Ἐλογιζόμην, φίλτατοι, πῶς ἄρα δυνατόν ἐστί τοῖς Κινέζοις σφάττειν μυριάδας κύνας καθ´ ἕκαστον ἔτος ἐθίμου χάριν καί οὐδέν ἐμποδών ἐστίν αὐτοῖς; Πρός δέ τοῦτο, τό ἀνοσιούργημα, πόλις τις ἔστιν ἐν Κίνα, καλουμένη Yulin, ἔνθα κατ´ ἔτος αἱ τῶν κυνῶν σφαγαί τελοῦνται ἀνελλιπῶς!!!! 
Καί πῶς, φίλτατοι, οὔκ ἄν αἰσχρόν εἴη, εἰ μυριάδες κύνες, ἐν κλωβῷ ἀπειργμένοι ἐπί μακρόν ἄσιτοι τε καί ἀνύδατοι, ἀπάγονται πανταχόθεν εἰς Yulin ὡς σφαγησόμενοι;
Καί πῶς ἄν μεταμελήσαι τοῖς Κινέζοις; Τίς ἄν δύναιτο πείθειν αὐτοῖς λέγων ὅτι τοῦτο οὐ τῶν πολιτισμένων, ἀλλά τῶν ἄνευ παιδείας βαρβάρων ἴδιον ἐστίν; Δοκεῖ μοι χαλεπόν ἔργον εἶναι τούς Κινέζους πεισθῆναι!!! 
Ἴσως ἄν τίς λέγοι μοι ὅτι μέτεστι καί τοῖς Ἔλλησιν σφαγῶν ἀμνῶν ὥσπερ Κινέζοις μέτεστι σφαγῶν κυνῶν!!! Καί ὡς τοῦτο οὐδέν διαφέρει τῶν Κινέζων!!!! Καί δίκαιον ἄν εἴη εἰ τοιοῦτον τί εἴρητο τινί. Σφόδρα γάρ μέλει τοῖς Ἔλλησιν θυσιῶν τε καί ἑορτῶν τοῦ Πάσχα κατ´ ἔτος καί θέμις ἐστί τοῖς πᾶσιν αὐτοῖς σφάττειν ἀμνούς ἑορτῆς χάριν!!!! Καί οὔκ ἔστι μοι καταλέξαι ὑμῖν τόν ἄθλιον τρόπον οἴου μετεχόμενοι κατασφάττουσιν τούς ἀμνούς!!! 
Ἴνα τί γένηται ποιοῦσιν τοῦτο;  Οὔκ ἔχω εἶπειν, φίλτατοι. Ἀπλῶς δοκεῖ αὐτοῖς σφάττειν μυριάδας ἀμνούς ἐθίμου ἔνεκεν !!!!
Ἔοικεν, φίλτατοι, ὅτι οὔκ ἔστι ὅπως μεταμέλει αὐτοῖς τῶν σφαγῶν καί ὁρθῶς ἔχει τό ὑπό Σωκράτους λεχθέν "τό νομισθέν τῆς ἀληθείας κρατεῖ". Νομίζεται γάρ τούς ποιοῦντας θυσίας ἀμνῶν, βελτίους γίγνεσθαι καί ἔτι πλέον αὐτούς φιλεῖσθαι ὑπό θεῶν!!! 
Δῆλον ὅτι ὑπ´ ἀμφοτέρων, Ἐλλήνων τε καί Κινέζων, συμβαίνει σφάττειν τά ζώα τόν αὐτόν ἄθλιον τρόπον, πραττόντων ἀνουσιουργήματα!!! 
Τῶν πολιτισμένων γάρ ἐστί ἐπικουρεῖν τέ καί φιλεῖν πάντα τά ζώα καί μή σφάττειν αὐτά ἡδονῆς τινός ἔνεκεν. 
Μηδενός ἄλλου, φίλτατοι, ἡμῖν μελέτω ἀλλά ἴθι μή ἔτι σφάττε ἀμνούς. Καιρός ἔστι, φίλτατοι, τό νῦν τόδε Πάσχα!!! 

Ὑγιαίνετε.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top