Ἕνεκα τῆς ἀπό ἀέρος ἀπροσδοκήτου σφοδροῦ καταπτώσεως ἐπί γῆν, τριχῆ ἀποτεθρυμμένον εὐρέθη κατακείμενον ἐλικόπτερον τοῦ Στρατοῦ ἐγγύς Λαρίσης!!!!! Τό ἐλικόπτερον ἔτυχε, ἀπ´ ἐντολῆς πεταννύμενον ἀπό Λαρίσης εἰς Ἄργος Ὀρεστικόν, οὐ μάλα ἀπόγειον ὄν. Οὕτω τῶν πέντε ἐπιβαινόντων οἱ μέν τέσσαρες ἄνδρες ἀποθανόντες ευρέθησαν, ἡ δέ γυνή τρωθεῖσα ἐλαφρῶς τό σῶμα!!!  Καί γάρ εὖ ἴστε ὅτι οὐκ ἔστι ἐκ τίνος τρόπου τις σωθήσασθαι πλήν τύχης ἀγαθῆς γενομένης, ὥσπερ ἐγένετο τῇ Ἀρχιλοχίᾳ.
Εἶς τῶν ἀποθανόντων προσφάτως ἐδέξατο ἀξίωμα ὑποστρατήγου, ὑψηλοτάτου τάξεως ἐν τῷ στρατεύματι, ὁνόματι Ἰωάννης Τζανιδάκης. Οἱ δε ἕτεροι τρεῖς τῶν ἀποθανόντων, ἅπαντες εἰς ὑψηλήν τάξην ἐπί τῆς στρατιωτικῆς κλίμακος ὄντες, οὕτως ἔχουσιν τοῦ βαθμοῦ τε καί ὁνόματος: Ὁ εἰς βαθμόν συνταγματάρχου ὤν ὁνόματι Θώμας Ἀδάμου, ὁ εἰς βαθμόν ταγματάρχου ὤν ὁνόματι Δημοσθένης Γούλας καί ὁ ἕτερος τέταρτος τῶν ἀποθανόντων ὁ εἰς βαθμόν ὑπολοχαγοῦ ὤν ὁνόματι Κωνσταντῖνος Χατζῆς!!!! Τρωθεῖσα δε ἡ εἰς βαθμόν ἀρχιλοχίου οὖσα ὁνόματι Βασιλική Πλεξίδα!!!. 
Τῷ Στρατῷ εἴρηται ὅτι τό μέν ἐλικόπτερον ἀσφαλῶς τε καί καλῶς διεφυλάττετο συντηρούμενον, ὁ δέ χειριστής αὐτοῦ, καλούμενος πιλότος, μάλα ἔμπειρος τοῦ ἐλικοπτέρου ἦν χειριζόμενος τοῦτο πολλά ἤδη ἔτη!!! 
"Οὐ γάρ ἦν δυνατόν καλῶς ὁρᾶσθαι τῶν νεφελῶν ἐγγύς ἰσταμένων τῆς γῆς τε καί τῆς πυκνῆς καί μεγάλης γενομένης ὁμίχλης" εἴρηται τοῖς μετεωρολόγοις!! 
Τούτου δε ἕνεκεν οὐ κατεφαίνετο τά πάντα ἀπό τοῦ ἐλικοπτέρου ὥσπερ οἱ ρεύματος ἀγωγοί τῆς ΔΕΗ. 
"Ἅπαντα διερευνᾶται τε καί τά αἴτια ζητεῖται τάχα εὐρεθῆναι" εἴρηται τῷ στρατηγῷ, τῷ ἄρχοντι νῦν τοῦ Πεζοῦ. 
Εἰς τριήμερον κατάστασιν πένθους ἐκηρύχθη τό Πεζόν, το Ναυτικόν καί τό Πτηνόν  στράτευμα, εἴρηται τοῖς ἄρχουσιν!!! Ταφάς γάρ μέλλουσιν ποιεῖν τῶν νεκρῶν, ὡς ἐμοί δοκεῖ, ἐντός οὐ πολλοῦ χρόνου, ἵσως καί ἐντός τοῦ πένθους. 
Τί οὖν τό αἴτιον; Ὡς μοι δοκεῖ ταῦτα τα δεινά ἡμῖν συμβαίνουσιν ἐξ ὅτου ἡ κρίσις, ἡ οἰκονομική, ἀφίκετο εἰς Ἑλλάδαν. Ἴδωμεν.. 

Συλλυποῦμαι καρδιόθεν τοῖς οἰκείοις τῶν τεθνεώτων !! 

Ἀμάραντος ἡ μνήμη αὐτῶν ἐς τό ἀεί!!!   

Εὐμήχανος 0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top