Προσθήκη ΑΡΧΑΙΟΝ ΘΕΑΤΡΟΝ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ 1881
Καββαδίας Παναγῆς, αὐτόχθων μαινόμενος Κεφαλλήν, γεννηθείς καί παιδευθείς τό πρῶτον ἐν Κεφαλληνίᾳ ὑπό πάντων ἀνθρώπων ἐπαινεῖτο τῆς εὐφυΐας τε καί εὐγενείας. Ἔπειτα οὖτος, νεαρός ἔτι ὤν, ἤκουσεν τῶν διδασκάλων περί τήν φιλολογίαν φοιτῶν εἰς Ἀθηνῶν πανεπιστήμιον. Εἰς Μόναχον δε ἠκόμενος, μετά τήν φιλολογίαν, ἤκουσε τῶν ἐκεί διδασκάλων περί τήν ἀρχαιολογίαν. Ἀνήρ σπουδαῖος τούς τρόπους, Κεφαλλήν τήν εὐφυίαν, λαμπρός ἐπιστήμων ἐγένετο περί τήν ἀρχαιολογίαν εἰς Γερμανίαν.  Εἰς τό μεταξύ ἀφικόμενος ἀψ πάλιν εἰς Ἀθήνας ἐν ἔτει 1879 εἰργάζετο μισθοῦ περί τήν ἀρχαιολογίαν. 
Παναγῆς ἐκόμισεν ἀπό Γερμανίας ἐς Ἑλλάδαν πλείστας γνώσεις καί ἐδίδαξεν τούς νέους φιλεῖν τά ἀρχαῖα. Ἐλθών οὖν ἐπί τήν Ἐπίδαυρον εἰς ἀναζήτησιν, πλεῖστα καλά τε καί ἀγαθά ἔργα ἱκανῶς ἠργάσατο τήν ἀρχαιολογίαν. Μεταξύ τούτων εὔρημα, φίλτατοι, κάλλιστον καί λαμπρόν εὕρηκε οὖτος ὁ δαιμόνιος Κεφαλλήν καί ἐπίσημος ἐγένετο εὐρήματι κατά πᾶσαν τήν οἰκουμένην. Καί τί οἴεσθε εὔρηκε φίλτατοι; Ἔγωγε οὖν λέξω ὑμῖν. Τό ἀρχαῖον Ἐπιδαύρου θέατρον!!!!! Ναί ὁρθῶς μου ἠκούσατε. Τό ἀρχαῖον Ἐπιδαύρου θέατρον!! Ἐπεί δέ εὐρών τοῦτο, αὐτίκα εἰς ἀναστήλωσιν ἐτρέψατο τοῦ θεάτρου!!!! 
Εὖ γάρ ἴστε, φίλτατοι, ὅτι Πολύκλειτος ἐμηχανήσατο τό Ἐπιδαύρου θέατρον ἀμφί τούς Σωκράτους χρόνους χωροῦν θεατάς τέσσαρες καί δέκα χιλιάδας!!!!! Πεποιημένον ἐκ μαρμάρου ὁμολογεῖται τοῖς πᾶσιν τῶν θεάτρων τό κορυφαῖον εἶναι καί τούτου ἕνεκεν πρόμαχος φύλαξ τοῦ θεάτρου ἡ UNESCO τυγχάνει οὖσα!!! Ἔτι δε νομίζεται ὅτι μοναδιστί πεποίηται καί τήν ἀκουστικήν!!! Τό θέατρον κατέστραπτο ὑπό τῶν πρώτων χριστιανῶν καί οὕτως κατεστραμμένον τε καί ἔρημον διετέλει πλέον τῶν 1400 χρόνων, ἄχρι τοῦ 1881 ἐν ᾧ εὐρέθη πάλιν ὑπό τούτου τοῦ Κεφαλλῆνος, τοῦ Καββαδίου!!. Ἴδετε, φίλοι, τήν εἰκόνα, εἰς οἷον ἐρημώσεως τό θέατρον ἤκετο ἐν ἔτει 1881, ὅτε καί εὐρέθην ὑπό τοῦ Παναγῆ!!!!    
Πρός τούτοις, οὖτος ὁ δαίμων τήν ἀρχαιολογίαν τιμῶν, πρῶτος νόμον ἔγραψεν διορίζοντα τήν Ἑλλάδαν μόνον εἶναι τήν ἐγκρατοῦσαν ἀρχήν πάντων τῶν ἐν Ἑλλάδι ἀρχαιοτήτων!! Έτι δε ὅρισε πρῶτος νόμῳ τάς καλουμένας "υποτροφίας τῆς ἀρχαιολογίας" !!!! Ἀναζήτησιν δε ἐποίησεν καί ἐν τῇ Ἀθηνῶν Ἀκροπόλει ἰδρύσας τό πρῶτον Ἀκροπόλεως μουσεῖον.
Ἐτελεύτησε, εἰς νόσον ἐμπεσών, τῇ 21 Ἰουλίου τοῦ 1928.
Μνήμη ἀμάραντος.

Χαίρετε

Εὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top