Μανείς ὁ μέν, μανείς καί ὁ δέ!!!

Βόρειος Κορέα, φίλτατοι, μαινομένη ἐξ ὀργῆς, πυρηνικόν πόλεμον τε καί δεινάς πληγάς ἀπειλεῖ τοῖς Ἀμερικανοῖς!!!! 

Βόρειος Κορέα μικρά χώρα ἐστί ἐν ἀριστερᾷ πλέοντι τό Ἰαπωνικόν πέλαγος. Οἱ ἐνοικοῦντες τήν χώραν ἀμφί τά ἑκατοντάκις εἴκοσι πέντε μύρια εἰσίν, ὁμιλοῦντες Κορεατικήν φωνήν τε καί χρώμενοι πολιτείᾳ ἥ τυραννία καλεῖται. Νομίσματι δε χρῶνται ὁνόματι Οὐόν. Καί τύραννος αὐτῶν ὁ μανείς Κιμ Γιονγκ Ουν!!! Πάντων δε χείριστον τοῦτο ἐστίν ἐν τῇ χώρᾳ ταύτῃ, τό μή ἐξεῖναι οὐδενί τῶν ἀνθρώπων οὔτε ποτέ εἰσελθεῖν Κορέαν οὔτε ποτέ ἐκείνους, τούς Κορεάτας, ἐξελθεῖν τῆς Κορέας!!! Τούτου ἕνεκεν οὔχ οἷον τ´ ἐστίν τῶν Δυτικῶν οὐδενί εἰδέναι τε καί εἰπεῖν οὐδέν, οὔτε περί τάς προσόδους τε καί ἔσοδα αὐτῶν τε οὔτε περί τήν παιδείαν. 
Κιμ Γιόνγκ, φίλοι, πειρᾶται πολύν ἤδη χρόνον πυρηνική βόμβα μηχανήσασθαι βουλόμενος τήν Δύσην τιμωρεῖν ὁπότε ἄν αὐτός βούληται!! Πρός τοῦτο, τοῦ Ὀμπάμα προεδρεύοντος ἐν Ἀμερικῇ, οἶος τε ἧν Κιμ Γιόνγκ πεντάκις δοκιμασίαν πυρηνικῶν ποιήσασθαι μηδενός τῶν Δυτικῶν κωλύοντος!!!  Εὖ γάρ ἴστε ὅτι ἄρτι πρότερον ὁ Τραμπ ἠρέθη νέος πρόεδρος τῶν Ἀμερικανῶν. Οὖτος ὁ ἀνήρ διάφορος τοῦ Ὀμπάμα ἐστί ἐπί τά χείρω περί παντός ἐπιστητοῦ. 
Χαλεπόν προάγγελμα πολέμου τό πρῶτον, φίλοι, ἐμήνυσε τῇ Κορέᾳ ὁ Τράμπ, μηνύων ὅπως μή ποτέ τοῦ λοιποῦ τόν Κίμ Γιόνγκ πυρηνικοῖς χρήσασθαι εἰ μή ἄρα εἰς πόλεμον βούλεται ἄγεσθαι!!! 
Ὡς βαλεῖν πυρινηκαῖς βόμβαις τούς Ἀμερικανούς ἀντέλεξεν ἡ Πιονγιάνγκ πρότερον τῆς σήμερον τηλεοράσει ὡς ἐπύθετο τοῦ Ἀμερικανικοῦ στόλου ὁρμοῦντος τοῦτον τόν πλοῦν, τόν ἐς Βόρειαν Κορέαν προάγοντα!!!!! Ἡγεμών ναῦς τοῦ στόλου ἀεραπλανοφόρον ὁνόματι Carl Vinson ἐστί κελευσθέν παρά τοῦ Τράμπ παραπλεῖν εἰς Βόρειον Κορέαν. 
Τοῖς Ἀμερικανοῖς εἴρηται ὅτι τόν αὐτόν τρόπον βαλοῦσιν τήν Κορέαν πυραύλοις, ὁνόματι Tomahawk, ὥσπερ καί τήν Συρίαν ἔβαλον τῇ προτεραίᾳ ἐβδομάδι. 
Πιονγιάνγκ εἰς ἔκτη δοκιμασία πυρηνικῶν ἑτοίμη οὖσα φοβεῖται ὅπως μή τῆς δοκιμασίας ἕνεκεν οἱ Ἀμερικανοί βάλωσιν αὐτούς παντί τρόπῳ!!! 
Μανείς ὁ μέν, μανείς καί ὁ δέ!!!! Ἴδωμεν....

ΧαίρετεΕὐμήχανος.  

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top