Εὐμήχανος ὑμῖν χαίρειν, φίλτατοι Ἕλληνες. Ἕναγχος ἐγερθείς, ὦ φίλοι, πίνων καφέ κατά τῆς ἐμαυτῆς ἐωθινῆς συνηθείας, ἐλογιζόμην πρός ἐμαυτόν τι ποτέ τό τῆς ἡμετέρας κακοδαιμονίας αἴτιον ἐστίν. Ἆραγε ἡμεῖς πράττωμεν τί ἀλλοῖον ἤ ἡμῶν οἱ ἀρχαῖοι πρόγονοι; Ἵνα τί τοσαύτη δυστυχία τε καί ἔνδεια ἀγαθῶν ἡμῖν γέγονεν; Εὖ ἴστε ὅτι τῶν Εὐρωπαίων πάντες παλαιόθεν τούς ἀρχαίους Ἕλληνας ἐπαινοῦσιν, μάλιστα δε τούς Ἀθηναίους, ὥσπερ οὐδένα πω ἐπῃνέκασι τῶν ἀνθρώπων. Ἡμᾶς δε τούς νῦν κακηγοροῦντες ὡς ὀκνηροτάτους πάντων τε καί μάλιστα ἀπαιδεύτους εἰς ἐπιστήμας τε καί πολιτισμόν, τραχυτέρως τοῦ δέοντος ἔχουσιν !!!! Ἔνιοι δε τῶν Εὐρωπαίων βαρβάρους νομίζουσιν ἡμᾶς εἶναι, λέγοντες ἀπόγονοι βαρβάρων ἡμᾶς μᾶλλον εἶναι ἤ Ἑλλήνων!!!. Εἰς τοσοῦτον δυστυχίας ἤκομεν!!!  
Ὅ δε μέντοι οἶμαι αἴτιον τούτου, νῦν ὑμῖν λέξω. Ἐν ἐκείνω τῷ χρόνω, ἐν ᾧ μόνον Ἕλληνες ἀνεδίδοσαν τόν πολιτισμόν, Εὐρωπαῖοι παντελῶς ἄγονοι τε καί στεῖροι πολιτισμοῦ ὄντες, ἐν σπηλαίοις διεβίουν ὥσπερ ἡ ἄρκτος τε καί τά λοιπά θηρία!!! Παρά τῶν ἀρχαίων Ἑλλήνων, φίλτατοι, οὖτοι, ἀμαθεῖς ὄντες, προίκᾳ ἔμαθον τά πάντα ὥσπερ τάς ἐπιστήμας, τέχνας, δημοκρατίαν, φιλοσοφίαν καί πᾶν ἄλλο ὅτι ἄν εἰδῶσιν τό λοιπόν. Καί ὡς ἀληθῶς, φίλτατοι, οὐ γάρ ἐδυνάμεθα ἄν ἀριθμῆσαι ὁπόσοι τινές ἦσαν οἱ ἐκεῖνοι ἐφευρέται τῶν τεχνῶν κατά τό παλαιόν ἐν Ἑλλάδι. Τοσοῦτο μέγα ἦν τό πλῆθος αὐτῶν!!!! Ἕκαστος δε τῶν ἐφευρετῶν ἐκείνων πατήρ ἐτι καί νῦν καλεῖται τῆς ἐπιστήμης ἥν ἐφεῦρεν!!!
Εὐκλείδης δε ἦν τίς τῶν λαμπρῶν ἐκείνων Ἐλλήνων ἐφευρετῶν. Οὖτος ὁ δαίμων τῆς Ἑλλάδος ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων ἐφευρέτης-πατήρ τῆς γεωμετρίας ὁμολογεῖται ὑπό πάντων τῶν ἀνθρώπων. Ἠ πλέον δέ ἐπίσημος σπουδή αὐτοῦ καλουμένη " Στοιχεία", ἀπαρτιζομένη εἰς τρία καί δέκα βιβλία, καί μεταγραφθεῖσα εἰς τάς πάσας φωνάς τῆς οἰκουμένης, διδάσκεται ἀνελλιπῶς παλαιόθεν ἔτι καί νῦν κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Ἀπό τούτου δε τοῦ Ἕλληνος δαίμονος καί χάριν αὐτοῦ, τοῦ Εὐκλείδου, κέκληται ἔτι καί νῦν ὁ αἰσθητός χῶρος "Εὐκλείδειος"!!!! Τοιοῦτον τόν τρόπον ἐξόχως τετίμηται Εὐκλείδης ὑπό τῶν ἀνθρώπων καί πάντες ἀεί φρονοῦσι τά τοῦ Εὐκλείδου θεωρήματα!!! 
Εὐκλείδης τελευτήσας ἐν Ἀλεξανδρείᾳ κατά τόν Πτολεμαῖον τό καλούμενον "Πρῶτον", συγγραφεύς τε καί διδάσκαλος γεωμετρίας ἐγένετο ἐν τῇ  Ἀλεξανδρείᾳ. Ἔτι νέος ὤν φιλοσοφίας ἤκουσεν ἐν τῇ Ἀκαδημείᾳ τοῦ Πλάτωνος εἰς Ἀθήνας ὅποι τῶν γνωρίμων γινόμενος τῶν μαθηματικῶν σπουδῶν ἕνεκεν, εἰς Ἀλεξάνδριαν ἐκλήθη ὑπό τοῦ Πτολεμαίου . Οὖτος ὁ σοφός, φίλοι, τάς σμικράς ἀλλά σπουδαίας ρήσεις τῶν προτέρων αὐτοῦ Ἑλλήνων φιλοσόφων  παραλαβών, ὥσπερ τάς Θεαιτήτου τε Θαλοῦ καί Πυθαγόρου, παμμήκεις τε λαμπράς καί νοητάς ἐποίησεν καί παρέδωκεν προίκᾳ αὐτάς τοῖς ἀνθρώποις!!!!!  
Στοβαίῳ δε εἴρηται περί Εὐκλείδου τόδε: " Παρ' Εὐκλείδη τις ἀρξάμενος γεωμετρεῖν, ὡς τὸ πρῶτον θεώρημα ἔμαθεν, ἤρετο τὸν Εὐκλείδη: "Τί δέ μοι πλέον ἔσται ταῦτα μαθόντι;" καὶ ὁ Εὐκλείδης τὸν παῖδα καλέσας "Δός", ἔφη, "αὐτῷ τριώβολον, ἐπειδὴ δεῖ αὐτῷ ἐξ ὧν μανθάνει κερδαίνειν".!!!!!!!! 
Ἔτι δε Πτολεμαῖος ποτέ ἐρωτήσας Εὐκλείδη: " Ἆρα ἔστιν, ὦ Εὐκλείδη, ὁδός τις ράδιον με γεωμετρεῖν; " ἔλεξεν αὐτῷ "οὔκ ἔστι Βασιλική ὀδός γεωμετρεῖν".!!!'  

Εὐξαίμην, φίλοι, ἄν τούς Ἕλληνας αὖ διδασκάλους γενέσθαι πάντων τῶν Εὐρωπαίων, εἰ δέ μή, ὡς πλείστων αὐτῶν, ὥσπερ καί οἱ ἡμῶν πρόγονοι ἐγένοντο τό πρότερον. 

Γένοιτο.

Εὐμήχανος.


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top