Νέλσον Μαντέλα, Ἀφρικανεύς, ἐπίσημος τε καί γνώριμος ἐγένετο τοῖς πᾶσιν ἐπί ἀγῶνα περί δικαιότητος τῶν ἀνθρώπων.
Μελάγχρους, τῇ South Africa ἐγεννήθη τῇ ὀγδόῃ καί δεκάτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Ἱουλίου 1918, ἐτελεύτησε δε τῇ πέμπτῃ ἡμέρᾳ τοῦ Δεκεμβρίου 2013. Ἐν ἔτει 1994, Μαντέλα πρῶτος πάντων μελάνων, ἔμπειρος ἐγένετο τῆς South Africa προεδρίας. Διετέλεσε δέ οὖτος καθήμενος ἐν προεδρίᾳ πέντε ἐνιαυτούς τό σύνολον, εὐθύς ἀπό τοῦ 1994 ἄχρι καί τοῦ 1999.
Μαντέλα νέος ἔτι ὥν, τέχνην δικηγορικήν ἐπιτηδεύων τῷ Γιοχάνεσμπουργκ, ἐγένετο μέτοχος τοῦ African National Congress. Πρός τούτοις, εἴκοσι χρόνους ἀρχός διετέλει ὤν, τῶν ἑκάστοτε πολεμίων πρός τήν τότε αἰσχράν λευκῶν ἀρχήν τῆς South Africa, τήν καλουμένην "Ρατσιστική ἀρχή", ἀρχομένην ὑπό τοῦ Clerk. Ἐν δεσμωτηρίῳ, δεθείς τε καί ριφθείς ὑπό τῶν λευκῶν, εἴκοσι ἑπτά χρόνους ἀπειργμένος διετέλεσεν, λυθείς ἐν ἔτει 1990. 
Μαντέλα ἐξόχως τετίμηται τῷ Νόμπελ περί εἰρήνης τῷ 1994. Μετά τούτου λευκῇ ἀρχῇ οὐχ οἶον τε ἦν ἔτι ἄρχειν τῆς South Africa καί ἐκλογάς ποιησαμένῃ Μαντέλα ἠρέθη ἐν προεδρίᾳ. Ἀπό τοῦ 1994 τοῖς μέλασι ἀνθρώποις ἔξεστιν νόμῳ  ψηφίζειν τε καί ψηφίζεσθαι τοῦ Μαντέλα.
Πολλά μέν τῶν λεγομένων, φίλτατοι, εἰς Μαντέλαν ἀναφέρονται καί πολλά τῶν δεόντων οὖτος ἐποίησεν ἐς South Africa. Εἰσί δε πολλοί οἵ πειρώμενοι καί τόν βίον αὐτοῦ ἀντιγράψαι. 
Τινός δέ ποτέ εἰπόντος πρός αὐτόν "τί τό ἐλεύθερον ἐστιν ὦ Μαντέλα;", ἔλεξεν, " Οὔτοι ἄνευ τοῦ ἀσφαλῶς οἴκοι τε καί πόλει ζήν, τό ἐλεύθερον ἐστιν." !!!!
Ἐρωτηθεὶς δε τίνα ἐστὶν ἃ δεῖ τοὺς παίδας μανθάνειν, ἔφη, "τούς μέλανας εἶναι ὁμοίους τοῖς λευκοῖς καί οὔκ ἔστιν ὅπως λευκοί βελτίονες τῶν μελάνων ἔσονται"!!!! 
Μαντέλα, φίλτατοι, οὐ πώποτε ἔξαρνος ἐγένετο παθών  περί πατρίδος, φιλανθρωπίας τε καί ἰσότητος τοῖς ἀνθρώποις. 

Μνήμη ἀθάνατος τε και ἀγήραντος!!!!

Ὑγιαίνετε

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top