Μάλα σφοδρῶς αὖθις ἐκινήθη Ἰαπωνία τῇ προτεραίᾳ ὑπό δεινοῦ τινός ἐγκελάδου σεισμοῦ οἶος πλέον τῶν 7,3 βαθμίδων ἐπί τῆς Ρίχτερ κλίμακος ἦν τό μέγεθος, τοῖς εὖ ἐπισταμένοις!!!

Καί ὡς ἀληθῶς λέγεται, ὅτι εἰκός ἐστί τισίν τῶν ἀνθρώπων ἀποθνήσκειν ἀπό σφοδροῦ σεισμοῦ, οὕτω καί τῶν νῦν Ἱαπώνων πλέον τῶν δέκα ἀπέθανον τε καί οὔχ ττον τῶν 760 χαλεπῶς ἐτρώθησαν τοῦ δεινοῦ σεισμοῦ ἔνεκεν!!!! Ὁ σεισμός ἐγένετο εἰς βάθος ἀμφί τά πέντε στάδια, οὔκ ἐπί πλεῖστον ἀλλά ἐγγύς τῆς Κιούσου πρωτευούσης, ὡς εἴρηται τῷ καλουμένῳ "Ἀμερικανικό Γεωλογικό Ινστιτούτο (USGS)" εἰς τάς ΗΠΑ. Ἀπέχει δέ πρωτεύουσα τοῦ σεισμοῦ στάδια πέντε!!! 
Ὁ ἰσχυροπλήκτης δεινός σεισμός τό πλεῖστον κατέσεισε τήν πᾶσαν νῆσον Κιούσου ἐς Ἱαπωνίαν!!! Εἴρηται δε τηλεοράσει, ὅτι ἔτι καί νῦν ἐνδεῖ τοῖς οἰκοῦσιν ρεύματος τέ ὕδατος ὡς καί τῶν ἄλλων ἐπιτηδείων ἀπάντων. Τῶν οἰκιῶν τῆς νήσου τό πλεῖστον κατέπεσον καί οὔκ ἔτι δυνατόν ἐστί τοῖς ἀνθρώποις χρῆσαι αὐταῖς!!! 
Πλειστάκις, φίλτατοι, κατά τό πρότερον σεισμοί γεγόνασι τῇ Ἰαπωνία μάλα δεινότεροι τοῦδε, τό μέγεθος τε καί τήν διάρκειαν!!! Ὁ δέ δεινότατος πάντων ἐγένετο ἐν ἔτει 2011, πλέον τῶν 8,9 βαθμίδων ἐπί τῆς Ρίχτερ κλίμακος, ἀποκτείνας μυριάδας τῶν ἀνθρώπων!!! 
Εὖ γάρ ἴστε, φίλτατοι, ὅτι παρεσκεύασται τοῖς Ἰάπωσι παιδιόθεν τοῖς σχολείοις προλαμβάνειν τε καί προφυλάττειν  τούς σεισμούς καί οὔτω οἶον τε ἐστίν αὐτοῖς μή ραδίως ἀποκτείνεσθαι ὑπό τῶν σεισμῶν. Εἰ τόν αὐτόν τρόπον σεισμός ἐγένετο  ἔξω Ἰαπωνίας, μάλα πολλοί τινές οἱ νέκυοι ἐγένοντο ἀν. Καί τούτου ἔνεκεν ἐστί ἀξία χώρα, ἡ Ἰαπωνία, ὑπό πάντων ἀνθρώπων ἐπαινεῖσθαι. 
Ἐμοί οὖν δοκεῖ ὅτι τῶν σωφρόνων ἐστί ἰδεῖν καί ἀκοῦσαι τούς Ἰάπωνας καθ´ οἶον τρόπον χρή ἡμᾶς προφυλαχθῆναι τούς σεισμούς.

Χαίρετε. 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top