Ἀσπασία Ἀξιόχου κόρη ἦν, Ἐλληνίς ἔκ Μιλήτου τό γένος, εὐπρόσωπος καί εὐειδής εἰς ὑπερβολήν. Ἀξίοχον δε παιδεῦσαι αὐτήν παιδιόθεν οἴκοι ὡς μάλιστα, τῆς κατά ψυχήν χάριτος αὐτῆς εἰδότα. Οὔτως Ἀσπασία δεινή τό κάλλος τε καί μάλα εὖ παιδευθησομένη τάς τέχνας τε καί ρητορικήν καί ἔτι δε παιδείαν ὡς μάλιστα ἀρίστην λαβοῦσα οἴκοθεν, ἀφίκετο Ἀθήναζε κατά κλέος. 
Διατρίβουσα δε τό πρῶτον τῶ Φειδίᾳ, ἐν τῷ ἐργαστηρίῳ αὐτοῦ, γνωριμότης τοῦ Περικλέους ἐγένετο θαυμάσαντος τό δεινόν κάλλος τῆς ψυχῆς τε καί σώματος αὐτῆς. Περικλής οὐ πώ ἐγνώκει πάλιν κάλλη τοιαῦτα καί τοσαῦτα ὥσπερ τά Ασπασίας ἦν .
Ἀσπασία τῷ ὄντι ἐράστρια λόγων, νοῦ, ἐπιστημῶν καί πάνδεινη τό κάλλος οὖσα, προιόντος τοῦ χρόνου, ἠράσθη σφόδρα ὑπό Περικλέους!!! 
Τούτου ἔνεκεν, Περικλής διεζεύχθη τῆς γυναικός αὐτοῦ κοινῶς καί ἐνυμφεύσατο τῆς Ἀσπασίας τοῦ λοιποῦ. 
Ἀσπασία συνέβαλλεν βοήθειαν οὐ σμικράν, πολλά ἀγαθά διαλεχθεῖσα, συμβάλλουσα λόγους τε καί ἔργα περί δημοκρατίας, πολιτισμοῦ, τέχνης, φιλοσοφίας καί περί παντός ἐπιστητοῦ ὄντος ἐν Ἀθήναις. 
Ὅμιλον δε φιλοσοφικόν τε καί πολιτικόν ἐποίησε πρός τοῦτο, ἔνθα οἱ μάλα φρονοῦντες συναθροιζόμενοι διελέγοντο ἀλλήλοις τά πολιτικά. Ἀσπασία μόνη ἐκέκλητο "Ηρα τῶν Ἀθηνῶν" ὅτι τά μάλα συνέβαλε εἰς τά ἀγλαά τε καί περικαλλέα Ἀκροπόλεως ἔργα. 
Ἀσπασία, ὡς Σωκράτης φησίν, διδάσκαλος ἐτύγχανε οὖσα οὑ πάνυ φαύλη και περί ρητορικῆς. 
Διδάσκουσα δε, πολλούς ἀγαθούς ρήτορας πεποίηκεν ἔν Ἀθήναις μηδέ Περικλέους τοῦ Πάνυ ἐξαιρουμένου. Ἔτι δέ Ἀσπασία διδάσκαλος ρητορικῆς ἐτύγχανε οὖσα καί Σωκράτους και ἀεί  εἴθισται αὐτήν συντιθέναι τούς ἐπιταφίους λόγους οὔς Περικλῆς εἶπεν.
Περικλέους καί Ἀσπασίας ἐγένετο παίς εἶς ἐν ἔτῃ 440, καλούμενος Περικλής Περικλέους τοῦ Πάνυ. Ἀθηναῖοι θάνατον κατεγνώσαντο καί αὐτοῦ ἐν ἔτῃ 406, τῆς μή περισυλλογῆς τῶν νεκύων ἔνεκεν!!! Ἔν ἔτῃ 432 λέγεται Ἀθηναίους κατηγορῆσαι τήν Ἀσπασίαν περί ἀθεΐας,  ἀλλά ἀθῶος ἀπῆλθεν, τοῦ Περικλέους βοηθοῦντος. 
Ἀσπασία ἐτελεύτησεν ἐν ἔτῃ 400, ἔτη γεγονυῖα ἐβδομήκοντα. 

Χαίρετε. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top