Οἶοι τινές οἱ Τούρκοι φίλτατοι; Φονώδεις τε καί ἀναιδεῖς!!  Καί τί οἴεσθε ἡμῖν καί Τούρκοις εἶναι; Καί πῶς μή φήσω οὐδέν τό παράπαν κοινόν εἶναι!!! Ἑκάς, ἑκάς τῶν Τούρκων, Ἕλληνες!!!!
Καί ἀληθῶς, φίλτατοι, νήπιος ἐστί ὅς τῶν Τουρκικῶν διαβάσεων βίᾳ τοῦ FIR  Ἀθηνῶν ἀερόθεν ἐπιλήθεται καί οἴεται τούς Τούρκους ὁμοσπόνδους τοῖς Ἕλλησιν εἶναι τοῦ ΝΑΤΟ ἕνεκεν. Καί δη τῶν νῦν πολιτικῶν εἰσί τινές οὐ φυλάττοντες τάς τῶν Τούρκων ἀπειλάς οἰόμενοι ὅτι χάριν τῆς ἔνδον πολιτικῆς ἅπαντα γίγνεται ὑπό τῶν Τούρκων!!! Πῶς οὖν τοῦτο οἴονται καί πόθεν τοῦτο τεκμαίρεται;
Τούρκοι τε καί Ἕλληνες φίλτατοι, ἀνόμοιον θεόν θρησκεύοντες, παλαιόθεν μανικῶς τε καί ἀλλοτρίως διακείμενοι πρός ἀλήλλους, ἀεί ἐρίζουσιν ἀλήλλοις περί πάντων ὧν λόγος ἔστιν. 
Τί ὅτι οὖτοι, οἱ Τούρκοι, αἰτίας τε καί σοφίσματα μηχανώμενοι πολλάκις ἑκάστης τῆς ἡμέρας, ἐξαίφνης τε καί παρά τάς σπονδάς, διαβάσεις του FIR  Ἀθηνῶν ποιοῦνται, ἀεροπορούμενοι ἑλικοπτέροις τε καί ἀεροπλάνοις F16 τε CN-235 τό εἶδος;;;
Ἐκ τίνος αἰτίας τοῦτο ποιοῦσιν καί τίνι τρόπῳ ἄν τις σύμμαχος γένοιτο αὐτοῖς; 
Τῇδε τῇ ἡμέρᾳ μόνον, ὡς εἴρηται τῷ ΓΕΕΘΑ, ἐς ἑβδομήκοντα τινάς διαβάσεις ἐποιήσαντο ἀερόθεν πανταχοῦ τοῦ Αἰγαίου, ὑπερπετόμενοι πολλάς τῶν πρός ἀνατολάς Ἑλληνικῶν νήσων ὥσπερ τήν Λέσβον τε καί Χίον, ἐς μέγαν φόβον τῶν ἐνοικούντων!!! 
Ἡ δε ἡμετέρα ἀεροπορία καλῶς ἐφοπλισμένη ἐς ἐναέριον ἀγῶνα οὖσα, ἑκάστοτε ἀεί πειρᾶται ἀπείργειν τούς Τούρκους τῆς εἰσβολῆς, ἐπιτυχῶς ἀναστρέφουσα βίᾳ αὐτούς ἐκ τῆς Ἑλλάδος.  Τί δε μέλλει γενέσθαι οὐκ ἔστι οὐδείς ὅστις οἶος τε εἰδέναι καί εἰπεῖν!!! 
Ὡς ἐμοί δοκεῖ, τῶν νῦν ἀνθρώπων οὐδείς, εἰ μή μόνον καλός Θεός τις εὐμαρής, οἶος τε εἶναι ἀπείργειν ἀλλήλλους, Ἕλληνας καί Τούρκους, ἀπό τοῦ πολεμεῖν ἐγγύς τοῦ μέλλοντος!!! 
Τούτου δε ἕνεκεν νῦν  ἐν τάχει βουλευτέον τι χρή ἡμᾶς, τούς Ἕλληνας, δρᾶν!!! Τούρκοι μέν νυν ἀγγέλουσιν ὡς ἄρα τί βέλτιον τῶν Ἑλλήνων νῦν εἶναι, τῆς Ἑλληνικῆς κρίσεως ἕνεκεν, ὄντες τῇ ἀληθείᾳ οὐδενός ἄξιοι πλήν ἤ ἀναιδεῖς τε καί ἀνήθικοι!!!  
Ἕλληνες δε ἀποκρίνονται βέλτιον τό Ἑλληνικόν στράτευμα εἶναι ὅτι Τούρκοι ἀξιωματικοί τινές, οὐ πολύν χρόνον πρότερον, ὅλως ἀπέτυχον πραξικοπεῖν τήν ἀρχήν τε καί τόν Ἐρντογάν κτείνειν ἐν Τουρκίᾳ. 
Χρή ἡμᾶς, ἀεί προθύμους ὄντας, τήν Ἑλλάδαν φυλάττειν ἀπό πάσης ἐπιβουλῆς, εὖ τε καί καλῶς παρασκευασμένους κατά θάλατταν τε καί ἀέραν. 

Γένοιτο. 

Εὐμήχανος


0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top