Ἀπέραντος ἀριθμός ἀκάκων ἀμνῶν βρέφη ἔτι ὄντων, ὦ Ἕλληνες, ἐν τῷ μέσῳ ἀποσφάττεται καθ´ ἕκαστον τό Πάσχα τῆς ἀναστάσεως!!!! Ἑπτά ἡμέρας διατελοῦσιν οἱ Χριστιανοί ἐσθίοντες μόνο καρπούς τε καί ἀπέχοντες τῆς κρεοφαγίας, τῆς μεγάλης ἐβδομάδος ἕνεκεν. Μετά τοῦτο, Χριστιανοί ζωοφάγοι πανταχοῦ τῆς Ἑλλάδος προθύμως ἀποσφάττουσιν, ἐκδέρουσιν, ὀβελοῖσιν πείρουσιν τάς σάρκας τε καί ὀπτῶσι μυριάδας ἀμνούς ἐπί τόν πεπυρακτωμένον ἄνθρακα ἤ καμίνοισι, τῶν ἀρχόντων μηδενός κωλύοντος τῶν σφαγῶν!!! Ἔτι δε καί τά ἀμνῶν σπλάγχνα ἀπανθρακίζουσι τε καί ἐσθίουσιν ὥσπερ τά ἄγρια θηρία, οἶνον πίνοντες τε καί ἄδοντες ὑπέρ τῆς ἀναστάσεως!!! Δεινόν ἰδέσθαι!!! 
Ὅ δε πάντων ἀλογώτατον ὅτι τῶν Χριστιανῶν οἱ πολλοί ἐκ παίδων κύνας παραλαμβάνοντες οἴκοι, μάλα φιλοῦσιν τε καί τρέφουσιν αὐτούς καί οὕτως μάλα φιλόζωοι δοκοῦσιν τοῖς πᾶσιν εἶναι!!! Οὖτοι, οἱ φιλόζωοι, ὁμοῦ τοῖς κυσίν ἐσθίουσιν τούς ὀπτούς ἀμνούς τῷ Πάσχα!!! Οἱ μέν Χριστιανοί τά κρέα, οἱ δε κύνες τά ὁστά!!!! Παραδοξότατον τε καί λυπηρόν!!! Πλαστοί φιλόζῳοι, φίλτατοι, πλαστοί ἄνθρωποι!!!  Ἀπάνθρωπον ἔθος ἐστί ἀποσφάττειν τε καί ἐσθίειν τά ζώα!!!   Οὖτοι δε οἱ ζωοφάγοι κατηγοροῦσι τῶν Κινέζων λέγοντες ὅτι ἑορτήν ούτοι, οἱ Κινέζοι, ἄγουσιν καθ´ ἕκαστον τό ἔτος ἐν ᾗ ..ἀποσφάττουσιν μυριάδας τῶν ζώων, μεταξύ δε καί κύνας!!!! 
Λέγει ὁ ὄνος τόν ἀλέκτορα κεφαλά εἶναι!!!


Λέγω ἐπί ὑμῖν, τοῖς πᾶσιν, ἀγαθάς εὐχάς.


Εὐμήχανος 

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top