Τόν Ἀθηναῖον Φειδίαν, ὦ φίλοι Ἔλληνες, τῶν μεγίστων καλλιτέχνων λογίζομαι εἶναι κατά παντός τοῦ ἄλλου χρόνου τε ἔτι δε ἴσως καί τοῦ λοιποῦ.  Οὖτος ὁ ἀνήρ πλουσίως τραφείς, ἠλικιώτης τε καί φίλος τῷ Περικλῇ ἦν ἔκ νέου, γενηθείς ἔκ τοῦ Χαρμίδου ἐν Ἀθήναις τῷ -490. Πρῶτον μέν  ἀμφί τά τριάκοντα ἔτη γενόμενος, κύριος ζωγραφείου ὤν ἐν Ἀθήναις, τήν τοῦ ζωγραφεῖν τέχνην ἐπιτηδεύετο. Ἔπειτα γε κατά τόν κατά Κίμωνα χρόνον, συγγενόμενος τῷ Ἠγίᾳ τε καί Ἀγελάδᾳ, περί τήν ἀνδριαντοποιίαν ἐτράπετο τό λοιπόν. 
Πρός τοῦτο κύριος ἐγένετο ἐργαστηρίου ἀνδριαντοποιίας, ἐν ᾧ οἱ πλεῖστοι τῶν καλλιτεχνῶν ἐφοίτουν. Λέγεται δε ὅτι καί Σωκράτης, παῖς ἔτι ὤν, παρά τῷ Φειδίᾳ ἐπιτηδεύετο τά πρός τό ζῆν καί τάς τρείς Χάριτας ἐποίησεν ὡς Παυσανίας φησίν. Σωκράτης δε γνώριμος ἐγένετο τῷ Περικλῇ τε καί τῇ Ἀσπασίᾳ καθ´ ὅτι οὖτοι ἐφοίτουν ἐνταῦθα συχνάκις. 
Φειδίας, φίλτατοι, ἐξηργάσατο καλῶς πολλά τε καί μεγάλα ἔργα, ἐξ ὦν τό ὅνομα αὐτοῦ ἤρετο μέγα κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Μέγιστον δε τῶν ἔργων αὐτοῦ ὑπῆρξε τό ἐν Ὀλυμπίᾳ Πανελληνίου Διός ἄγαλμα, ἐλεφάντινον, τηλικοῦτον τό μέγεθος τε καί τήν παρεστῶσαν δόξαν ὥστε τῶν ἑπτά θαυμάτων τοῦ ἄλλου χρόνου ὁμολογεῖται!!! Καί ὡς ἀληθῶς, φίλτατοι, οὔκ ἔστι τῶν Ἀθηναίων οὐδείς ὅστις ὥσπερ Φειδίας ἐποίησεν τοιοῦτον τινά ἄθλον. Ἐλέγετο δε ὑπό πολλῶν ὅτι Ζεῦς μάρτυρας εἰς τοῦ Φειδίου τήν τέχνην γένοιτο δια τό ἄγαλμα!!! Καί τῷ ὄντι μεγίστου ὄντος τοῦ νεώ, καθήμενον ἐποίησεν τόν Πανελλήνιον Δία εἰς τό μέσον, ὅς ἥπτετο τῇ τοῦ νεώ ὁροφῇ!!!!! Τηλικοῦτο τό μέγεθος καί τήν ἔμφασιν ἦν ὥστε ἐκλήθη τῶν ἑπτά θαυμάτων τῆς οἰκουμένης!!!! Μαρτυρεῖται δε ὑπό τῶν ἀνθρώπων ὅτι πολλάκις σκηπτός κατέσκηπτε τοῦ Πανελληνίου Διός εἰς τό χωρίον τοῦ νεώ!!!! 
Πρός δε τούτοις, φίλτατοι, Φειδίας ἐπεμελήθη προθύμως τε καί ἐμμελῶς καί τά ἐν Ἀκροπόλει Ἀθηνάς ἀγάλματα ὅπως αὐτά ὡς μάλιστα θεϊκά δοκοῦσιν τοῖς ἀνθρώποις. Τήν μέν Ἀθηνά Παρθένο ὁρθίαν ἐποίησεν χρυσοῦ ἐν τῷ νεῷ ἐξ οὗ καί Παρθενών ἐκλήθη, τήν δε Ἀθηνά Προμάχο, χαλκοῦ, μεγίστην τό μέγεθος ἐποιήσεν ἐς μέσον ἀμφοτέρων τοῦ Ἐρεχθείου τε καί προπυλαίων ὁρθίαν κειμένην, ἔχουσαν ἐν χερσίν δόρυ τε καί αἰγίδαν. Τοσοῦτον δε ἦν το μέγεθος αὐτῆς ὥστε οἱ πλέοντες παρά τῷ Σουνίῳ ἠδύναντο ἰδεῖν τήν ἀκμήν τοῦ δόρατος αὐτῆς!!!! Λέγεται δε ὅτι ὁ Στίλπων ὁ Μεγαρεύς ἐλθών ποτέ εἰς Ἀθήνας καί ἰδών τήν Ἀθηνά Προμάχο ἔλεξε τινί "Ἀθηνά οὐκ ἔστι Διός, ἀλλὰ Φειδίου κόρη!! " !!!!!!!
Ὅτι Φειδίας ἐτύγχανε ὤν φίλος τῷ Περικλῇ, πολλοί τῶν Ἀθηναίων διαβολῇ τε φθόνῳ χρώμενοι γραφήν κλοπῆς ἐγράψαντὁ λέγοντες ως Φειδίας, μή φειδόμενος τῶν δημοσίων, τοῦ χρυσοῦ λάθρα ἐλάμβανε. Εἶτα εἰς δικαστήριον πρῶτον ἀναβάς περί τούτου, ἀθῷος ἀπῆλθε καί εἰς Πελοπόνησον γενόμενος, ἐγγύς τῆς Ἀνδρίτσαινας, τόν νεών τοῦ Ἀπόλλωνος ἐποίησεν, ὅς νῦν καλεῖται "Ναός τοῦ Ἐπικουρίου Ἀπόλλωνος". Ἐντεύθεν εἰς Ὀλυμπίαν ἐλθών τε καί ποιήσας τόν Πανελλήνιον Δία, φθόνῳ δεθείς ἐν δεσμωτηρίῳ ἀπέθανεν τῷ -430 ἔρημος τό παράπαν φίλων τε καί οἰκείων!!!
Τοιαύτη τις ἦν ἡ τελευτή τοῦ ἐνδόξου ἀνδρός τούτου, τοῦ μεγίστου Έλληνος, τοῦ Φειδίου!!! 

Χαίρετε

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top