Τίμων Ἐχεκρατίδου μέν ἦν υἱός, Ἀθηναῖος, τῶν δήμων Κολυττιεύς. Ὡς Ἀριστοφάνης φησί, Τίμων μάλιστα γέγονεν ἡλικίᾳ, κατά Πελοποννησιακόν πόλεμον καί οὐσία μεγάλη τε καί οἰκήσεις ἦν τῷ Τίμωνι ἐν Ἀθήναις. Ὅτι πλοῦτον δε μεγάλως πεπλούτηκε, χρυσῷ τε καί ἀργυρίοις τό πρῶτον, καλός τε ἀγαθός ἦν τοῖς πᾶσιν ἐπικουρών τοῖς δεομένοις καί ὡφελών τῇ πόλει, μεγάλαις χορηγίαις. Καί οὔτω ἐτίμησεν τοῖς εὖ φρονοῦσιν τάς Ἀθήνας τε καί Ἀθηναίους  πλέον παντός ἄλλου ἑκάστου τῶν τότε ἀνθρώπων.  
Τίμων, φίλτατοι, ἐκ τινός χρόνου καί ἐντεῦθεν, ἐξαίφνης ἐκ πλουσίου πένης ἐγένετο μηδέν ἔτι ἔχων τῶν ἐπιτηδείων πρός τό ζῆν. Ἀποροῦντι δ´ αὐτῷ καί μή ἔχοντι ὁπόθεν τά ἐπιτήδεια λαμβάνειν, προσῄει τοῖς πρόσθεν παρά αὐτοῦ εὐεργετηθεῖσι, ἐπικουρίας τινός δεόμενος. Ἀλλά, φεῦ τῆς ἀδικίας, οὐδείς οὐδενί τρόπῳ ἐβούλετο Τίμωνι ἐπικουρεῖν λέγων αὐτῷ:

" Τί μοι μέλει τοῦτο; Ἔρρε εἰς κόρακαν Τίμωνα!!!!" Εἰ καί Τίμων, φίλτατοι, ἐκών ἐδεδώκει προικί τοῖς Ἀθηναίοις τήν ἑαυτοῦ οὐσίαν τήν πᾶσαν, ὅτε ὕστερον ἐν πενίᾳ διετέλει ὤν, οὐδείς ἐβούλετο ἐπικουρεῖν αὐτῷ!!!! Καί οὔτω οὐδέν γάρ πλέον ἦν τῷ Τίμωνι!!!! 
Καί τοῦτο ἦν τό αἴτιον, ἐξ οὖ ἐκ φιλανθρώπου τε καί ἀγαθοῦ ἀνδρός μάλιστα δυσμενής καί μισάνθρωπος ἐγένετο τοῖς πᾶσιν Τίμων!!!! 
Τῆς Μισανθρωπίας δε αὐτοῦ ἔνεκεν, παλαιόθεν Τίμων ἔτι καί νῦν τραγωδεῖται Εὐρώπῃ ὑπό τῶν ἐπισήμων τραγῳδοποιῶν, ὥσπερ Μολιέρος τε Λουκιανός τε Σαίξπηρ καί λοιποί ἄλλοι. 
Βούλομαι νῦν παραθεῖναι ὑμῖν τί ποτέ ἔλεξεν τοῖς Ἀθηναίοις ἀναβάς ἐπί τῷ βήματι ἐκκλησιαζομένοις αὐτοῖς. Ἔλεξε δε:
"Ἔστι μοι μικρόν οἰκόπεδον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καί συκῇ τις ἐν αὐτῷ πέφυκεν, ἐξ ἦς ἤδη συχνοί τῶν πολιτῶν ἀπήγξαντο. Μέλλων οὖν οἰκοδομεῖν τόν τόπον ἐβουλήθην δημοσίᾳ προειπεῖν, ἴνα ἄν ἄρα τινές ἐθέλωσιν ὑμῶν, πρίν ἐκκοπῆναι τήν συκῆν ἀπάγξωνται. 
Φίλος δε ἤ ξένος ἤ ἐταῖρος ἤ ἐλαίου βωμός ὕθλος πολύς. Καί τό οἰκτεῖραι δακρύοντα ἤ ἐπικουρῆσαι δεομένῳ παρανομία καί κατάλυσις τῶν ἐθῶν, μονήρης ἡ δίαιτα καθάπερ τοῖς λύκοις καί φίλος εἷς, Τίμων. 

Οὖτος, φίλτατοι Ἔλληνες, ἦν ὁ Τίμων, Τίμων ὁ Ἀθηναῖος. Ὁ Μισάνθρωπος!!!

Θεοί, μή ποτέ τούς νῦν Ἔλληνας μισανθρωπίας τε καί δουλείας τυχεῖν. 

Γένοιτο  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top