Ἄκουσον, ἄκουσον τῆς Ἀρβελέρ, ὦ ἐκ τοῦ Πόντου Ἔλληνα!!! 

Ἀρβελέρ: "Οὐκ ἔστι ὅτε καί ὅπου τό Ποντίων γένος ἐξώλες ἐγένετο ὑπό Τούρκων" !!!!!!

Simone Le Baron : Ἀρβελέρ, Ἐβραία καί μισέλλην, πλεῖστα κακά ἀεί ἐργάζεται τούς Ἔλληνας, καί τοῦτο αἰσχρόν ἐστίν!!!!

Simone Le Baron, μάλα φιλούσα Ἔλληνίζειν, σφοδρῶς καταμέμφεται τῇ Ἀρβελέρ ὅτι εἰς λόγους συνελθούσῃ Ἀγγλίᾳ τοῖς δημοσιολόγοις ἐφημερίδος «huffington post καλουμένης, ἐδήλωσεν αὐτοῖς τάδε:


"Οὐκ ἔστι ὅτε καί ὅπου τό Ποντίων γένος ἐξώλες ἐγένετο ὑπό Τούρκων" !!!!!!
Τῶν νῦν δε ὑπουργῶν, ὥσπερ ὁ Παιδείας Φίλης, εἰσίν οἵ ἀνερυθριάστως ὁμολογοῦσι τοῖς παρά Ἀρβελερ λεγομένοις περί τῶν ἐκ Πόντου Ἐλλήνων!!!!  Αἰδῶς!!!

Οὐδείς ἦν ὅστις ᾤετο ἄν Ποντίους παθεῖν ὑπό Ἀρβελέρ τοιοῦτο πάθημα!!! Φεῦ τῆς Ἀρβελέρ, φεῦ τοῦ Φίλη!!!! 
Οὔκ οἶδα, φίλτατοι, τό αἴτιον τῶν ψευδῶν λόγων τῆς Ἀρβελέρ. Πόντιοι ἀπό ἀρχαιοτάτων γνήσιον φῦλον Ἐλλήνων ἐστίν καί πάντες ἡμῶν εὖ ἴσμεν ὅτι οὖτοι ἐξώλεις γεγόνασι καί αὐτοί καί τά ἐκείνων ἀπάντα, οἶον οἴκήσεις, τέκνα, γυναῖκες κ.λπ. 
Τοῖς δε ἱστορικοῖς, πᾶσῃ τέχνῃ καί μηχανῇ οὖτοι ἐσφαγιάζοντο, ὥσπερ οἱ λύκοι τά πρόβατα, ὑπό Τούρκων ἐν αὐτῇ τῇ χῶρα τῶν Ποντίων ἀμφί τούς τρεῖς ἐνιαυτούς!! Πρός δε τούτοις καί πολλοί τῶν Εὐρωπαίων ἀρχόντων ὁμολογοῦσιν περί τούτων!!!! 
Χρή ἡμᾶς, ὦ Ἔλληνες, θορυβηθῆναι καί ἀνάγκη αἰτῆσαι τούς ἄρχοντας ἐξελέγξαι τήν Ἀρβελέρ περί τῶν λόγων αὐτῆς!! 

Εἰσέτι δε προσήκει ἡμᾶς κοινῇ σκοπεῖν τάδε:
-Ἵνα τί γένηται λέγει ταῦτα, τά ψευδή, Ἀρβελέρ; 
-Τίς ἄν ἔλεγχος γένοιτο τῇ Ἀρβελέρ τῶν λεχθέντων καί ὑπό τίνος; 
-Ἀπό ποίας πράξεως ἐπανορθώσεται Ἀρβελέρ ἅ νῦν οὔκ ὁρθῶς ἐδήλωσεν;  
-Τί ἔστιν ἡμῖν τοῖς Ἔλλησιν καί τῇ Ἀρβελέρ; 

Δότε Θεοί, μή τούς Ἕλληνας τυχεῖν τοιούτων ἀνθρώπων βαρβάρων τό λοιπόν, ὥσπερ Ἀρβελέρ!!! Καλήν ἡμέραν ὑμῖν, τοῖς πᾶσιν.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top