Συμβαίνει, φίλτατοι, ἀεί πολλή τίς ἀλογία γίγνεσθαι τῇ λλάδι!!!  Εὖ δή μάλα ἴστε ὅτι οὐκ ἔξεστιν ἀεροπλάνοις ὑπερπτέσθαι τάς Ἀθήνας ὥσπερ καί τάς ἄλλας λληνίδας πόλεις. 
Ἄκουσον, οἵα ἀλογία ἐγένετο σήμερον!!! 
Πλησιέστατα καί ὑπερπετή τῆς Ἀκροπόλεως ἀεροπλάνα τῶν Ἀμερικανῶν, F15 τό εἶδος, μάλα βομβούντα τά ὦτα ἡμῖν, πολλάκις ἔωθεν προσεπέτοντο τε καί ἀφίπταντο ἀεροσκοπούντα τόν Παρθένου Ναόν πανταχόθεν, νῦν καλούμενος Παρθενών. 
Καί πολύ ἀπορία ἐγένετο τοῖς Ἀθηναίοις ἵνα τι τοῦτο ποιοῦσιν !!!!  
Τῆς ἐσπέρας ἤγγελται, φίλτατοι, ὅτι ἔδοξεν τοῖς Ἀμερικανοῖς ὑπερπτέσθαι τήν Ἀκρόπολην φωτογραφίας ληψόμενοι διά τήν λίαν φιλότητα τῆς Ἀκροπόλεως!!!  
Ἕτερον ἄλλο τι ἄλογον ὁψόμεθα, οὔκ ἔχω εἰπεῖν!!!! Πιθανόν ἐστί συμβῆναι ἡμῖν πάντα τά ἀλογα, ὥσπερ καί ἄλλως τε ἀεί συμβαίνει ἡμῖν, τοῖς λλησιν!!!! 

Χαίρετε.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top