Εἰ μή εἴχομεν, ὦ ἁπανταχοῦ γῆς Ἔλληνες, τοιούτους ἥρωας ὥσπερ Ἀχιλλεύς τε καί οἱ ἄλλοι, νῦν ὅμοιοι τοῖς ἄλλοις λαοῖς ἄν ἦμεν. Οἱ ἡμέτεροι γάρ ἥρωες μηνύουσιν ἑκάστοτε ἀεί τοῖς ἄλλοις ὅτι τοιούτων προγόνων ἀγαθῶν γόνοι ἐσμέν!!! Καί οὔτω γάρ ἔχει τῇ ἀληθείᾳ, φίλτατοι, ὅτι Ἐλλάς πλείους ἥρωας ἔχει μᾶλλον ἤ σύμπαντες οἱ ἄλλοι. 
Ὁμολογεῖται δε, ἐν τοῖς μεγίστοις ἥρωσι καταλογίζεσθαι τόν Ἀχιλλέαν διά τά ἐν Ἰλιάδι ἀνδραγαθήματα αὐτοῦ. Καί ὡς ἀληθῶς, φίλοι, Ὀμήρῳ γέγραπται ἀκριβῶς ἐν Ἰλιάδι πάντα ταῦτα τά ἀνδραγαθήματα ἅ ἐπέπρακτο κατά τόν Τρωϊκόν ὑπό  τούτου τοῦ δεινοῦ ἀνδρός, τοῦ Ἀχιλλέως. Δῆλον δε τοῖς πᾶσιν ὅτι οὖτος ὁ ἀνήρ οὐ μόνον ἤν περί τούς ἐταίρους του δικαιότατος ἀλλά καί περί τούς Θεούς εὐσεβέστατος. Ἔτι δε οὔκ ἔστι τῶν ἡρώων ἔτερος οὐδείς ὅστις ὥσπερ Ἀχιλλεύς τῶν μαχῶν, ἐν πρώτοισι ἐκών ἀεί μετεῖχε μηδέν ὑπολογιζόμενος μήτε θάνατον μήτε ἄλλο μηδέν τῶν κινδύνων. Οὖτος ὁ δεινός ἀνήρ Μυρμιδόσι ἐβασίλευεν ἐν Φθίᾳ πρότερον τῶν Τρωϊκῶν, κειμένῃ ἐγγύς Φαρσάλων. 
Ἴθι δἠ ἐξετάσωμεν τά ἀνδραγαθήματα αὐτοῦ. Μνησθήσομαι δε τό πρῶτον ἅ περί τήν μητέραν αὐτοῦ, τήν Θέτιν, ἐλέγετο. 
Πρῶτον μέν ἐπίστασθε ότι ἡ μήτηρ αὐτοῦ Θεά ἐτύγχανε οὖσα, Θέτις τό ὅνομα.  Καί τῷ ὄντι Ἀχιλλέαν Πηλέως εἶναι καί Θέτιδος, λέγουσιν!!! Ἴστε δη ὡς καλή τε καί εὐειδής ἦν Θέτις καί τούτου ἔνεκεν Δίας τε καί Ποσειδών ἀμφότεροι σφόδρα ἐβουλεύοντο συνελθεῖν Θέτιδι. Ἔν ᾧ δέ τοῦτο ἐμηχανεύοντο, ἐξαίφνης ἐμαντεύθην ὑπό τινός μαντείου ὅτι ἄρρεν τέκος τέξεται ὑπό Θέτιδος ὅ μάλα ρωμαλεότερον τῷ σώματι τοῦ αὐτοῦ πατρός ἔσται!!!  
Οἱ δέ Θεοί ἀκούσαντες τήν μαντείαν τήν μέν Θέτιδος συνουσίαν ἔφευγον, πολύ μᾶλλον δεδιότες τήν μαντείαν διόπερ καί εἴασαν Θέτιν συνελθεῖν Πηλεῖ τε καί Ἀχιλλέαν τεκεῖν. 
Θέτις τό πρῶτον ἐπειράσατο ἀθάνατον ποιῆσαι Ἀχιλλέαν ἐμβάπτουσα αὐτόν εἰς τό Στυγός ὔδωρ ἀπό τῆς πτέρνης βαστάζουσα αὐτόν χερσίν, διόπερ δη Ἀχιλλεύς  ἀθάνατος ἦν ἄπας πλήν τῆς πτέρνης αὐτοῦ, ἐξ ἧς ἔτι καί νῦν λέγεται "Αχίλλειος πτέρνα". 
Τῶν κενταύρων τίς, καλούμενος Χείρων, διδάσκαλος ἐγένετο τῷ Ἀχιλλεῖ παιδιόθεν. Χείρων ἐδίδαξεν Ἀχιλλέαν ἄριστον ἱππέαν εἶναι , μάχεσθαι ἀπ´ ἵππου, βάλλειν λίθῳ τε καί τόξῳ, σοφόν τε καί δίκαιον εἶναι, ἱατρόν εἶναι, ἄνθρωπον εἶναι!!!! Οὕτω τό Ἀχιλλέως ὅνομα ἡρέθη μέγα ἐν τοῖς Ἔλλησιν.
Ἀχιλλεύς μετά τῶν Ἐλλήνων πρός Τρώας μαχόμενος καί τριάκις πρός ἰσχυράν μάχην ἐλθών καθ´ ἕναν, ἐκράτησεν τοῦ ἑκάστοτε  ἀντιμαχομένου ἀποκτείνας αὐτόν ὥσπερ τόν Κύκνον, τόν Ἕκτορα καί τόν Μέμνονα. Πρός δε τούτοις πολλούς ἄλλους τῶν Τρώων ἀπέκτεινε κατά τόν Τρωϊκόν. Ὑπέρ Πατρόκλου δε ἐμαχέσατο ἀντία καί ἐναντίον Ἕκτορος ἀποκτείνας αὐτόν εἰ καί ἡ μήτηρ αὐτοῦ Θέτις προέλεξεν αὐτῷ ὅτι " εἰ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, αὐτός αὐτίκα ἀποθανῇ". Καί τῇ ἀληθείᾳ. φίλοι, εἰ τίς καί ἄλλος ἥρως καί Ἀχιλλεύς ἄξιος θαυμάζεσθαι!! Οὖτος ὁ ἀνήρ πολύ μᾶλλον ἐφοβεῖτο τό ζῆν κακῶς καί τοῖς φίλοις μή τιμωρεῖν!!! 
Σωκράτης ἔλεξεν ἐν τῇ ἀπολογία τόν Ἀχιλλέαν εἶναι μέγιστον πάντων τῶν ἡρώων ἡγησόμενον περί πλείστου τό δίκαιον ποιεῖν λέγοντα " αὐτίκα τεθναίην, δίκην ἐπιθεὶς τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα μὴ ἐνθάδε μένω καταγέλαστος παρὰ νηυσὶ κορωνίσιν ἄχθος ἀρούρης”.!!!!!  
Ἀχιλλεύς ἐπίσημος ἥρως ἐγένετο τοῖς Ἐλλησιν μάλιστα δε προστάτης τῶν Ἐλλησπόντου ὑδάτων. Καθ´ ἕκαστον ἔτος θυσίας τε καί ἑορτάς ἐτελοῦντο ὑπέρ Ἀχιλλέως ἐπί τοῦ τύμβου αὐτοῦ εἰς Ἐλλήσποντον. Ἐν Ἀθήναις ὑπέρ Ἀχιλλέως ἀγῶνες ἐτελοῦντο κατά τά Παναθήναια ὥσπερ τό τέθριππον τε καί οἱ ἀποβάται. Τοιοῦτος τις ἦν, φίλτατοι, ὁ Ἀχιλλεύς, οὗ ἡ φήμη ἀθάνατος φαίνεται οὔσα, εἰ καί τοσοῦτοι αἰῶνες παρῆλθον ἀπό τῶν Τρωϊκῶν!!! 

Εἰσί δε νῦν τινές ἐν Ἐλλάδι οἵ ταύτην τήν ἡρώων δόξαν ἀναπείθουσιν ἡμᾶς ἀποβαλεῖν τε καί τρέπεσθαι εἰς καινούς ξένους ἥρωας τε καί δαιμόνια!!!!! Αἰδώς!!! 

Χαίρετε

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top