Φόβος!!!
Μέγας καί ἀκατάσχετος ἔοικεν γεγογέναι ὁ ἐκ τῶν Μουσουλμάνων εἰς τούς Εὐρωπαίους φόβος, τοῦ καιρίου διπλοῦ θανατοφόρου πλήγματος τῶν Βρυξελλῶν!!!!! 
Εἰδικῶς δε Βρυξέλλαις πάντας τρόμος φόβου εἶλε, νέων θανατοφόρων παθῶν καί οὔκ ἔτι ἔστι οὐδείς ὅστις χρῆται τῷ μετρό τε καί ἀεροπλάνῳ εἰς τό μεταφέρειν.
Βρυξελλῶν ἀεροδρόμιον τό ἄπαν κατεσείσθη ἐπί μέγα τῆς ἐκρήξεως!!!!! Τοσοῦτον μέγεθος ἦν τό πλῆγμα!!!  Εὖ ἴστε, ὦ φίλοι, ὅτι ὑπέρ τούς τριάκοντα ἀπέθανον τε καί ὑπέρ τούς τριακοσίους τῶν ἀνθρώπων ἐτρώθησαν τοῦ θανατοφόρου πλήγματος ἔνεκεν. 
Καί οὔκ ἔστι τοῦτο τό πρῶτον ἀντιδοθέν ὑπό τῶν Μουσουλμάνων πλῆγμα. Καί τό πρότερον πλήγματα θανατοφόρα γεγόνασι οὔκ ἄλλως, ἀλλά τόν αὐτόν τρόπο, τῇ Μαδρίτῃ, Λονδίνῳ, Ἡνωμέναις πολιτείαις, κ.λπ. 
Ἀλλά, πῶς οὖν τοῦτο γίγνεται καί οὐδείς δύναται φωρᾶσαι τούς ἐπιβουλεύοντας θάνατον τοῖς Δυτικοῖς;;; Ἀπλοῦν, ὦ ἄνθρωποι. Ἱκανοῖς πυρομαχικοῖς ζωννύονται τάς κοιλίας καί οὐδαμῶς φοβηθέντες ὁμοῦ τοῖς πυρομαχικοῖς ἐκρήγνυνται θρησκείας χάριν, ἀφιχθέντες τό πρῶτον τοῦ ἐπιλελεγμένου χωρίου, εἶτε τοῦ Μετρό, εἶτε τοῦ ἀεροδρομίου κ.λπ
Ἆρα οὔχ οἶον τ´ ἐστί Δυτικοῖς ἀλέξειν τούς Ἰσλαμομανείς; Πῶς ἥκουσιν τοσοῦτοι τό πλῆθος τῆς Εὐρώπης; 
Εἰ καί οὔκ ἔχω ἐμηνεῦσαι ὑμῖν τοῦτο, φίλτατοι, οἶδα ὅτι Μουσουλμάνοι, ἀλλόφυλοι ἀνήκοντες εἰς ἄλλην χθόνα, ἐπιτήδειοι πρός τρομοκρατίαν ἀφικνοῦνται καθ´ ἑκάστην Εὐρώπης,  πρόσθεν παρασκευάσαντες θάνατον τοῖς Εὐρωπαίοις ὡς ἀντίδοσιν, ὡς λέγεται, τῶν ληφθέντων κακῶν κατά τό πρόσθεν. 
Εἰσί καί τινές Εὐρώπῃ λέγοντες ὅτι Μουσουλμάνοι ὁργή ἔχουσιν τοῖς Δυτικοῖς τοῦ πρόσθεν τρόπου οἵου  ἔτυχον παρά αὐτῶν. Μέμνηνται γάρ τοῦ τρόπου, οἵου Χουσεϊν Σαντάμ, Καντάφι καί μύριοι τῶν Μουσουλμάνων ἀπέθανον ὑπό τῶν Δυτικῶν. Πρός δε τούτοις λατρεύουσιν τῷ Ἰσλάμ καί τούτου ἔνεκεν φανερόμισοι τῶν Χριστιανῶν γεγογέναι.  
Εἰ, φίλτατοι, Εὐρώπη μέλλει χῶρα εἶναι, προσήκει αὐτῇ ἀλέξειν τούς κακούς ἀλλόχθονας καί εὐτυχείς καταστῆσαι πάντας τῶν Εὐρωπαίων.  

Ὑγιαίνετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top