Τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων, ὦ φίλοι Νεοέλληνες, οὔκ ὁλίγους ἄν τις εὕροι ζητών τούς περί τῶν ἐπιστημῶν διατετριφότας, καί πάλαι πολλά ήδη ἔτη καί πολλά ἄξια ἐπαίνου πεπραγότας οὕς τῶν νῦν ἀνθρώπων οἱ πολλοί θαυμάζουσιν καί ὁμολογοῦσιν εὑρετάς τε καί "πατέρας" πασῶν ἐπιστημῶν!!! Ἐκείνων δε ἕκαστος ἅμα τῇ ἐπιστήμῃ καί τήν πολιτικήν ἀρετήν ἐπιστήμων ἦν, ποιῶν οὔτω καλούς τε καί ἀγαθούς τούς Ἔλληνας περί τήν ἀνθρωπίνην ἀρετήν.  
Καί τῇ ἀληθείᾳ, ὦ φίλοι, πολλοί τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων τοιοῦτοι εὑρεταί καί ἐπιστήμονες γεγόνασι, μάλιστα δε ἐν Ἀθήναις. Τίνα ἄν δήπου δεί ἡμᾶς τό πρῶτον μεμνῆσθαι; Σωκράτους, Πυθαγόρου, Ομήρου, Σαπφούς, Παμφίλης, Ἀσπασίας, Μέτωνος, Ἱπποκράτους, Υπατίας, Δημοκρίτου, Αχιλλέως, Ἠρακλέους, Περικλέους, Θουκιδίδου καί μυρίων ἄλλων ἐτέρων ἐπιστημόνων ὧν οὐδέν οἶον τε ἐστίν τά ὁνόματα αὐτῶν ἐν facebook εἰπεῖν!!! 
Ὅ δε θαυμαστότατον ὅλων οὐδενί τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων πλήν Ἐλλήνων, τῶν ἐπιστημῶν τούτων τό παράπαν μετεῖναι!!! Άλλά ἄξιον ἡμᾶς μεμνῆσθαι και οἴων τῶν ἐπιστημῶν οὖτοι εὑρήκασιν. Μαθηματικά, Ἱατρικήν, Γεωμετρίαν, Φιλοσοφίαν, Θέατρον, Τέχνας, Ἀστρονομίαν καί πολλάς ἄλλας οἴας ούχ οἶον τ´ ἐστί νῦν μεμνῆσθαι αὐτῶν τε καί εἰπεῖν. 
Ἠμῶν, τῶν ἐν Ἐλλάδι νῦν οἰκούντων, πολλοί φιλοψευδείς εἰσίν οἵ λέγουσιν τοῖς ἀρχαίοις ἡμᾶς ἐοικέναι καί ἔτι ἀπόγονοι ἐκείνων εἶναι. 
Εἰ τῷ ὅντι ὅμοιοι τοῖς ἀρχαίοις Ἔλλησιν ἐτυγχάνομεν ὅντες, ἐπράττομεν ἄν δήπου ἔργα λαμπρά ὥσπερ τά ἐκείνων μᾶλλον ἤ ἔργα αἰσχύνης ὥσπερ τα ἡμέτερα. Ἐτέρους μέντοι καί ἀλλοφύλους τούς νῦν οἰκούντας χρή ἡμᾶς νομίζειν εἶναι, ὥσπερ ἐγώ λέγω, ἐτέρους δε καί ἀλλοφύλους ἡμῶν ἐκείνους, τούς πάλαι, οὖς ἐγώ Ἔλληνας καλῶ. Ὅ δέ πάντων ἀλογότατον οὔδε τήν γλῶσσαν οἶον τ´ αὐτῶν εἰδέναι τε καί φράζειν καί ἔτι δε σφόδρα ἡμεῖς βουλόμεθα Ἀγγλιστί διαλέγεσθαι πρός ἀλλήλους τε καί Λατινιστί γράφειν, τά καλούμενα greeklish, μᾶλλον ἤ Ἐλληνιστί!!!! 
Εἰσί δε καί τινές ἄλλοι ἄνοι, οἵ τέχνην πεποίηνται τό τούς ἀρχαίους Ἔλληνας αἰσχροεπέειν τε καί ἀεί κακολογεῖν. Διαβολῇ τε καί φθόνῳ χρώμενοι ἀναπείθουσιν πάντας τούς ἀδαεῖς περί τῶν ἀρχαίων Ἐλλήνων ὅτι οὐδέν, οὔτε μικρόν, οὔτε μέγα ἐτύγχανον ἐπαΐοντες οἱ ἀρχαίοι περί τῶν ἐπιστημῶν!!!! Τί δε τό αἴτιον τούτου ἐστίν, οὔκ ἔχω εἰπεῖν!!! Ἴσως δε πού ἄνοια!!! Τούτων δε οὐδέν ἀληθές ἐστίν. 
Βουλοίμην ἄν νῦν λέγειν ὑμῖν περί ἑνός τῶν ἀρίστων Ἐλλήνων, τοῦ ἱατροῦ Ἱπποκράτου. Οὐδένα γάρ ἴσμεν τινά ἄλλον φανέντα πώποτε ἐνάμιλλον οὐδέ κατά μικρόν τῷ Ἱπποκράτῃ. Οὐδέν πώ τοῖς ἀνθρώποις μείζων ἀγαθόν γενέσθαι ἤ τήν ἑήν ἱατρικήν ὑπηρεσίαν αὐτοῖς.
Έοικεν Ἱπποκράτης τῷ Σωκράτῃ καί τῇ ἀληθείᾳ τί ἄν ἄλλο Ἱπποκράτης εἴη ἤ τοῦτο, ἡ Σωκράτους τέχνη ἱατρική; Κατά δε τό παλαῖον εἰώθασιν καλεῖν τούς μέν Ἱπποκράτους προτέρους ἱατρούς "Προιπποκρατικούς" τούς δε ὑστέρους αὐτοῦ " Ἱπποκρατικούς". 
Νῦν δε οὔκ ἔτι χρῶνται τούτῳ καί πάντας τόν αὐτόν τρόπον καλοῦσιν αὐτούς, ἱατρούς. 
Ἱπποκράτης ἐγεννήθη τῷ -460, Κῷος τό γένος, υἱός Ἠρακλείδου ἱατροῦ καί μητρός Φαιναρέτης, ὥσπερ καί ἡ Σωκράτους μήτηρ ἐκαλεῖτο,  καί τούτου ἔνεκα ἐπιστήμων τῆς ἱατρικῆς τέχνης ἐγένετο. Νέος ἔτι ὤν ἤκουσε Γοργίου τε καί Δημοκρίτου καί τῶν λοιπῶν σοφῶν τῶν πλείστων. 
Ἦν δε ποτέ χρόνος ἐν ᾧ Ἀθῆναι εἰς δεινήν νόσον περιέπεσαν, τον λοιμόν, ἐξ ἦς τῶν ἀνθρώπων οἱ πολλοί ἀπέθνησκον καί Ἱπποκράτης, τῇ ἱατρικῄ ἐπιστήμῃ, ἐκ τῆς νόσου ἀνέστησεν αὐτάς  ἐξ οὖ φήμη μεγάλη ἐγένετο Ἱπποκράτῃ κατά πᾶσαν τήν Ἐλλάδαν. Τούτου δέ ἔνεκα  Ἀθηναῖοι μέτοχον ἐποίησαν αὐτόν τῶν Ἐλευσινίων μυστυρίων, τιμῆς ἔνεκεν. 
Ἔτι δε Ἱπποκράτης, τάς αἰτίας τῶν νόσων ἀνεζητηκῶς ἐπιμελέστατα, συγγράμματα πολλά ἐγράψατο περί τῶν νόσων οἶς τῶν ἱατρῶν πολλοί χρώμενοι ἔτι καί νῦν βέλτιστα  ἐπικουροῦσι τοῖς ἀνθρώποις. Πρός δε τούτοις καί τόν καλούμενον "ὄρκο" γέγραφεν ἐν ᾦ ὄμνυνται πάντες ἔτι καί νῦν οἱ τήν ἐπιστήμην ταύτην παιδεύονται, τήν ἱατρικήν. 
Ἱππκράτης πολλαχοῦ τῆς Ἐλλάδος ἐγένετο ὥσπερ Δῆλος, Θάσος, Σκυθία, Σμύρνη ἐπικουρών τοῖς ἀνθρώποις περί τῶν νόσων. Λέγεται δε τόν Ἱπποκράτην καί ἐν Μακεδονίᾳ γενέσθαι θεραπεύων τῶν καμνόντων Μακεδόνων τούς πλείστους μηδέ τοῦ βασιλέως ἐξαιρουμένου, τοῦ Περδίκκα καί τά Ἄβδηρα ἀνέστησεν ἐκ λοιμοῦ ὥσπερ ἀνέστησεν καί τάς Ἀθήνας. 
Ἐτελεύτησε δε ἐν Λάρισᾳ τῷ -377, ἔτη γεγονώς τρία καί ὀγδοήκοντα (83) καί τέθαπται μεταξύ Γύρτωνος καί Λαρίσης. 

Εὐμήχανος

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top