Τοῦ λόγου ἄρξομαι, ὦ φίλοι, Σαπφώ ἐπαινῶν τῆς λυρικῆς ποιήσεως. Οἴη Σαπφώ, φίλτατοι, γέγονε τήν λυρικήν ποίησιν, οὐδέ ἄν ἐγγύς εὔροι τίς ἀναζητῶν Εὐρώπῃ, κατά παντός  χρόνου, οὔτε τῶν νῦν λυρικῶν οὔτε τῶν παλαιῶν. Σαπφώ,τῇ ἀληθείᾳ, ἦν τε, ἔστι τε καί ἔσται ἀπάντων τῶν λυρικῶν ἐς τό ἀεί αὐτό τοῦτο μόνον, ἡ μεγίστη!!!! 
Τούς δε πλείστους τῶν εἰδότων περί τῶν λυρικῶν εἰρηκέναι ὅτι "Σαπφώ, θαυμαστόν τι χρῆμα, οὐ γάρ ἴσμεν τινά γυναῖκα φανεῖσαν ἐνάμιλλον οὐδέ κατά σμικρόν ἐκείνῃ ποιήσεως χάριν". Πρός δε τούτοις καί ὅτι " Σαπφώ τί ἄν εἴη ἄλλο ἤ αὐτό, ἡ Σωκράτους τέχνη ἐρωτικη;" !!!!!!  Πλάτων δέ σοφήν ἀναγράφει αὐτήν τε καί δεκάτην μούσαν καί Μυτιληναῖοι  ἐτίμων αυτήν ὤσπερ σοφή καί τούτου ἔνεκεν ἐνεχαράξαντο τῷ νομίσματι τε καί ἐπιγραφαῖς, καίπερ οὖσαν γυναῖκαν!!!! Ἀπεικάζουσιν δε αὐτήν τῷ Σωκράτει!!!
Σαπφώ, Σίμωνος τε καί Κλειδός κόρη ἦν, Λεσβία, γεγονυῖα κατά τό 600 ὅτε Πιττακός ἦν τύραννος Λέσβου. Καίτοι μέλαινα τε καί πάνυ σμικράν κατά τό σῶμα, καλήν αὐτήν ἐκάλουν οἱ συνοικούντες, διά τήν γλυκύτητα τῶν μελῶν αὐτῆς. Σαπφώ, εἰς ἡλικίαν γάμου ἐλθοῦσα, ὑπανδρεύθη πλουσιωτάτῳ ἀνδρί τινί ἐξ Ἄνδρου καί ἐξ ὦν ἐγένετο παῖς μία, κληθεῖσα Κλείς, ὥσπερ καί τό ἐαυτῆς μητρός ὅνομα ἦν. 
Σαπφώ, λυρική ποιήτρια, ἄσματα ἐρωτικά, ἐπιθαλάμια, ὑμνους τε καί τά καλούμενα Λοκρικά ἐγεγράφει. Ἔν Ἀθήναις πολλοί τῶν κωμωδιοποιῶν πεποιήκασιν δράματα, ποιήτριαν προβάλλοντες αὐτήν ὡς ὁ Ἔφιππος, Τιμοκλῆς, Δίφιλος καί τινές ἄλλοι. 
Σαπφώ, φίλτατοι, ἀδίκως ἐλοιδορήθη ὑπό τῶν πολεμίων τοῦ Ἐλληνισμοῦ ὡς παρθενεράστρια τόν τρόπον καί ἄτακτος τά ἐρωτικά. Πρός δέ τούτῳ εἰσί καί τινές ἄλλοι οἵ ἐταίραν αὐτήν καλοῦσιν ἀνερυθριάστως!!!! Καί τί τό αἴτιον τῆς λοιδορήσεως ἐστίν; Ὅτι, φίλτατοι, γυνή ἐτύγχανε οὖσα!!!! Ὀρθῶς ἀκηκόατε, φίλτατοι. Οὐ γαρ βούλομαι νῦν εἰπεῖν, ἔχων!!! Εἰς αὖθις φίλτατοι. 

Βουλοίμην νῦν ἄν παραθεῖναι ὑμῖν, Νεοελληνιστί, ἕν τῶν ἀσμάτων αὐτῆς, μεταγραφέν Νεοελληνιστί ὑπό τοῦ Π. Λεκατσά.

-Οταν νεκρή θά κοίτεσαι, κανείς μ´ αγάπη εσένα δεν θα θυμάται πια -
 -γιατί ποτέ δεν στόλισε τή ζήση σου κανένα απο τα ροδα τα Πιερικά-
-κι ετσι άσημη κι ωχρή σκιά ντυμένη στο σκοτάδι-
-μέσα στους άδοξους νεκρούς θα τριγυρνάς στον Αδη!!!  

Χαίρετε.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top