Τί ποτέ ἐστί ταῦτα, τά συμβαίνοντα ἐν Σουηδίᾳ φίλτατοι; Πῶς δή Σουηδοί πολιτιφύλακες πυροῦσι Μουσουλμανικά θρησκευτήρια!!! Πῶς δή δοκεῖτε; Ἔχει γάρ οὐτωσί. 

Παλαιόθεν δήτα, φίλτατοι, ἐσεμνύνοντο οἱ Σουηδοί περί ἑαυτούς ὡς διαφέρουσι τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων ὐπερέχοντες παιδείᾳ τε καί εὐγενείᾳ πάντων τῶν ἄλλων ἀνθρώπων!!!  Τούτου δε ἕνεκα θαυμασμόν μεγάλον ἤδεσαν παρά πάντων. Διόπερ οὖν λέγεται ὅτι Σουηδοί ἐν τοῖς πρώτοις ἦσαν τῶν μετεχόντων τοῦ μεταναστευτικοῦ, μάλα εὖνοι τοῖς Μουσουλμάνοις ὄντες!!! Οὕτως ἡ πᾶσα Σουηδία μετανάστατος ἐγένετο ὑπό μυριάδων Μουσουλμάνων οὐχ ὑπό ἀπλῶν μόνον ἀλλά καί ὑπό μαινομένων τινῶν λιχνευομένων τούς Σουηδούς θρησκεύεσθαι μόνον τόν Ἀλλάχ ὁμοίως τοῖς  Μουσουλμάνοις. Πρός δε τοῦτο οἱ Μουσουλμάνοι θρησκευτήρια ἐποιήσαντο κατά πᾶσαν τήν χῶραν καταστασιάζοντες οὕτως τούς Σουηδούς!!! Καί ὡς ἀληθῶς ἡ Σουηδία εἰς προβλήματα παμμεγέθη οὕτως ἐνέπεσεν ἀπαρασκεύαστος οὖσα τό παράπαν καταστέλλειν τούς μαινομένους Μουσουλμάνους, οὔκ εὐπειθεῖς τό παράπαν τοῖς νόμοις ὄντας!!! 
Μετά δε ταῦτα οὐ πολλῷ ὕστερον Σουηδοί αὐτουργοί πολιτοφύλακες πυρί ἐνέπρησαν πολλά Μουσουλμανικά θρησκευτήρια μάλιστα δε ἐνέπρησαν τῇ προτεραίᾳ τό μέγιστον ὅλων, τό ἐν Στοκχλόμη Μουσουλμανικό Θρησκευτήριον!!! (ἰδέ τήν εἰκόναν). 
Οὔκ ἔστι νῦν τῶν Σουηδῶν οὐδείς ὅστις βούλεται τούς Μουσουλμάνους μένειν ἔντοσθε τῆς Σουηδίας ἀλλά τάχα αὐτούς ἀποχωρεῖν ἐξ αὐτῆς. Τό πλῆθος γάρ τῶν Σουηδῶν κακά νῦν νοοῦσιν τοῖς Μουσουλμάνοις. 
Χρή ἡμᾶς, φίλτατοι, παράδειγμα ποιουμένους τήν Σουηδίαν, φυλάττειν τήν Ἑλλάδαν ἀπό τῶν μαινομένων Μουσουλμάνων μή ὁμοίως τοῖς Σουηδοῖς πάσχειν. 
Οὐκέτ᾽ ὀκνεῖν καιρός ἐστίν, ἀλλ᾽ ἔργων ἀκμή, ὥσπερ Σοφοκλεῖ εἴρηται!!! 

Χαίρετε

Εὐμήχανος.

0 σχόλια Blogger 0

 
ΑΤΤΙΚΙΣΤΙ.. © 2015. Sumtronics.
Top