Δεινόν τό κτείνειν ἐστίν!! 

Ἀκούσατε οὖν νῦν, φίλτατοι, ὅ ἄρτι ἀπροσδόκητον ἀνέγνωκα ἐν facebook περί τόν Καραμανλν τόν πρεσβύτερον. Μυστικός τόν τρόπον πράκτωρ τῶν Γερμανῶν, τοῦ ἐξολοθρεύματος τε καί συμφορᾶς τῶν ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐβραίων περί, ἀφίκετο ὁ Καραμανλς κατά τόν δεύτερον οἰκουμενικόν πόλεμον, συνεργός ὥν τοῖς ΝΑΖΙ ἀδίκων ἔργων!! Καί οὐκ ἔχω εἰπεῖν, εἰ βία τίς ἠνάγκασε τόν Καραμανλν ταῦτα δρᾶν μᾶλλον ἤ ἡδονὴ!! Καί ἔγωγε γάρ εἰδέναι θέλω τῶνδε τό ἀληθές αἴτιον!! 
Τόνδε τόν τρόπον τό ἐν Θεσσαλονίκῃ Ἐβραίων γένος τό σύνολον ἀπωλέσθη ὑπό τῶν ΝΑΖΙ!!! Εὖ γάρ οἶσθα, φίλτατε, ὅτι πλέον τῶν τριάκοντα μυρίων Ἐβραίων ἐνῴκουν ἐν Θεσσαλονίκῃ πρό τοῦ οἰκουμενικοῦ πολέμου. Παρουσίαν δε νῦν τῶν Ἐβραίων οὔτις ἐν Θεσσαλονίκῃ ἔστιν!! 
Εἰ καί νῦν Ἅιδης τόν Καραμανλν ἔλαβεν καί οὐκ ἔτι ἔστι ἐν ἡμῖν, οὐδόλως ἡμᾶς δεῖ κρύπτειν τοῦτο, τό ἀπάνθρωπον ἔργον!!! 
Οἶον ἄθλιον τόδε ἔργον ἔδοξε τῷ Καραμανλῇ πρᾶξαι!!! 

Αἰδώς!!! 

Εὐμήχανος .

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top