Ἡμῶν ἡ πατρίς, φίλοι Ἕλληνες, παλαιοτάτη πάντων ἐστί καί πρώτη ἐξελέξατο τῶν ζώων καί ἐγένησεν ἄνθρωπον ὅς Ἕλλην ἐκέκλητο καί τούτου ἕνεκεν αὐτόχθονας μόνον τούς Ἕλληνας πολλοί ἔτι καί νῦν ἠγοῦνται. Ἡμῶν δέ, τῶν νῦν Ἑλλήνων, τό γένος ἐγγύτατον ἐκείνου εἶναι, τοῦ πρώτου Ἕλληνος ὅς πρῶτος ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμετέρᾳ γῆ. Καί ὡς ἀληθῶς, φίλοι Ἕλληνες, οὐ μέτοικοι ἄλλοθεν ἤκομεν ἀλλά ἀεί αὐτόχθονες τῷ ὄντι ἐν Ἐλλάδι οἰκοῦμεν. Τοῦ δε χρόνου προϊόντος ἀγαθοί ἐγένοντο ἡμῶν οἱ πρόγονοι, ἐλευθερίας γευσάμενοι, καί ὑπό πάντων ἐγκωμιάζονται διά τήν εὐγένειαν, τήν παιδείαν καί τόν πολιτισμόν αὐτῶν. Τοιούτων προγόνων ἀγαθῶν ἐσμέν!!!
Τό τῶν Τούρκων δυσῶδες βάρβαρον γένος ἐκ Μογγολίας ἐστι, φίλοι Ἕλληνες, οἵ ἧκον εἰς τήν καλουμένη "Μικρά Ἀσία" τό παλαιόν, ἀναιροῦντες πολλάς πόλεις Ἑλληνίδας καί ἀποκτείνοντες τῶν Ἑλλήνων τούς πλείστους. Οὕτως ἑαυτῶν πεποιήκασιν τό πρῶτον Ἀσίαν, δεύτερον δε αὖ ἑαυτῶν πεποιήκασιν καί τῆς Εὐρώπης μεγάλον χῶρον. Πάντων δε μέγιστον ἐστί τοῦτο, ἐξ ὦν πεποιήκασιν ἐν ἐκείνῳ τῷ χρόνῳ. Τήν Κωνσταντινούπολιν, τήν τότε κραταιάν πρωτεύουσα πόλιν, ἑάλωσαν τῷ 1453 καί ἔκτοτε ἔτι καί νῦν ὑπό τῶν Τούρκων κρατεῖται καί ἄρχεται.
 Οὖτος ὁ βάρβαρος λαός, φίλοι, ἔτι καί νῦν ἀεί τῶν ἀλλοτρίων χωρῶν ὀρέγονται καί δή τῆς Ἑλλάδος λογιζόμενοι τίνι τρόπῳ τοῦ Αἰγαίου πλεῖστον μέρος μεθέξουσιν καί τάς Ἑλληνικάς νήσους ἑαυτῶν ποιῆσαι. Καί ὥσπερ θηρία οὖτοι τῆς λείας ἀεί μετέχουσιν, τῶν ἄλλων ἀσμένως ἀφαιροῦντες πάντα τά χρήματα. 
Εὖ ἴστε, φίλοι Ἕλληνες, ὅτι Τουρκία παλαιόθεν δεινή πολεμία ἡμῖν ἐτύγχανε οὖσα καί πλέον πολεμίας ἔλεγον ἄν!!! Τῶν δέ Τούρκων τό πλῆθος, ἄνθρωποι ἀδικώτατοι, βούλονται πολεμεῖν τήν Ἑλλάδαν λέγοντες ἀλλήλοις ὅτι ἔξεστι νῦν αὐτοῖς ραδίως κακῶς ποιῆσαι τήν Ἑλλάδαν!!! Ἔτι δε οὖτοι μάλα χαίρουσιν καί τήν κρίσιν  ὀνειδίζουσιν ἠμῖν, τήν διά τούς πολιτικούς συμβεβηκυῖα ἠμῖν. Ἐρντογάν δέ ὁ αἴτιος πάντων τούτων ἐστίν καί μεγάλα οὖτος ἀμαρτάνει πρεσβεύων πόλεμον ἀντί εἰρήνης, λέγων πολλάκις ὡς οὐδέν τήν Ἑλλάδαν σῴζει.
Ἐρντογάν, ὁρῶν τήν Ἑλλάδαν ὑστερίζουσαν τῶν καιρῶν, ἔλεξε τό πρότερον ὅτι πλέον τῶν εἴκοσι νήσων, τῶν οὐ πολύ διεχουσῶν τῆς Τουρκικῆς ἡπείρου, ἀλλά ἐγγύς αὐτῆς οὐσῶν, εἰς οὐδένα ἀνήκουσιν πλέον ἤ εἰς τούς Τούρκους!!!! Ἡμεῖς δέ οἱ Ἕλληνες οὔκ οὕτως ἠλίθιοι ἐσμέν ὥστε μή ἀντιλαβέσθαι ὅτι τῶν νήσων ἡμῶν τινάς καί τοῦ Αἰγαίου τό ἥμισυ βούλονται τό πρῶτον βίᾳ ἑαυτῶν ποιῆσαι!!!! Ὁρῶ δέ τῶν Ἑλλήνων πολλούς ὅτι φόβος μέγας εἷλε καί δεδοίκασι μή Ἐρντογάν τήν Ἑλλάδαν, τήν πᾶσαν, ἑλεῖν, οἰομένους τούς Τούρκους βέλτιον παρασκευασμένους εἶναι μᾶλλον ἤ ἡμᾶς τούς Ἕλληνας. 
Χρή, φίλοι, τόν Ερντογάν ὑπομνησθῆναι ὅτι οἱ ἡμῶν πρόγονοι ἀλλά καί ἡμεῖς αὐτοί πολλάκις ἐπεδείξαμεν κατά τό πρότερον τήν ἀρετήν περιγιγνομένην τοῦ πλήθους ὥσπερ ἐγένετο ἐν Μαραθώνι ἀλλά καί ἐν τοῖς προκειμένοις Ἑλληνικοῖς ὄρεσι κατά τόν δεύτερον οἰκουμενικόν πόλεμον.  Ἑλλάς μέτοχος οὖσα τοῦ ΝΑΤΟ καί τῆς Εὐρωζώνης ἀλλά καί κρατοῦσα τῆς θαλάσσης ἀξία ἐστί τοῖς Ἕλλησιν ἀλεξήσειν τόν πόλεμον. Γένοιτο. 

Χαίρετε.

Εὐμήχανος.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top