Σαρκοζί, τέως πρόεδρος νῦν δε ἀνήρ ἀρχός μείζονος πολιτικοῦ ἔθνους, μεταξύ λόγων ἐρωτηθείς περί Τουρκίας, αὐτίκα λάβρος τε καί ἀκρατής κακῶν λόγων ἐγένετο  κατά Τουρκίας. Φανερόν δε τοῖς πᾶσιν ἐποίησεν ὅτι οὔκ ἄν ποτέ ἀποδέξαιτο Τουρκίαν γενέσθαι ἰσόψηφον ταῖς νῦν Εὐρωπαϊκαῖς χώραις. 
Μεταξύ οὖν τῶν λόγων αὐτοῦ καί ἀποκρινόμενος πρός τόν ἐρωτῶντα, ἄκουσον, φίλτατε, οἴους λόγους  περί Τουρκίας ἔλεξεν.
Δημοσιολόγος: 
Τί περί Τουρκίας οἴει, ὦ Σαρκοζί;
Σαρκοζί: 
"Ἀλλά αὐτό τοῦτο βουλοίμην τό πρῶτον ἐρωτῆσαι σε ἄν, ὦ φίλτατοι δημοσιολόγε. Βούλει οὖν εἰπεῖν μοι, τί ἐστί ἡμῖν καί Τούρκοις; Οὐδέν ἔλεγον ἄν. Ἆρα προσήκει ἡμῖν τοῖς Εὐρωπαίοις ἐᾶσαι ποτέ τοῦτο γενέσθαι Εὐρώπῃ, ὅπως τό ἱσοτίμως μετεῖναι Τουρκίᾳ Εὐρώπης; Ὅποτε δε καί ὅπως ἄν Τουρκία βούληται μετεῖναι, ὡς λέγεται ὑπό τῶν εὖ ἐπισταμένων περί τούτων!!! 
 Ὡς ἐμοί δοκεῖ, φίλτατε, μέγα ἔνοχον ἀτόπημα τοῦτο εἶναι ἄν, ὅριον ἀναισχυντίας οὔκ ἔχων. Τούτου δέ ἔνεκεν ἡμᾶς χρή τό προσῆκον ἀποδιδόναι Τουρκίᾳ. 
Προσήκει δε Τουρκίᾳ ἀπειρχθῆναι Εὐρώπης ἔξω διά παντός!!!  
Εἴ γαρ, φίλτατε, τοῦτο ἦν τό ἐπιθυμητόν νῦν ἡμῖν, τό Τουρκίᾳ ἱσοτίμως μετεῖναι Εὐρώπης,  ἔλεγον ἄν σοι, ὅτι περί πλείστου ποιήσαιμεν τήν Εὐρώπην ὀλέσθαι τό λοιπόν"!!!!!!

Μετά δέ τούς λόγους τούτους, φίλτατοι,  ἔκπληξις ἐνέπεσεν Τούρκοις καί τῷ πλήθει αὐτῶν βουλομένῳ ἦν τῷ Σαρκοζί βλάψαι ὡς δυνατόν μάλιστα, λοιδορούντες τε καί κακηγοροῦντες αὐτόν ἔνεκα τῆς Ἐλλήνων φιλίας. 
Τοῦτο, φίλτατοι, παρῄνεσε Σαρκοζί  Εὐρωπαίοις,   ἐκβαλεῖν  Τούρκους τῆς Εὐρώπης!!!! 

Ὑγιαίνετε!!!  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top