Μή ἡ ἅμαξα τόν βοῦν ἕλκῃ, ἀλλά ὁ βοῦς τήν ἅμαξαν !!!!

Τύχη ἀγαθή τε καί θεός ἀποτρόπαιος κακῶν παρεγένετο ἀμαξοστοιχίᾳ τινί, ὁνόματι Intercity 59, ἐν Τιθορέᾳ Λαμίας, ἐλαυνομένῃ ἀπό Ἀθηνῶν ἐς Θεσσαλονίκην!!!
Τῇδε τῇ ἡμέρᾳ φίλτατοι, ἀμφί τήν ἐβδόμην ἐσπέρας καί ἐγγύς Τιθορέας, Τοῦρκος τις βαρείαν Τουρκικήν ἅμαξαν πεντάκυκλον ἐλαύνων, καλουμένη νῦν νταλίκα, συνέκρουσε αὐτήν τῇ
ἐλαυνομένῃ ἀμαξοστοιχίᾳ Intercity 59, διαστείχων βίᾳ τήν διάβασην!!!! Τῶν τριακοσίων ἐπιβαινόντων οὔκ ἔστι οὐδείς ὅστις τέτρωται, τύχης ἀγαθῆς τινός!!!


Εὐμήχανος .


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top