"Ὅπως δή τοιοῦτον παράφρον ἔπος ἐλέγχθη μηδεμίαν δικαιολογίαν ἔχον, οὔκ οἶδα!!!!
Οὐδέν τοῖς Τούρκοις, φίλτατοι, ἔτι πέπρωται καλόν πρᾶγμα πλήν τεύχειν ὑπερφιάλως τά αἴσχιστα τοῖς γείτοσιν αὐτῶν. Οὖτοι φύσει αἰσχρότατοι καί ἄγριοι ὄντες,  πολλάκις  Εὐρωπαίων ὑβρισταί γεγόνασι, μάλιστα δε πάντων ἡμῶν, τῶν εὐγενῶν Ἑλλήνων. 
Προσφάτως δε τῇ Τουρκίᾳ, φίλτατοι, ὁ Ἐρντογάν, ἡνίκα ἐκράτησεν τῶν ἐπιβουλευόντων τῇ ἀρχῇ στρατιωτικῶν, ἐπαρθείς τῇ εὐπραγίᾳ  καί οὐ δυνάμενος κρατῆσαι τοῦ λογισμοῦ, ἐπιχειρεῖ πᾶσας τάς ἐξουσίας ψηφηφορίᾳ λαβεῖν ὑπ´ αὐτοῦ. Πρός δε τοῦτο παντουρκική ψηφηφορία διακεκήρυκται κατά τόν Μάρτιον. Οὐκ ἔστι δε πλείστη ἐξουσία οὐδενί τῶν Τούρκων πολιτῶν ταναντία αὑτῷ λέγειν εἰ μή μόνον ἐπαινεῖν τόν Ἐρντογάν!!!!!
Τουρκικόν δε καί τοῦτο πάλιν τό ἔθος ἐστί, φίλτατοι, πρόεδρος ἔθνους μεγάλου ὤν ὑβρίζειν δημοσίᾳ ὑπερφιάλως προέδρους ἑτέρους τῶν νῦν ὄντων!! Τίς δε ὁ νῦν ὑβριστής ἐστίν; Ὁ Ἐρντογάν αὖ, φίλτατοι!! Καί οὐ παράδοξον γε τοῦτο δοκεῖ μοι, ἀλλά ἀληθές τε καί σύνηθες τῷ Ἐρντογάν εἶναι ὑβρίζειν!!! Ὕβρισμα, φίλτατοι, οὖτος ὁ Ἐρντογάν αὖ ἠξίωσε  θέσθαι ἐς Γερμανούς τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδι ἀγγέλων τοῖς πᾶσιν τόδε:


"Οἱ Γερμανοί χρώμενοι μεθόδοις τῶν Ναζί ἐπιχειροῦσιν ἀπεῖρξαι τούς ἐν Γερμανίᾳ Τούρκους μή δημοσίᾳ τε συναθροίζεσθαι καί ἀκούειν τῶν Τούρκων ὑπουργῶν, αἰτούντων αὐτούς ὅπως μή καταψηφίσωνται τοῦ Ἐρντογάν κατά τήν Μαρτίου παντουρκική ψηφηφορία."!!!

Εἰκός τε καί δίκαιον ἐστί τοῖς Γερμανοῖς, φίλτατοι, ἐκμαίνεσθαι τε καί κατηγορεῖν τοῦ Ἐρντογάν ὡς ἔχοντος παράφρονα τήν διάνοιαν ἐπί τοῖς λεχθεῖσι!!!
Ἐπεί δε Μέρκελ ἤκουσε τοῦ λόγου ἔλεξεν:

"Ὅπως δή τοιοῦτον παράφρον ἔπος ἐλέγχθη μηδεμίαν δικαιολογίαν ἔχον, οὔκ οἶδα!!!!


"Ὅπως δή τοιοῦτον παράφρον ἔπος ἐρρήθη μηδεμίαν δικαιολογίαν ἔχον, οὔκ οἶδα!!!!






Ὡσαύτως, φίλτατοι, πλήν Γερμανῶν πολλή ἀπέχθεια φέρουσιν πρός Τούρκους καί πολλοί τῶν  λοιπῶν Εὐρωπαίων οἵ ὀργισμένοι ὄντες κατακρίνουσιν ψευδολογίαν τε καί πολλήν ἄνοιαν τῶν Τούρκων. 
Τῇδε τῇ ἡμέρᾳ δε ἐν Βρυξέλλαις, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ διαλεγόμενος τοῖς τοῦ RTL δημοσιολόγοις ἔλεξε καί τάδε: 

Μάλα ἐκπεπληγμένος ἤκουσα τοῦ Ἐρντογάν καί τοῦ ἐξωτερικῶν ὑπουργοῦ τῆς Τουρκίας κατηγορεῖν τῆς νῦν Γερμανίας ὡς τε φαύλης καί χείρονος τῶν Ναζί οὔσης!!! 
Οὐ γάρ δύναμαι ἀποδέξασθαι τοῦτο γενέσθαι παρά οὐδενός!!! Βεβίωται γάρ τοῖς πατράσιν ἡμῶν ὑπό τοῖς βδελυροῖς ἐκείνοις Ναζί καί ἴσμεν καλῶς τί ἦσαν οἱ Ναζί. Ὡς ἐμοί δοκεῖ οὐ θεμιτόν εἶναι τήν νῦν Γερμανίαν ἐξομοιοῦσθαι τοῖς Ναζί παρά οὐδενός!!! Αἰδώς Ἐρντογάν"!!!!

Ὁ Τοῦρκος Ὀμέρ Τσελίκ, καλούμενος ὑπουργός Εὐρωπαϊκῶν θεμάτων, ἀντιλέγων τῷ Γιούγκερ ὑπέρ τοῦ Ἐρντογάν ἔλεξε τῷ Twitter τόδε:

"Οὐ θεμιτόν ἐστί τῷ Γιούγκερ, Εὐρώπης πρόεδρος ὤν, κατηγορεῖν τῆς Τουρκίας ὑπέρ τῆς Γερμανίας. Ὡσαύτως δε καί οἱ μισότουρκοι ἐπιχειροῦσιν κατηγορεῖν τῶν Τούρκων."!!!

Εἰ τοιουτοτρόπως, φίλατοι, οἱ Τοῦρκοι ἐρίζουσιν ἐπί πολύν χρόνον, αἰσχρῶν καί ἀτόπων λόγων αἴτιοι τοῖς Εὐρωπαίοις γενόμενοι, οὐ ράδιον αὐτοῖς ἄν εἴη μετεῖναι τῆς Εὐρώπης. Μέγας δε κίνδυνος τοῖς Τούρκοις ἄν εἴην ἐκβληθῆναι τό παράπαν τῆς Εὐρώπης ὑπό τῶν Γερμανῶν. 
Γερμανία, φίλτατοι, μεγάλη τε καί εὐδαιμονοῦσα χῶρα ἐστίν, ἀριστεύουσα περί τά οἰκονομικά, τάς τέχνας, τάς ἐκ τοῦ ἐμπορίου προσόδους καί πᾶν ὅτι ἄν ἄλλο καλόν εἶποι τις. Ἔτι δε Γερμανοί μοι δοκοῦσιν ἀεί ἑαυτούς παρέχειν τε καί λυσιτελεῖν τοῖς Τούρκοις ἀπό τοῦ παλαιοῦ. Πλέον γάρ τῶν πεντήκοντα καί ἑκατό μυρίων Τούρκων οἰκοῦσιν μονίμως ἐν Γερμανίᾳ!!! Τούρκους, ἀπό τούτου μόνον τοῦ γεγονότος, οἶμαι χρῆναι σέβεσθαι καί τιμᾶν τούς Γερμανούς πλέον παντός ἄλλου λαοῦ.!!! 
Δῆλον δε τοῖς πᾶσιν ὅτι οἱ νῦν Γερμανοί εὐγενεῖς τήν φύσιν ὄντες διάφοροι τῶν βαρβάρων Ναζί εἰσίν τό παράπαν καί πολλάκις ἑαυτούς ἀσμένως χρησίμους παρέχουσιν καί τοῖς λοιποῖς Εὐρωπαίοις βοηθεῖν.  

Χαίρετε 
Εὐμήχανος. 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top