Σώρρας ὁ Πατρεύς, φίλοι, ἔτυχε τῇ προτεραίᾳ ἐρήμην κρινόμενος ..κακουργήματος τινός ὑπό τριμελοῦς δικαστηρίου ἐς Πάτρας. Καί τί ὡς ἀληθῶς  τό κακούργημα ἦν; Ἀκούσατε δη.
Λεπίδας, δικηγόρος τις Πατρεύς καί οὖτος, δίκην ἀπάτης ἐγράψατο τόν Σώρραν δεινῶς καταδιώκων αὐτόν ἀπό τοῦ 2010 καί ἐντεῦθεν. Καί ὡς ἀληθῶς Σώρρας τε καί Λεπίδας, ἐκ πνεύματος συγγενεῖς ὄντες οὖτοι (κουμπάροι), ἐτύγχανον διαφοράν ἔχοντες ἀλλήλοις περί χρημάτων, οἶμαι δε Εὐρώ περί τά 35000 ὥσπερ τινί εἴρηται. 
Οὖτοι δε οἱ ἐκ πνεύματος συγγενεῖς, διετέλουν ὑβρίζοντες τε καί ἐρίζοντες ἀλλήλοις περί τῶν χρημάτων αὐτῶν. Εἰ καί πολλάκις ἐπί δικαστήριον ἀναβεβήκασιν αἰτούμενος ἑκάτερος αὐτῶν τά ὀφειλόμενα παρά τοῦ ἑτέρου, ἀναβολή ἐγένετο τοῦ δικαστηρίου καθ´ ἑκάστην φοράν. Πρός τούτοις Σώρρας καί πολιτικόν σύλλογον ἐποίησεν, καλούμενον Ε.ΣΥ καί πλέον τῶν 150 γραμματειῶν τοῦ συλλόγου ἐποίησεν κατά πᾶσαν τήν Ἑλλάδαν. Τῶν Ἑλλήνων δε οὐκ ὁλίγοι ἀθρόοι, μέγαν ὅρκον Διί ποιούμενοι, μέτοχοι τοῦ πολιτικοῦ συλλόγου ἐγένοντο καί τοῖς εὖ εἰδόσι οἶος τε ἦν ὁ σύλλογος μέτοχος γενέσθαι τῆς Βουλῆς κατά τάς ἐκλογάς. Οὕτως ἐχόντων τούτων, τῇ προτεραίᾳ τό δικαστήριον ἐγένετο καί Σώρρας δίκην πάνυ χαλεπήν ἔδωκεν τῷ Λεπίδᾳ!!! Ἀκούσατε, ἀκούσατε οἶον τό δικαστήριον κατέγνωσεν τοῦ Σώρρου!!!! 

Ἔκριναν:

1. Τόν Σώρραν καθεῖρξαι ἐν εἱρκτῇ ἀδέσμῳ παραυτίκα μετά τῆς ὁμοζύγου αὐτοῦ ὀκτώ συναπτούς χρόνους!!!! 

2. Οὐκ ἐξεῖναι τό παράπαν μεταγωγήν γενέσθαι τῆς κρίσεως εἰς ἕτερον δικαστήριον, οἶον καί ἔφεσις καλεῖται!!!!!! 

3. Οὐχ οἶον τε γενέσθαι μηδετέρῳ αὐτῶν, πέντε συναπτούς χρόνους ὰπό τοῦ νῦν τά πολιτικά πράττειν!!!!! 

Σώρρᾳ, φίλτατοι, ἐν ἔθει ἦν ἀεί λέγειν ἀπό τοῦ 2010 ὅτι μεγάλην ἀργυρίων κέκτηται οὐσίαν, 600 δις Εὐρώ τήν ἀξίαν, καί ὅτι βούλοιτο ἄν τά Ἑλλάδος χρέα ἀποδιδόναι τοῖς δανεισταῖς!!! Ἐοίκασι δε οἱ Ἕλληνες μή συνάδειν ἀλλήλοις ὑπέρ τῶν λόγων τοῦ Σώρρου. Ἀκούω δε ἔγωγε τῶν Ἑλλήνων πολλούς μέν λέγειν ἀληθεῖς τούς λόγους τούτους τοῦ Σώρρου ἄλλους δε πολλούς ψευδεῖς εἶναι!!!!Ἐγωγε, οὐ πω ἀκροατής τοῦ Σώρρου γενόμενος, οὐκ οἶδα τε καί οὐκ ἔχω τί λέγω περί τούτου. 
 Οἶμαι δε δεινοί πολιτικοί  ὁρῶντες τόν Σώρραν οἰκοδομοῦντα κραταιόν πολιτικόν σύλλογον ἐν Ἑλλάδι, ἐθυμώθησαν καί οὕτως ... κατεβρόχθισαν τόν Σώρραν ἐν μιᾷ νυκτί διά τῶν δικαστῶν!!!!! Καί μάλα ἐκπλαγείς τυγχάνω ὤν ἐπί τῇ κρίσει!!!! 
Ὁλίγου γάρ ἔδει καί θάνατον καταγνῶναι τοῦ Σώρρου!!!  Εὖ ἴστε ὅτι ὡσαύτως δειναί κρίσεις, φίλτατοι, ἡμῖν τῶν δικαστῶν πολλαί καί ἄλλες εἰς μνήμην προσφάτως ἐγένοντο κατά πολιτικῶν!!!! Καί ἔοικε φίλτατοι ὅτι καί νῦν οὐκ ἐπιτήδεια κατέγνωσαν κατά τοῦ Σώρρου. Ἐμέ δε οὐ λέληθεν ὁτι τήν δίκην ὥσπερ γραφήν ἔκριναν!!!  Οἰκουμενική Ἑλληνική ἐφεύρεσις!!! 
Ὑπέρ μικρᾶς διαφοράς ἀργυρίων πρός ἰδιώτην τινά ἐριζόμενος ὁ Σώρρας, ὀκτώ ἔτη ἐν εἰρκτῇ τε καί πέντε ἔτη μή τα πολιτικά πράττειν ἐκρίθη!!!!  Δοκεῖ ἐμοί προαιρεθεῖσαν καί οὐκ ἀληθή τήν κρίσιν εἶναι!!!!  Οἴεσθαι γέ χρή ὅτι οὕτως τό Ἑλλήνων φρόνημα φόβῳ δουλοῦται!!! Οἱ γάρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τούς τῶν δικαστῶν, τούς ταῦτα ποιοῦντας, οὐδέ δικαιοσύνην νομίζειν τε καί οὔκ εἶναι τό παράπαν δημοκρατία ἐν Ἑλλάδι. Ἤ οὐ γάρ; 

Ἐν ὀλίγοις οἶμαι διά τῆς ἀρετῆς, φίλτατοι, χρῆναι ἡμᾶς ἀγαθοί γενέσθαι ἐν τῇ πολιτικῇ, οὐ μήν διά τῆς ἐπιβουλῆς ἀγωνίσασθαι τούς ἄλλους πολιτικούς συλλόγους.
Αἰδώς!!!! 

Χαίρετε.. 

Εὐμήχανος. 
0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top