Τῶν τολμησάντων διακινδυνεύειν τε καί νικᾶν ὑπέρ τῆς ἐλευθερίας ἡμῶν ἐν ἔτει 1821 χρή μεμνῆσθαι καθ´ ἕκαστον ἔτος καί χάριν αὐτοῖς εἰδέναι, ὅτι τούς βαρβάρους Τούρκους ἐποίησαν μή ἔτι ἐπιβουλεύειν τῇ φθορᾷ ἡμῶν, τῶν Ἑλλήνων, ἀλλά ἀποιχομένους ἐς Τουρκίαν τῇ ἑαυτῶν σωτηρίᾳ προσέχειν.
Ἐν τῷ τότε, φίλοι, πάντα τά Βαλκάνια ἐδούλευε τοῖς βαρβάροις Τούρκοις μάλιστα δέ καί ἡ Ἑλλάς καταδεδουλωμένη ἐτύγχανε οὔσα ἀπό τοῦ 1453 ἄχρι τοῦ 1821 ἐν ᾧ ἐγένετο ἡ Ἑλλήνων ἐπανάστασις. Ἔτι δέ οἱ βάρβαροι καί τοῦ Αἰγαίου ἐκράτουν ναυσί καί τῶν νήσων ἁπασῶν καί τούτου ἕνεκεν μηδένα τῶν τότε Εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν ἐδόκει ἱκανόν ἀντίπαλον  αὐτοῖς εἶναι!!! Οὕτως οἱ τότε βάρβαροι τήν ἀρχήν αὐτῶν ὡρίσαντο ἀπό μέν τῆς ἄλλης Ἀσίας μέχρι τῆς Αἰγύπτου ἀπό δε τῆς Εὐρώπης μέχρι τῆς Αὐστρίας ἥ καί ὁθωμανική αὐτοκρατορία ἐκέκλητο!!! Οὕτως οἱ βάρβαροι Ὀθωμανοί ἐδόκουν τοῖς Εὐρωπαίοις εἶναι ἄμαχοι κατά γῆν τε καί θάλατταν!!! 
Οἱ Ἕλληνες δη, φίλτατοι, πρῶτοι στήσαντες τρόπαια τῶν Τούρκων, ἐπέδειξαν τοῖς Εὐρωπαίοις ἐν ἔτει 1821 ὅτι οἷον τε ὀλίγοις νικᾶν τούς Τούρκους πολλούς ὄντας κατά γῆν!!!  Ἀλλά καί κατά θάλατταν πολλάκις κολάσαντες τούς Τούρκους, ἐπέδειξαν τοῖς Εὐρωπαίοις μή φοβεῖσθαι τούς Τούρκους τό παράπαν. Καί μήν τοῦτο μάλιστα ἄξιον ἐστίν ἐγκωμιάζειν τῶν Ἑλλήνων ἐκείνων, τῶν τότε πολεμησάντων ὅτι τό φόβον τόν ἐχόμενον διέλυσαν καί οὕτως οἷον τε ἦν τοῖς Ἕλλησιν πολεμεῖν ἀφόβως τοῖς Ὀθωμανοῖς!!! 
Ἀλλά τίνες ἅρα γε ὡς ἀληθῶς ἦσαν οἱ τότε ἥρωες τῶν Ἑλλήνων; Τῶν ἡρώων ἐκείνων τίνα χρή πρῶτον μεμνῆσθαι; Ἆραγε τόν Κολοκοτρώνην τῶν ὅλων στρατηγόν , τόν Καραϊσκάκην τόν ἀρχιστράτηγον , τόν Μπότσαρην τόν γενναῖον, τήν Μπουμπουλίνα τήν ἄρχουσαν τοῦ στόλου ; Οὖτοι καί τῶν ἡρώων ἄπαντες οἱ ἄλλοι, φίλτατοι, ἄξιοι τοῦ μεγίστού ἐπαίνου δοκεῖ μοι χρῆναι εἶναι ἐς τό ἀεί ὅτι τόν θάνατον αὐτῶν ἀντί τῆς ἐλευθερίας τῆς ἡμετέρας εἴλοντο!!!! 
Οὐ γάρ ἐλεύθεροι νῦν ἄν ἦμεν, φίλοι, εἰ μή οὖτοι οἱ ἥρωες τήν ἐλευθερίαν εἴλοντο ἀντί παντός ἄλλου ὅπερ καί ἐποίησαν τε καί πατέρες οὕτως τῆς ἡμετέρας ἐλευθερίας ἐγένοντο.!!! 

Μνήμη καί τιμή ἀμάραντος!!! 

Πολλάς χρόνου περιόδους ὑμῖν, τοῖς Ἕλλησιν, ἐν ὑγείᾳ, φίλτατοι. 

Χαίρετε. 

Εὐμήχανος 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top