Τί οὖν ἄν εἴποι τίς περί τῶν ἐν Ἐλλάδι, μάλιστα δε τῆς νῦν ἀρχῆς περί; Δοκεῖ μοί συναθροισμός ἀφελῶν μᾶλλον ἤ ἀρχή χώρας εἶναι!!!! Ἡ καλουμένη "ἀριστερά ἀρχή", ἀνατροπεύς τῆς Ἐλλάδος γέγονεν ἐπί τά χείρω, προξενοῦσα ἀδιόρθωτον βλάβην εἰς πάντας. 
Χρή νῦν ἡμᾶς, φίλτατοι, ἄριστα σκέψασθαι τί ὁμολογεῖται παρά τῆς Ἐλληνικῆς ἀρχῆς και τί ἀντιλέγεται παρά τῶν Εὐρωπαίων. Ἀντιλέγεται μεν ὅτι εἰ καί δῆλον ἐστί τούς Ἔλληνας δεδανεῖσθαι  χρήματα και συνθήκας πεποιῆσθαι τοῦ δανείσματος, νῦν οὔκ οἶον τε ἐστίν αὐτοῖς ἀποδοῦναι τά δεδανεισμένα τοῖς Εὐρωπαίοις. Ἔτι δε οὔκ οἶον τε ἐστίν Ἔλλησιν ἀλέξειν τούς πρόσφυγας, τούς χιλιάδας καθ´ ἡμέραν εἰσβαίνοντας τε καί οἰχομένους εἰς Γερμανίαν. Τοῦτο, λέγουσιν, ἐστί τό αἴτιον τοῦ τείχους. Παρά τῶν Ἐλλήνων ὁμολογεῖται τά περί δανείου τε καί ἔτι δε ὁμολογεῖται ὅτι οὔκ οἶον ἐστί ἀλέξειν τούς πρόσγυγας διά το μέγα πλῆθος τῶν εἰσβαινόντων.   
Καί ἐξαίφνης, ὦ Ὅριε Ζεῦ, ἡγγέλθην ἡμῖν ὅτι ἤδη κατάφρακτοι τείχει γεγόνασι πάντες οἱ ἐπί τοῖς ὁρίοις πόροι, οἱ ἐν βορείᾳ Ἐλλάδι,  ἵνα μή οὔτως ἐξῇ τοῖς πρόσφυξι ἐξιέναι ἐκ τῆς Ἐλλάδος τό λοιπόν, τοῖς διαπορευομένοις εἰς Γερμανίαν!!!!!! Βουλοίμην ἄν εἶπεῖν ὅτι παρά τάς Εὐρωπαϊκάς  συνθήκας τό τεῖχος ἐγένετο καί ὅτι ἀσύμφορον ἐστί τοῦτο τῇ Ἐλλάδι. Ὡσαύτως δέ ἀνάξιον ἐστί ἡμῖν τοῦτο παθεῖν ὑπό τῶν Εὐρωπαίων.
Πρός δέ τούτοις ὁ Οὔννων ἔκγονος, ὁ ταλαίπωρος Οὐγγαρίας πρωθυπουργός πλάττων κακούς λόγους τε καί συκοφαντῶν ἡμᾶς, δῆλον ἐποίησε τοῖς πᾶσιν ότι Ἐλλάς ἄπειρος τόπος μεταναστῶν κατασταθείη ἄν, καλῶν δε τήν Ἐλλάδαν mega-Spot!!!!  Τοῦτο, φίλτατοι, ὕβρις ἐστί τοῖς Ἔλλησιν καί λοιδορία μέτρον οὔκ ἔχουσαν. Ἆρα εἰ οὔ τοῦτο εἴη μεγάλη καί περιφανής ἀναισχυντία καθ´ ἡμῶν, τί ἄν γένοιτο; Οὐδέν ἔργον καλόν καί ἄξιον ἐπαίνου ἔχωμεν τῶν Εὐρωπαίων ἐγκωμιάζειν ὑπέρ ἡμῶν!!!!!
Ἔργον ἐστί νῦν τῇ Ἐλληνικῇ ἀρχῇ ἐπικουρεῖν τοῖς πρόσφυξι, τοῖς παραγεγονόσι εἰς Ἐλλάδαν. Μέγας ἀριθμός προσφύγων ἐστί νῦν ἡμῖν, φίλτατοι, πλείονων γάρ τῶν εἴκοσι μυρίων νῦν ἀπειργμένων ἐν βορείᾳ Ἐλλάδι διατελοῦσιν. 
Καί ἐγώ ἡδέως ἄν ἐροίμην Τσίπραν εἰ ἔτι δοκεῖ τά πρότερα καθ´ ὑπόθεσιν πλαστά ἐπιχειρήματα ὡφέλησε τήν Ἐλλάδαν ἤ οὐ!!!!

Ὑγιαίνετε.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top