Τῇδε ἡμέρᾳ, ἑπτά χρόνους ἐνιαυτῶν ἡ δύστυχη ἡμετέρα Πατρίς ἀσθμαίνουσα καί χαλεπαινομένη, εἰς τέλος τοῦ 2016 ἀφικνεῖται. Καί ὡς ἤδη μοι εἴρηται τό πρότερον, ἔνδεια τῶν ἀγαθῶν ἤδη τοῖς πλείστοις παρεῖναι, μάλιστα δέ αὐτῶν τοῖς οἰκοῦσιν ἐν ταῖς μεγάλαις πόλεσιν ὥσπερ Ἀθήναις, Θεσσαλονίκῃ καί ἄλλαις. Καί ὡς ἀληθῶς οὔκ ἔστι αὐτοῖς τά πλέον ἀναγκαῖα τοῦ ζῆν ὥσπερ φάρμακα, τροφή,  θέρμανσις καί οὐδέ τά ἐντάφια ἱκανά καταλείπoυσιν ἀποθανόντες!!!!. Τό δέ χείριστον πάντων ἐστίν ὅτι ἐν τῷ καθ´ ἔτος ἐνιαυτῷ ἀπό αρχήν κρίσεως ἐπί τά χείρῳ μᾶλλον ἤ τά βελτίω πάρεσμεν. Τίς δέ ἤ τίνες αἴτιοι τῆς παρούσης συμφοράς τέ καί πόθεν ἀρχήν ἔλαβεν, οὐ πάνυ ράδιον τινί εἶναι διακρῖναι τε καί εἰπεῖν. Εἰσί μέν τινές λέγοντες ὡς τοῖς πολιτικοῖς μέτεστι τοῦ αἰτίου τῆς συμφοράς πλείω παντός ἄλλου, ἄλλοι δέ, ὥσπερ ἀλέκτωρ, τόν Σόιμπλε καί τούς ἀμφί αὐτόν κηρύσσουσιν τοῖς πᾶσιν εἶναι τόν αἴτιον τῶν συμφορῶν καί ὅτι τούτου ἕνεκεν, τοῦ Σόιμπλε, οὐδέν πώ τῶν ἀγαθῶν τοῖς Ἕλλησιν ἐγένετο. Ἔξεστι δε ἐκάστῳ λογίζεσθαι ὅτι ἄν βούληται νῦν ἐν Ἑλλάδι δημοκρατίας ἕνεκεν. 
Καί νῦν νέο ἦμαρ, νέον ἔτος!! Ἆραγε δίκαιον ἄν εἴη ἡμᾶς ἀναμεῖναι τόν βίον ἡμῶν βελτίω γενέσθαι παρά τό πᾶν νέο ἔτος; Τί ἄν δικαίως προσήκοι ἡμᾶς αἰτεῖν παρά τῶν δανειστῶν ἴνα εὖ διαζήσομεν ὥσπερ τό πρότερον τῆς κρίσεως; Ἐς τίνα χρόνον εὐπορίαν χρημάτων τέ καί εὐκαιρίας ἐκ νέου λαγχάνοντες  δυναίμεθα ἄν τόν βίον ἡμῶν βελτίω ποιῆσαι;
Ἀλλά, φίλοι, τοῦτο ἔοικεν ἀτόπῳ καί τουναντίον σημαίνουσιν τά ὑπό τῆς Τρόικα λεγόμενα. Εἴρηται γάρ τῇ Τρόικα ὅτι χρή χαλεπώτερον ἡμῖν εἶναι τό 2017 μᾶλλον ἤ τό 2016!!!! Εἰ δέ μή τά χρέα ἡμῶν ἔτι μείζονα γενήσεται καί τούτου ἕνεκεν οὔκ ἔσται ὅστις βούλοιτο ἄν ἡμῖν λυσιτελεῖν!!!!! Χρέος, φίλοι, εἴληφε ἡ Ἑλλας πλέον τῶν τριάκοντα ἑκατομμυρίων μυρίων Εὐρώ!!!! καί οὐκ ἔστι Ἑλλάδι ὅπως ἀποδιδόναι τά ὀφειλόμενα χρέα ἐπί τόκοις!!! Ἔτι δέ καί τήν ἅπασαν Ἑλλάδος οὐσίαν κατέλειπον χρέα οἱ ἡμῶν πολιτικοί!!! Οἶμαι δε, φίλοι, πολύν ἀριθμόν χρόνου δεήσεται ἡ Ἑλλάς ἐκπληρῶσαι τό χρέος ἄπαν!!! Τοῖς εὖ φρονοῦσιν πλέον τῶν τριάκοντα ἐτῶν!!! 
Δεόμεθα δέ νῦν, ὥσπερ εἰκός, δεξιοῦ πολιτικοῦ προνοοῦντος ἡμῶν ὅς λίαν σπουδάζων ὑπέρ μικρῶν τε καί μεγάλων, ἀδυνάτων τέ καί πενήτων καί μηδενός ἄλλου ὀλιγωροῦντος, τῇ Ἑλλάδι μάλα ἐπικουρήσει. Ἡμάς δέ, τούς Ἕλληνας, χρή μάχεσθαι ὑπέρ Πατρίδος τε ὑπέρ παίδων τε ὐπέρ ἐλευθερίας τε καί μάλιστα δε ὑπέρ τοῦ μή ἡττηθῆναι ὐπό τῶν βαρβάρων.!!!! Εἰ δέ μή ἔτι χαλεπώτερα τά μέλλοντα ἔσται τοῖς Ἕλλησιν!!! 

Εὐμήχανος ὑμῖν εὖ πράττειν τέ καί εὔδαιμον τό νέον ἐτος. 

ὑγιαίνετε.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top