Εἰσί δε καί τινές ἐξ´ ἡμῶν οὔτως ἄτοποι τε καί μαινόμενοι ὑπό ἀτασθαλίας, οἵ ἅμα τε λοιδοροῦσιν, ἅμα τε καταγελῶσι τῶν Ἐλλήνων, τῶν ἔτι διατελούντων ἐν εὐνοίᾳ τοῖς πρόσφυξιν. Ὡσαύτως ἀδύνατον ἐστί σφίσιν λογίσασθαι ὅτι οὐδέν ἔτι ἐστί τό κωλύον μετανάσταις εἰσβαίνειν ὅποι ἄν βούλοιντο. Ταλαίπωροι δέ  Ἐλληνες δοκοῦσιν μοι εἶναι οὖτοι, οἶς μήτε φιλία ἐστί μήτε φιλοξενία το παράπαν. Λέγουσιν δε, ἐν τῷ διαλέγεσθαι, κακούς ὕθλους ὦν ἔνεκα ἄνθρωποι μισοῦσιν ἀλλήλους. 
Πῶς δε ἄν τίς φήσαι αὐτούς ἐκγόνους ἐκγόνων Ἐλλήνων εἶναι τε καί ἀνεγνωκέναι τούς ἀρχαίων λόγους ἤ συνιέναι, τούς περί φιλοξενίας τε καί εὐδαιμονίας; Πρός τί ἀποβλέποντες χρή ἡμᾶς τάς πόλεις οἰκίζειν; Οὔκ ἆρα πρός τό εὐδαίμονα πάντα τά ὄντα ἐν τῇ πόλει ἐστίν; Παραθέτω ὑμῖν ὁποῖον ἔπος Περικλῆς ἔλεξεν περί τούτου:

Περικλῆς: "Οὐ μέν πρός τοῦτο βλέποντες τήν πόλιν οἰκίζομεν ὅπως ἐν τί ἔθνος ἡμῖν διαφερόντως ἔσται εὐδαίμον, ἀλλ´ ὅτι μάλιστα ὅλη ἡ πόλις."

Ὡς καί Ἱσοκράτης ἔφην:  "Τοιοῦτον ἔθος ἡμῖν παρέδωσαν οἱ ἡμέτεροι πρόγονοι, ὥστε μηδέτερους ἀπροθύμως διάγειν, ἀλλ´ ἐκατέρους ἔχειν εφ´ οἶς φιλοτιμηθῶσιν"

Προσήκει ὅλη ἡ πόλις εὐδαιμονοῦσα εἶναι καί οὔκ ἐν τί ἔθνος μόνον εὐδαίμον, φίλτατοι ἄνθρωποι!!!!!!!!

Εὐχαριστῶ.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top