Βουλοίμην ἄν μάλιστα πάντων  ἀφικνεῖσθαι πρός τούς ἀρχαίους Ἀθηναίους καί ἐρωτῆσαι αὐτούς περί τήν γυναῖκα λέγων πρός αὐτούς τάδε:
Ἆρα γε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πῶς οἴεσθε τούς νῦν Ἔλληνας φρονεῖσθαι περί τήν γυναῖκα, τήν ἐπί τῶν τότε καιρῶν ἐν οἶς ὑμεῖς αἴτιοι γεγόνατε πολλῶν ἀγαθῶν τοῖς ἀνθρώποις; Οὔκουν ἡδέως πύθοισθε ὲμοῦ ἄν, τίνα ποτέ γνώμην ἔχουσιν οἱ νῦν περί τῆς τότε γυναικός; Ἔγωγε οἶμαι καί τάχα ὑμεῖς εἴσεσθε παρ´ ἐμοῦ, οὐ μή ὑμᾶς κρύψοντος τό ἀληθές. 
Βουλοίμην τοίνυν ἔγωγε τούς λόγους ποιήσασθαι ἄν πρός ὑμᾶς περί τῶν νῦν οἰκούντων τήν Ἐλλάδα, τῶν ὑμῶν ἐνενηκοστῶν ἀπογόνων!!! Ἴθι οὐν δη ἐξετάσωμεν τί ὡς ἀληθῶς οἴονται. Ἀκούετε δή. 
Ἄρξομαι δε τό πρῶτον λέγων ὅτι λίαν χαλεπά τά παρόντα ἐστι ἔν Ἐλλάδι ὁπότε χρημάτων ἱκανῶν στερούμεθα ἀπό τοῦ 2010 καί ἐντεῦθεν καί οὔτως πάντων τῶν προτέρων ἀγαθῶν ἐστερήθημεν. Καί οὔκ ἐστι ὅστις ἐν τούτοις τοῖς κακοῖς ἀγαπᾶ ἐν Ἐλλάδι καί τούτου ἔνεκεν οἱ ἱκανότεροι τῶν νέων λείπουσιν αὐτήν. Ἠμεῖς δε οἱ ἀπομείναντες ἐνταῦθα οὐ σφόδρα ἐπιμελούμεθα τῶν ἰδίων καί ἐξ οὗ τρόπου τόν βίον βελτίονα ποιήσωμεν, ἀλλά ὅπως τούς δοκούντας κατέχειν τινός οὐσίας ἤ χρημάτων, τοῖς ἀπόροις ἐξισώσουμεν!!!. Καί πῶς οὔκ ἄν τοῦτο εἴη φθόνος μᾶλλον ἤ εὔνοια; 
Καί νῦν περί τῶν τότε γυναικῶν ὁ λόγος. Πολλάκις, φίλτατοι, διείλεγμαι τοῖς νῦν Ἔλλησιν περί τῆς τότε γυναικός καί κατά γνώμην τήν ἐμήν οἱ πλεῖστοι τούτοις, κατά τό μᾶλλον ἤ τό ἦττον, τήν αὐτήν κακήν γνώμην ἐρωτόμενοι ἀποφαίνουσιν, λέγοντες ὡς ἡ γυνή κατά τό παλαιόν, ἐν τῷ γυναικωνίτῃ ἀπειργμένη διαβιοῦσα ἐτύγχανεν ὑπό τοῦ ἀνδρός καί ὡς οὔκ ἐξῆν αὐτῇ μελετᾶν τε καί φιλοσοφεῖν, μετέχειν τῶν ἐπιστημῶν, γυμνασίων τε καί ἀγώνων καί ἄλλα πολλά ὅμοια τούτοις!!! Καί οὔκ ἐστι τῶν νῦν οὐδείς ὅστις ἀναλογίζεται καί σκοπεῖ πότερον ψευδῶς ἤ ἀληθῶς ταῦτα λέγεται καί ἵνα τί γένηται λέγεται; Ἔγωγε πολύν χρόνον ἡπόρουν πῶς οἶον τε ἐστι πεπαιδευμένοι ἄνδρες ὄντες, ὥσπερ ὑμεῖς, γυναῖκα οὔκ ἐᾶτε μετέχειν τῶν ἐπιστημῶν!!! 
Βουλόμενος δε τό ἀληθές εὐρεῖν, τῷ Πλάτωνι ἐντυχών ποτέ Ἀθήνησιν εἶπον:

Ἐγώ: Χαῖρε Πλάτων.
Πλάτων: Χαῖρε τε καί σύ φίλτατε.
Ἐγώ: Εἰπέ μοι, ὦ Πλάτων, εἰ ὡς ἀληθῶς γυναιξί ἐξείη μαθήτριαι γενέσθαι τε καί ἀκούειν σου διδάσκοντος φιλοσοφίαν;
Πλάτων:  Πάνυ μεν οὖν.
Ἐγώ: Τί φής; Ἔχεις γάρ εἰπεῖν μοι τινάς τῶν μαθητριῶν νῦν φοιτωσῶν ἐν τῷ διδασκαλίῳ;
Πλάτων: Λασθινία τε καί Αξιοθέα τοῦ Φύλου, καί Λασθένια. 
Ἐγώ: Πότερα γυναίκες εἰσι φρονιμώτεραι ὥστε μαθεῖν τά διδασκόμενα ἤ ἄνδρες; 
Πλάτων: Ὁμοίως ἔχουσιν ἀμφότερα φίλτατε. Ἡ γάρ γυναικεία φύσις οὐδέν χείρων τῆς τοῦ ἀνδρός τυγχάνει οὖσα. Γυναῖκες μέντοι πολλαὶ πολλῶν ἀνδρῶν βελτίους εἰς πολλά. 
Ἐγώ: Ἔστι γάρ τῷ διδασκαλείω, ὦ Πλάτων, ἔτι καί γυναῖκες διδάσκουσαι φιλοσοφίαν τε και φυσικάς ἐπιστήμας τούς ἀνθρώπους;
Πλάτων: Πάνυ μεν οὖν, φίλτατε. Ἀρήτη καλουμένη, φιλόσοφος, τοῦ Ἀριστίππου θυγάτηρ!!! 

Καί ἐγώ ἀκούσας τοῦ Πλάτωνος μάλα ἠχθέσθην τε καί ἐθαύμαζον ἵνα τί γένηται τοιαῦτα ψεύδη λέγεται ὑπό τῶν νῦν Ἐλλήνων; Δεινόν ἄν εἴη εἰ οἱ νῦν κακηγοροῖεν τούς ἡμετέρους προγόνους καί τηλικούτων κακῶν αἴτιοι γίγνονται!!!!!!  

Τελευτών τῶν λόγων φίλτατοι Ἀθηναῖοι, βουλοίμην ἅν εἰπεῖν ὅτι ἀναγιγνώσκων ἅ γέγραπται τοῖς παλαιοῖς, οὔποτε ἀνέγνωσα οὐδέν τί σμικρόν ἤ μέγα, ἐναντίον γυναικῶν οὐδέ ἐν τοῖς νόμοις, οὔτε ἐν ταῖς γραφαῖς. Τίς δέ ἐστί ἡ ἀφορμή τοῦ κακῶς φρονεῖν περί τῆς τότε γυναικός οὔκ ἔχω εἰπεῖν!!!!
Εἰς αὖθις καί πάλιν διαλεξόμεθα ἀλλήλοις ........ 

Εὔχομαι ὑμᾶς εὐτυχῆσαι. 

Εὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top