Τρίωρος φοβερωτάτη δυνάμει κατομβρία ἦν τό αἴτιον, φίλες τε καί φίλοι, ἐξ οὗ σφοδρά ὀλίσθησις πελωρίων λίθων τε καί ἰλύος ἐγένετο ἐκ τοῦ ἐγγύθεν ἰσταμένου ὄρους εἰς πόλιν Μοκόα τῆς Κολομβίας, κατωλέσασα σχεδόν τό σύμπαν τῆς πόλεως!!!!. Δεινόν ἰδέσθαι, φίλτατοι!!! Οἰκίαι, γέφυραι, ὀχήματα κεκαλυμμένα ὑπό τῆς πολλῆς ἰλύος τε καί τῶν πελωρίων λίθων ἀνατετραμμένα κεῖνται πανταχοῦ τῆς χθονός!!! Ἡ Μολόα, τῶν 40000 ἐνοικούντων, κατέστραπτο καί οὐκ ἔστι τό παράπαν ἡλεκτρικό ρεῦμα τε καί ὕδωρ ἐν τῇ πόλει. 
"Τοῦ δεινοῦ τούτου ἕνεκεν 206 τῶν ἐν Μοκόα ἐνοικούντων ἀπέθανον, 202 πληγάς ἔλαβον καί ἐτρώθησαν, ἔτι δε ἀποροῦσι τήν εὔρεσιν 220 τῶν ἀνθρώπων, τῶν δε οἰκισμῶν 25 ὁλοσχερῶς κατωλέσθησαν " ἔλεξεν τῷ Γαλλικό Πρακτορεῖο ὁ Σέσαρ Ουρουένια, προιστάμενος τοῦ Ἐρυθροῦ σταυροῦ!!! 
"Ἐν καρδίᾳ μέγα πένθος ἔχοντες, ὁ λογισμός ἡμῶν περί οὐδενός ἐτέρου πλήν τῶν πληγέντων ἐστίν. " ἔλεξε ὁ Κολομβίας πρόεδρος Χουάν Μανουέλ Σάντος ἐν twitter, ἠκόμενος δε εἰς Μολόα ὡς θεωρήσων τήν πόλιν τε καί τάς τύχας τῶν πληγέντων ἀνθρώπων διόρισεν τήν Μολόα ἐν πρώτης ἀνάγκης καταστάσει!!! 
"Πάντων τῶν προγεγενημένων συμφορῶν, τραγικωτάτη αὔτη ἐστίν" ἐλεξε ἡ Σορέλ Αρόκα, κυβερνήτης τοῦ νομοῦ.!!!!! 
Τοῖς ἐπιστήμοσι εἴρηται ὅτι τό ὀμβροφόρον "φαινόμενο Ἐλ Νίνιο" αἴτιον τῆς δεινῆς κατομβρίας ἐστίν κατά πᾶσαν τήν Λατινικήν Ἀμερικήν. Εἴκοσι ἡμέρας σφοδρῶς διετέλεσεν ὗον τό "φαινόμενο Ἐλ Νίνιο" ἀποκτεῖναν πλέον τῶν 150 καί κατά τό Περού τε καί Ἰσημερινόν!!!! 

Κολομβία, πολλῶν ἀγαθῶν ἐνδεής οὖσα, γνώριμος ἐστί ἡμῖν, τοῖς Ἕλλησιν, τοῦ καφέ ἕνεκεν. Χρή τούς δυναμένους ἐπικουρεῖν τῆς Μολόα μη ἀμελῆσαι ὅτι τό τοῦτο δεινόν ἀπεστέρησεν αὐτούς ἁπάντων τῶν ἀγαθῶν!!! 

Χαίρετε..

Εὐμήχανος. 


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top