Τά τῆς βόμβας, φίλτατοι, δῆλον τοῖς πᾶσιν νῦν ἐστίν. Ὡσπερ πρότερον δεδήλωται, οἱ καλούμενοι "πυρήνες της φωτιάς" ἀπέστειλαν τάς βόμβας τοῖς Εὐρωπαίοις ὡς ἀπότισιν τῶν ἐν Ἑλλάδι δεινῶν μνημονίων ἀπό τοῦ ΔΝΤ!!! Λέγεται δε τούς "Πυρήνες τῆς φωτιάς" πάνυ σφόδρα περί τήν τρομοκρατίαν ἐσπουδάσθαι τέχνην, μάλιστα δε, λανθάνοντας πάντας, βόμβας τιθέναι ἤ ἀποστέλλειν ὧ ἄν βούλωνται κατά πᾶσαν τήν Εὐρώπην!!! 
Οὐ γάρ μοι δοκεῖ καλόν εἶναι τούς Ἕλληνας οὐδέν τούτων τῶν κακῶν ποιεῖν ἐπ´ οὐδενί αἰτίᾳ, τοῦτο τό ὄνομα ἔχοντας καί διαφέροντας τῶν πολλῶν ἀνθρώπων τήν καταγωγήν τε καί τήν εὐγένειαν!!! Τό κτείνειν ἀνθρώπους οὔκ ἄν ποτέ καλόν γένοιτο. Οὐκ ἄν οὕτως ἐξεύροιμεν τό πρέπον, ὥστε ἡμᾶς τούς Ἕλληνας, ἀπαλλαχθῆναι τῶν παρόντων δεινῶν. Χαίρετε..

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top