρός δε τούτοις οἴονται τούς Ἔλληνας οὐποτέ αἰσθέσθαι ἄν ἐξαπατωμένους, καί καταγελῶσιν ἡμῶν, τῶν πολιτῶν, ὡς παντελῶς ἀμνημόνων. Καί δίκαιον ἐστί  τούς Ἔλληνας ἀπιστοτάτους εἶναι τῆς ἐν Ἐλλάδι δικαιοδοσίας περί!!! 
Καί ἴσως ἄν τίς ὑμῶν εἰπεῖν ἵνα τί ταῦτα λέγω; Ἀλλά ἐγώ, φίλτατοι, ἐρῶ ὑμῖν τό αἴτιον.

Ἆρα οὖν μέμνησθε, φίλτατοι, τοῦ Χριστοφοράκου, τοῦ σκανδάλου SIEMENS, τῶν κεχρηματισμένων ἀρχόντων κλπ; Μέμνησθε δε καί ὅτι πάντες οὖτοι παρά τόν νόμον ἐξαργυρίσαντο SIEMENS κατά τό μάλιστα δυνατόν ἕκαστος;

Εἰ καί πάντες τῶν Ἐλλήνων ἐβούλοντο Χριστοφοράκον γράφεσθαι τῶν παρανόμων καί εἰς δίκην ἀργυρισμοῦ διωχθῆναι, ἐξαίφνης ἄρτι νῦν πρότερον, δῆλον ἐγένετο ὑπό τοῦ νῦν εἰσαγγελέως τοῖς πᾶσιν ὅτι οὐδέν πράγμα τῇ Ζήμενς γέγονεν παρά νόμον. Παρανόησις, μηνύει, παρανόησις ἐγένετο!!!! Οὐδείς τῶν ἀρχόντων, οὐδέ Χριστοφοράκος ἐνεχόμενος τυγχάνει ὥν οὐδενός ἔργου ἀργυρισμοῦ!!!! Χριστοφοράκος, ὡς ὁ εἰσαγγελεύς μηνύει, δέδωκε ἀργύρια τοῖς πολιτικοῖς τῶν ἐκλογῶν πρό, ὡς βοηθήσων μόνον τῇ προεκλογή, καί ὡς ἐκ τούτου οὔκ ἄν ποτέ καλοῖτο τοῦτο ἐξαργυρισμός ἀλλά τουναντίον αὐτοῦ. Ἐπικουρία!!!! Ἄκουσον, ἄκουσον τί λέγουσιν οἱ ἀχρεῖοι!!! Ἐπικουρία ἐστί μᾶλλον ἤ χρηματισμός!!!!
Τίνι, φίλτατοι, ἀρέσκει κράτος ἔχων τοιούτου εἴδους δικαιοσύνης; Δῆλον, οὐδενί. φίλτατοι!!! 
Λόγοι γέλωτος ἄξιοι !!!! Τῷ ὅντι, φίλτατοι, οἶμαι τόν Σύριζα καθ´ ἑκάστην ἡμέραν εἰς πικρόν γέλωτα τρέπειν πάντας, τούς οὐ τῶν Ἐλλήνων μόνον ἀλλά καί τῶν Εὐρωπαίων. 

Ὑγιαίνετε

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top