Ἐμοί ὡς ἀληθῶς πολὺ ἄσμενον ἦν, ἀναγνῶναι τῇ ἐφημερίδι, οἶον ἔργον βούλονται Ρώσσοι ποιῆσαι ὁμοῦ τοῖς Πέρσαις. Καί τῷ ὅντι, φίλτατοι, ἀνέγνωσα ὅτι ἔδοξεν ἀλλήλοις κοινῇ σκοπεῖν μέγα τάφρον διορύξαι, διῶρυξ καλούμενος, οἶος διά τοῦ Ἱράν εἰς Περσικόν κόλπον περαιώσεται, ἀπό Κασπίας ἀρχομένου!!!. Ἀπέχει δε Περσικός Κασπίας ἀμφί τά  ἔξι χιλιάδες στάδια!!!!!  Τοιοῦτον ἔργον λαμπρόν βούλονται οὖτοι καταλιπεῖν ὅ μή τῆς ἀνθρώπινης φύσεως ἔοικεν εἶναι τό παράπαν!!!!!
Τόδε, τό νέον, ἀσμένως ἤγγειλε τοῖς φοιτηταῖς, ὦ φίλοι Ἔλληνες, ὁ ὑπέρ τοῦ Ἱραν πρεσβευτής Mehdi Sanaei, ἐν Ἁγίᾳ Πετρουπόλει εἰς Ρωσίαν, εἰς λόγους ἐρχόμενος περί τῆς σχέσεως Ἱράν πρός Ρωσίαν. 
Δεῖ δή Ρώσσοις τοῦ διώρυχος ὡς μάλιστα ὅτι οὐκ ἔξεστι αὐτοῖς ραδίως τε καί ἀσφαλῶς διελθεῖν διά τοῦ Βοσπόρου τῶν Τούρκων ἔνεκεν. Καί οὔτω ἀληθῶς καιρός ἐστί τῷ Πούτιν μέγιστα ἀγαθά τῇ Ρωσίᾳ ὑπουργῆσαι!!! Τοῖς δε Ἱρανοῖς ἔξεσται μετεῖναι πάντων τῶν μεγάλων ἀγαθῶν, τῶν ἀπό τοῦ διώρυχος.
Διά τοῦ νέου διώρυχος οἶον τε ἔσται Ρώσσοις πάνυ ραδίως διελθεῖν καί ταχέως ἀφικέσθαι εἰς Περσικόν καί ἐκεῖθεν διά τοῦ Σουέζ εὐθύ εἰς Μεσόγειον θάλατταν.  
Τό δε μεταφέρειν ἐμπόρια ἀπό Ρωσίας εἰς Βομβάην, διά τοῦ νέου διώρυχος, οὔκ ἔσται  ὅπως εἶναι πλοίοις πλέον τῶν τεσσάρων καί δέκα ἡμερῶν, νῦν ὥν διά τοῦ Βοσπόρου τε καί τοῦ Σουέζ πλέον τῶν τεσαράκοντα ἡμερῶν!!!! 
Πολλοί διώρυχες τό παλαῖον διορωρυγμένοι εἰσί ἐν Ἐλλάδι, φίλτατοι, καί πρῶτος ὅλων ὁ  τοῦ Ἀθω διῶρυξ  ὑπό Ξέρξου ἀμφί τά 2500 ἔτη πρό τοῦ νῦν, τό μῆκος δέκα στάδια. Ἔτι δε καί ὁ Κορίνθου διῶρυξ, ἰσθμός καλούμενος, ὑπό Γάλλων διόρυκται ἐν ἔτει 1893, τριάκοντα στάδια τό μῆκος. 
Οὔκ ἔχω εἰπεῖν, φίλτατοι, οὐδέ τί μέλλει γενέσθαι περί τούτου, τοῦ νέου διώρυχος,  οὐδέ εἰ συμφέροι αὐτοῖς διορύξαι αὐτόν, κόστους ἔνεκεν. Χρή τούς μέλλοντας τόν διώρυχον ποιῆσαι ἀκινήτως ἔχειν πρός τοῦτο τό μέγα ἔργον καί μέλλει αὐτοῖς τοῦ διώρυχος μᾶλλον ἤ ἄλλων.

Ὑγιαίνετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top