Ὦ Παρθενών δύσμοιρε, Ἑλλήνων ἀΐδιον ἀπαύγασμα!!!!
Παρθενών, περικαλλής ὁλομάρμαρος Ναός τῆς Διός Θεοῦ, ἐνομίζετο ἱερότατος χῶρος παρά πάντων τῶν Ἑλλήνων τό παλαιόν. Ὁ ναός οὖτος πεντελικοῦ λευκοῦ λίθου ἦν, πεποιημένος κατά Περικλέαν, ὅς καί Περικλέους Παρθενών ἐκλήθην. Παναθήναια δε ἔπεμπον κατά Ἑκατομβαιῶνα, λαμπρήν ἑορτήν γενεθλίων τῇ θεῷ ποιοῦντες κατά δῆμον, πλέον τῶν χιλίων ἐτῶν!!!! Ὥσπερ πολλοῖς εἴρηται, φίλοι, ἐπεί  Χριστιανοί δεσπόται πάντων Ἑλλήνων γεγόνασι, πολλά κακά καί ἀνάξια ἐόργασιν κατά πάντων Ἑλλήνων!!! Εἴρηται δέ ὅτι ἡ πατρίς ἡμῶν πολλάκις δεδήωται τό παράπαν ὑπό τῶν χριστιανῶν!!!  Ἐπιλίποι δε ἡμᾶς ὁ πᾶς χρόνος, εἰ πάσας τάς χριστιανῶν αἰσχράς πράξεις κατά τῶν Ἑλλήνων καταριθμησαίμεθα!!! 
Τῶν πολλῶν δε κακῶν ὧν ἐόργασιν, μάλιστα ὅλων ἔν ἐθαύμασα. Τοῦτο ἐν ᾧ οἱ δυνάσται, φίλτατοι, αἰσχρόν καί ἀνόσιον ἔργον τοῖς Ἕλλησιν ἐμηχανήσαντο κατά τόν Θεοδόσιον τόν δεύτερον!! Ἦ ὠκοδομήσαντο μάλα δή κακότεχνον χριστιανικόν ναόν τοῦ περικαλλοῦς Παρθενῶνος ἐντός!!! Ὥσπερ μῦα ἐν γάλακτι!!!!
Ἐμοί, ὦ φίλοι, οὐχ οἷον τ´ ἐστί πιστεῦσαι ὀφθαλμοῖς ὁρῶντι τήν δε, τήνδε Παρθενῶνος γεγραμμένην εἰκόνα!!!! Καί οὔκ ἐχω τί εἴπω!!! Ἐρωτῶ δέ ὑμᾶς τοῦτο. Πῶς ἔχετε δόξης ὁρῶντες τήν εἰκόναν; Πῶς τοῦτο οὔχ ὕβρις ἐστίν εὶς τούς ἡμῶν Προγόνους;; Ἤδειν, φίλοι, ὅτι ἴδιον εἴη τοῖς Χριστιανοῖς οἰκοδομήσασθαι κακοτέχνους χριστιανικούς ναούς λίθῳ ἐπί Ἑλληνικῶν Ναῶν. Οὖτοι οἱ Χριστιανοί κακῶν μέν μεστοί, τέχνης δε καί πολιτισμοῦ κενοί, τήν κατασκαφήν Ἑλληνικῶν Ναῶν τέ καί οἰκιῶν ἀνευ λύπης καί αἰσχύνης ἐποιοῦντο ὥσπερ οἱ Μουσουλμάνοι νῦν βούλονται ποεῖν, οἵ λέγουσιν ὅτι ἐπί τούτῳ ἔρχονται εἰς Ἑλλάδαν!!! 
Ἔγωγε, φίλοι Ἑλληνες, θαυμάζω τε καί ἀγανακτῶ εἰ μηδείς ὑμῶν ὀργίζεται περί τούτων!!!  

Χαίρετε 

Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top