Τά Ἄβδηρα, ὡς δε Βυζάντιος Ἄβδηρον, κατ´ Ἀπολλόδωρον "ἡ Ἄβδηρα" ἀρχαιοτάτη κώμη Θράκης ἐστίν, μεγάλη καί εὐδαίμων κατά τό παλαῖον, ἀεί δε οἰκουμένη παλαιόθεν ἄχρι τοῦ νῦν ὑπό Ἐλλήνων. Πολλοί δε ἐπίσημοι σοφοί γεγόνασιν ἐν Ἀβδήροις τό παλαῖον, ὦ φίλοι Ἔλληνες, ὧν ἡ φήμη ᾑρέθη κατά τήν πᾶσαν οἰκουμένην, ὥσπερ Λεύκιππος, Πρωταγόρας, Ἀνάξαρχος, Δημόκριτος, Βίων, Ἑκαταῖος καί τινές ἄλλοι. Καί τούτου ἔνεκεν, ἐπαινετέον  ἡμῖν τά Ἄβδηρα τῶν τοιούτων τε καί τοσούτων σοφῶν οὕς πάντας ἔδωκε τῇ οἰκουμένῃ!!! 
Ἐγώ δε μάλιστα τῶν σοφῶν τούτων ἕναν ἐθαύμασα, τόν Δημόκριτον, τῆς πανσοφίας αὐτοῦ ἔνεκεν. 
Δημόκριτος, φίλτατοι, ἀνήρ σοφός, τοῦ Ἡγησιστράτου υἱός ἧν, πρεσβύτερος δε ἐτύγχανε ὤν Σωκράτους ἐνιαυτῷ, ὡς Θράσυλλος ἔφην.
 Περί τούτου, τοῦ Δημοκρίτου, βουλοίμην οὖν ἄν ἐγώγε διηγήσασθαι πρός ὑμᾶς τῆς σήμερον. Ἀναλάβωμεν οὖν ἔξ ἀρχῆς τίς ἡ σοφία τοῦ Δημοκρίτου ἦν, ἐξ ἧς φήμη αὐτοῦ μεγίστη ᾑρέθη, ᾗ δη καί οἱ τότε ἄνθρωποι πιστεύσαντες, φήμην ἄφθιτον κατασκέδασαν λέγοντες ὅτι οὖτος τῇ ἀληθείᾳ σοφός ἦν. 
Δημόκριτος, φίλτατοι, ὁ Ἀβδηρίτης παιδιόθεν διήκουσε Χαλδαίων τε καί Αἰγυπτίων τινῶν τε καί ἄλλων πολλῶν Ἐλλήνων σοφῶν, μηδέ Ἀναξαγόρου τε καί Λευκίππου ἐξαιρουμένων, παρ´ ὧν ἔμαθε τά τε περί ἀστρολογίας, θεολογίας, φιλοσοφίας, γεωμετρίας καί μαθηματικῶν. Λέγεται δε  Δημόκριτον, ἔτι καί εἰς Αἴγυπτον μετοικῆσαι πρός τούς ἱερέας, μαθησόμενος τήν σοφίαν αὐτῶν καί ἐξ Αἰγύπτου ἐν Ἰνδίαις ἐγένετο πρός τούς γυμνοσοφιστάς. 
Οὖτος καί εἰς Ἀθήνας ἐγένετο διαλεγόμενος πρός Σωκράτην περί φιλοσοφίας. 
Κατά τάξιν δε πού ἐγεγράφει συγγράμματα περί πάντων, καλούμενα Ηθικά, Μαθηματικά, Φυσικά, Τεχνικά, Μουσικά καί πλῆθος ἄλλων ἀσυντάκτων συγγραμμάτων!!! Τά δε συγγράμματα αὐτοῦ ὑπέρ τα ἐκατόν ἐστίν, πλείονα τοῦ Πλάτωνος τε καί παντός τινός ἄλλου!!!! 
Πάντων δε τῶν συγγραμμάτων αὺτοῦ προέχει το καλούμενο "Μέγας Διάκοσμος"!!
Καίτοι, τοῦ Μεγάλου Διακόσμου ἔνεκεν, πολλοί τῶν ἀνθρώπων ἐπαινέται γεγόνασιν αὐτοῦ, κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην καί πάλαι πολλά ἤδη ἔτη, τῆς σοφίας αὐτοῦ καταμαρτυροῦντες. 
Δημόκριτον ὑπό πάντων ὁμολογεῖταi ποιμήν τῆς ἀτόμου τε καί κενοῦ εἶναι θεωρίας, διόπερ καί "πατήρ" τῆς ἀτομικῆς θεωρίας καλεῖται νῦν ὑπό πάντων. Λέγει δε ἐν τῷ μέγᾳ Διακόσμῳ  "..ἀρχάς εἶναι τῶν ὅλων ἀτόμους καί κενόν. ..Μηδέν τε ἐκ τοῦ μή ὄντος γίνεσθαι, οὐδέ εἰς τό μή ὄν φθείρεσθαι!!!!  ..Ἀπείροὔ τε εἶναι κόσμους καί γενητούς καί φθαρτούς!!!! ..Πάντα κατ´ ἀνάγκην γίνεσθαι, τῆς δίνης αἰτίας οὔσης τῆς γενέσεως τῶν πάντων!!!!!!" 
Δημόκριτος ταπεινότατον βίον διῆγεν, καταφρονῶν δόξης τε καί χρημάτων, τρεφόμενος προίκᾳ ἀπό τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ἀπορίας ἔνεκεν. Βιώσας δε οὖτος ὑπέρ τά ἑκατόν ἔτη, τελευτήσας  δημοσίᾳ δαπάνῃ ἐθάφθην. 

Τοιοῦτος τις ἀνήρ ἦν ὁ σοφός οὖτος Ἀβδηρίτης, ὦ φίλτατοι Ἔλληνες.!!!!!!

Χαίρετε.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top